PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Dějiny sociologie II - JSB008
Anglický název: History of Sociology II
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: 120 / 108 (120)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Mgr. Jan Balon, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Mgr. Jan Balon, Ph.D.
PhDr. Veronika Frantová, Ph.D.
Mgr. Michael Škvrňák
Tibor Vocásek
Třída: Courses for incoming students
Prerekvizity : {Prerekvizita JSB007 je pro starou akreditaci. Prerekvizita JSB554 je pro novou akreditaci.}
Je prerekvizitou pro: JSB528, JSB010, JSB532, JSB550, JSB401
Ve slož. neslučitelnosti pro: JSB998
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Veronika Frantová, Ph.D. (31.01.2022)
V LS 2021/22 probíhá výuka online: https://cesnet.zoom.us/j/91020302665

Kurs navazuje na Dějiny sociologie 1. Klade si za cíl představit klíčové postavy moderní sociologie, její základní problémy, ideje a pojmy.
Výklad sleduje především tyto ambice:
1. představit hlavní teoretické a metodologické perspektivy moderní sociologie (do šedesátých let minulého století) a ukázat, jak se vztahují ke specifickým způsobům empirického zkoumání;
2. kriticky vyložit sociologické analýzy sociálního řádu, sociální nerovnosti a sociálního konfliktu;
3. identifikovat různé teoretické koncpce vztahů mezi jedinci, institucemi a společností a konfrontovat je s přepoklady diskutovaných myslitelů.
Součástí kursu jsou diskusní semináře. Rozřazení do jednotlivých seminárních skupin proběhne na první přednášce.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Jan Balon, Ph.D. (02.02.2020)

Přehledová:

Povinná:

Harrington, Austin 2006. Moderní sociální teorie. Praha: Portál. (Vybrané kapitoly). 
Šubrt, J.,J. Balon 2010. Soudobá sociologická teorie. Praha: Grada.(Vybrané kapitoly). 

Jiří Šubrt et al. Soudobá sociologie I-VI. Karolinum. (Vybrané kapitoly)

Doporučená:

Martucelli, D. (2008). Sociologie modernity.

Merton, R. K. 2008. Studie ze sociologické teorie. Praha: Slon.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Veronika Frantová, Ph.D. (31.01.2022)

1.  Sociologie jako instituce – intelektuální základy americké sociologie – W. James, J. Dewey, G. H. Mead. Teorie kulturní mezery a zahálčivé třídy (W. F. Ogburn a T. Veblen) – JB

2. Sociologie jako empirický projekt: Chicagská škola, A. Small, R. E. Park, W. I. Thomas (JB)

3. Velká transformace, kreativní destrukce kapitalismu, inovace a technologický vývoj: J. A. Schumpeter, K. Polanyi  (JB)

4. Opomíjené postavy a problémy v klasické sociologické tradici: gender, závoj barvy - Jane Adams, W. E. B. Du Bois (VF)

5. Patologie moderní společnosti – elita, masa a moc: V. Pareto, G. le Bon, J. Ortega y Gasset (VF)

6. Kritická teorie společnosti. Západní marxismus. Frankfurtská škola a její dědicové. Max Horkheimer a Theodor W. Adorno. Dialektika osvícenství. Kulturní průmysl. Kultura a moc. (VF)

7. "Zlatý věk" americké sociologie I. Talcott Parsons – koncept obecné teorie společnosti. Rekonstrukce sociologické tradice, struktura sociálního jednání. Strukturální funkcionalismus, sociální systém, AGIL. Moc, hodnoty a normy. (JB)

8. "Zlatý věk" americké sociologie II (JB)

9. Klasické teorie v současném veřejném prostoru (diskuse nad ozvěnami probraných teorií v aktuálních společenských podmínkách: teorie, ideologie, politika...) (VF)

10. Robert K. Merton. Strukturální empirismus. Teorie středního dosahu, sociální struktura a anomie, byrokracie, deviace, manifestní a latentní funkce. Merton –Lazarsfeld a jejich koncept sociologického výzkumu. (JB)

11. "Válka škol" a krize sociologie. Vzestup nových teoretických hnutí. Kritika starých paradigmat. Nové koncepce sociálního vědění. Charles W. Mills – kritická sociologie. Mocenská elita, sociologická imaginace. Alvin W. Gouldner - reflexivní sociologie. Přicházející krize západní sociologie. (VF)

12. Teorie racionální volby. George Homans a James Coleman. Metodologický individualismus. Vztah sociologie, ekonomie a psychologie. Koncept racionálního aktéra. Sociální behaviorismus. Mechanismy sociální změny. (VF)

13. Teorie sociálního konfliktu. Ralf Dahrendorf, David Lockwood, Randall Collins. Konflikt a konsensus. (VF)

 

ZAKONČENÍ KURSU: Kurs je ukončen písemnou zkouškou. Zkoušku mohou skládat jen ti studenti, kteří úspěšně absolvovali diskusní seminář. Informace a texty k seminářům: https://dl3.cuni.cz/course/view.php?id=26

Písemná zkouška zjišťuje znalosti z obou semestrů. Skládá se z 10 otevřených otázek, které testují znalosti klíčových teorií, koncepcí a pojmů moderní sociologie. 

Součástí závěrečného hodnocení (stanovení známky) je i posouzení aktivity na diskusních seminářích (způsob hodnocení upřesní vedoucí seminářů na prvním seminárním setkání).

Požadavky:

Závěrečná písemná zkouška (max. 70 bodů)
Aktivní účast na seminářích (max. 30 bodů)

Hodnocení:

A - 91-100 bodů
B - 81-90
C - 71- 80
D - 61-70
E - 51-60
F - méně než 50    

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK