Oborová sociologie - JSB003
Anglický název: General Sociology
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 118 / neurčen (118)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D.
Třída: Kurzy pro CZV
Prerekvizity : JSB530
Je prerekvizitou pro: JSB564
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D. (10.09.2020)
The course provides an introduction to general sociology. The course is focused on micro-, meso- a macro- levels of social reality, stressing the interconnections between different levels.
The emphasis is given to both social and symbolic aspects of society. More specifically, attention is given to the relation between social actors, groups and institutions as well as on the processes of the construction of meaning through language and knowledge.


Literatura -
Poslední úprava: doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D. (15.11.2022)

Seznam povinné literatury:

 

1. Uvedení kurzu 

Bourdieu, P. (1999). Teorie jednání. Praha: Karolinum (s. 9 – 40)

2. Zrod Self, teorie jednání a socializace

Berger, P.L. a Luckmann, T. (2000): Sociální konstrukce reality. (s. 128 – 160)

3. Sociální skupiny, sociální sítě a skupinové dynamiky 

Keller, J. (2009). Nejistota a důvěra aneb K čemu je modernitě dobrá tradice. Praha: SLON. (s. 11 - 33)

4. Rodinná dynamika a gender 

Možný, I. (2006). Rodina a společnost. Praha: SLON. (str. 229 - 250)

5. Organizace 

Keller, J. (1996). Sociologie byrokracie a organizace. Praha: SLON. (s. 47-66)

6. Komunikace, jazyk a veřejnost 

Habermas, J. (2000). Strukturální přeměna veřejnosti: zkoumání jedné kategorie občanské společnosti. Praha: Filosofia. (s. 281-299)

7. Práce a zaměstnání

Nedbálková, K. (2021). Tichá dřina: dělnictví a třída v továrně Baťa. Praha: Display. (s. 195-221)

8. Ideologie, náboženství a vědění 

Václavík, D. (2008). Náboženství v kyberprostoru. Příspěvek k současným transformacím posvátna. Sociální studia, 5(3-4), 125-135.

9. Identita a nacionalismus 

Anderson, B. (2003). Pomyslná společenství. In Hroch, M. (ed.) Pohledy na národ a nacionalismus. Čítanka textů. Praha: SLON. (s. 239 - 269)

10. Globalizace a glokalizace 

Giddens, A. (1998). Důsledky modernity. Praha: SLON (s. 55-73)

Beck, U. (2007). Co je to globalizace. Omyly a odpovědi. Brno: CDK (s. 151-179)

11. Sociální hnutí a sociální změna

Barša, P., Císař, O. (2004). Levice v postrevoluční době. Občanská společnost a nová sociální hnutí v radikální politické teorii 20. století. Brno: CDK. (s. 164 - 196)

12. Sociologie životního prostředí 

Konopásek, Z. (2020). Antropocén: Více než jeden, méně než dva. In: P. Pokorný & D. Storch (Eds): Antropocén. Praha: Academia. (s. 32-50)

 

Doporučená literatura k tématu akademického roku - solidarita:

Kneuer, M., Corsten, M., Schammann, H., Kahle, P., Wallaschek, S., & Ziegler, F. (2022). Claiming solidarity: A multilevel discursive reconstruction of solidarity. European Journal of Social Theory25(3), 366-385.

Další doporučená literatura

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4820

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D. (04.01.2024)

Podmínky pro splnění studijních povinností:

Předmět je zakončen zkouškou a hodnocení předmětu tvoří tři složky s danými váhami – 2 průběžné testy z povinné literatury (24 %), písemná zkouška (40 %) a kratší esejistický text (36 %). Jako dodatečná podmínka je nutnost dosáhnout alespoň poloviny bodů za písemnou zkoušku a za kratší esejistický text.

(a) 2 průběžné testy z povinné literatury (testování porozumění klíčových myšlenek textu) (14.11.2022 – četba 1-6 - a 19.12.2022 - četba 7-12): maximum 24 bodů (test A/B/C/D, jediná volba správná)

(b) Písemná zkouška (maximum 40 bodů): skládá se ze 4 otevřených otázek, které testují znalosti klíčových teorií, koncepcí a pojmů

(c) Kratší esejistický text (1000 slov) k jednomu ze dvou navržených témat, připravený doma a odevzdaný jeden den před písemnou zkouškou (maximum 36 bodů): testování schopnosti interpretovat sociální realitu: použití sociologických termínů, konceptů a aplikace teorie.

Jako dodatečná podmínka k úspěšnému splnění kurzu je nutnost dosáhnout alespoň poloviny bodů za písemnou zkoušku i za kratší esejistický text.

Při případném neúspěšném prvním (či druhém pokusu) mají studenti možnost druhého a třetího pokusu, který bude zaměřen pouze na neúspěšnou část zkoušky. V případě opravných pokusů se tak studentům automaticky započítává souhrn bodů dosažených za 2 testy z literatury a z dalšího klritéria hodnocení, za které studenti získali více než poloviny bodů. 

Hodnocení kurzu:

Hodnocení kurzu:

91 % a více       =>          A

81-90 %            =>         B

71-80 %            =>         C

61-70 %            =>         D

51-60 %            =>         E

0-50 %              =>          F

 

Základní význam stupňů A-F je následující:

A – výtečně (vynikající výkon pouze s drobnými chybami)

B – velmi dobře (nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami)

C – dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb)

D – uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky)

E – dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky)

F – nedostatečně, neprospěl/a (je zapotřebí značné množství další práce).

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D. (17.09.2022)

Sylabus

(bližší a aktualizované informace ke kurzu budou v Moodle nejpozději 30.9 https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4820)

Výuka bude probíhat hybridně (PEK 306 a online v MS TEAMS - odkaz bude zveřejněn spolu se zveřejněním sylabu kurzu v Moodle), v pondělí od 15,30 do 16,50

 

1. Uvedení kurzu (3.10.2022)

2. Zrod Self, teorie jednání a socializace (10.10.2022)

3. Sociální skupiny, sociální sítě a skupinové dynamiky (17.10.2022)

4. Rodinná dynamika a gender (24.10.2022)

5. Organizace a sociální anomie (31.10.2022)

6. Komunikace, jazyk a veřejná sféra (7.11.2022)

7. TEST 1, Práce a zaměstnání (14.11.2022)

8. Ideologie, náboženství a vědění (21.11.2022)

9. Identita a nacionalismus (28.11.2022)

10. Globalizace a glokalizace (5.12.2022)

11. Politika, vládnutí a sociální hnutí (12.12.2022)

12. TEST 2, Sociologie životního prostředí (19.12.2022)

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D. (16.09.2022)

Absolvování kursu Základy sociologického myšlení (JSB001) nebo Úvod do sociologického myšlení (JSB530)