PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Oborová sociologie - JSB003
Anglický název: General Sociology
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 118 / neurčen (118)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D.
Kristína Országhová, M.A.
Prerekvizity : JSB530
Je prerekvizitou pro: JSB564
Anotace - angličtina
Poslední úprava: doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D. (10.09.2020)
The course provides an introduction to general sociology. The course is focused on micro-, meso- a macro- levels of social reality, stressing the interconnections between different levels.
The emphasis is given to both social and symbolic aspects of society. More specifically, attention is given to the relation between social actors, groups and institutions as well as on the processes of the construction of meaning through language and knowledge.


Literatura -
Poslední úprava: doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D. (16.09.2022)

Seznam povinné literatury:

 

1. Uvedení kurzu 

Bourdieu, P. (1999). Teorie jednání. Praha: Karolinum (s. 9 – 40)

2. Zrod Self, teorie jednání a socializace

Berger, P.L. a Luckmann, T. (2000): Sociální konstrukce reality. (s. 128 – 160)

3. Sociální skupiny, sociální sítě a skupinové dynamiky 

Keller, J. (2009). Nejistota a důvěra aneb K čemu je modernitě dobrá tradice. Praha: SLON. (s. 11 - 33)

4. Rodinná dynamika a gender 

Možný, I. (2006). Rodina a společnost. Praha: SLON. (str. 229 - 250)

5. Organizace 

Keller, J. (1996). Sociologie byrokracie a organizace. Praha: SLON. (s. 47-66)

6. Komunikace, jazyk a veřejnost 

Habermas, J. (2000). Strukturální přeměna veřejnosti: zkoumání jedné kategorie občanské společnosti. Praha: Filosofia. (s. 281-299)

7. Práce a zaměstnání

Offe, Claus 2000. Společnost práce. In Pongs, A (Ed.) V jaké společnosti vlastně žijeme?Praha: ISV nakladatelství. (s. 193–203)

8. Ideologie, náboženství a vědění 

Nešpor, Z. R., Dušan Lužný. 2007. Sociologie náboženství. Praha: Portál. (s. 141-169)

9. Identita a nacionalismus 

Anderson, B. (2003). Pomyslná společenství. In Hroch, M. (ed.) Pohledy na národ a nacionalismus. Čítanka textů. Praha: SLON. (s. 239 - 269)

10. Globalizace a glokalizace 

Giddens, A. (1998). Důsledky modernity. Praha: SLON (s. 55-73)

Beck, U. (2007). Co je to globalizace. Omyly a odpovědi. Brno: CDK (s. 151-179)

11. Sociální hnutí a sociální změna

Barša, P., Císař, O. (2004). Levice v postrevoluční době. Občanská společnost a nová sociální hnutí v radikální politické teorii 20. století. Brno: CDK. (s. 164 - 196)

12. Sociologie životního prostředí 

Konopásek, Z. (2020). Antropocén: Více než jeden, méně než dva. In: P. Pokorný & D. Storch (Eds): Antropocén. Praha: Academia. (s. 32-50)

 

Doporučená literatura k tématu akademického roku - solidarita:

Kneuer, M., Corsten, M., Schammann, H., Kahle, P., Wallaschek, S., & Ziegler, F. (2022). Claiming solidarity: A multilevel discursive reconstruction of solidarity. European Journal of Social Theory25(3), 366-385.

Další doporučená literatura

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4820

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D. (16.09.2022)

Podmínky pro splnění studijních povinností:

Předmět je zakončen zkouškou a hodnocení předmětu tvoří tři složky s danými váhami – 2 průběžné testy z povinné literatury (24 %), písemná zkouška (40 %) a kratší esejistický text (36 %). Jako dodatečná podmínka je nutnost dosáhnout alespoň poloviny bodů za písemnou zkoušku a za kratší esejistický text.

(a) 2 průběžné testy z povinné literatury (testování porozumění klíčových myšlenek textu) (14.11.2022 – četba 1-6 - a 19.12.2021 - četba 7-12): maximum 24 bodů (test A/B/C/D, jediná volba správná)

(b) Písemná zkouška (maximum 40 bodů): skládá se ze 4 otevřených otázek, které testují znalosti klíčových teorií, koncepcí a pojmů

(c) Kratší esejistický text (1000 slov) k jednomu ze dvou navržených témat, připravený doma a odevzdaný jeden den před písemnou zkouškou (maximum 36 bodů): testování schopnosti interpretovat sociální realitu: použití sociologických termínů, konceptů a aplikace teorie.

Při případném neúspěšném prvním (či druhém pokusu) mají studenti možnost druhého a třetího pokusu, který se bude skládat z písemné zkoušky a kratšího esejistického textu. V případě opravných pokusů se studentům automaticky započítává souhrn bodů dosažených za 2 testy z literatury. 

Jako dodatečná podmínka k úspěšnému splnění kurzu je nutnost dosáhnout alespoň poloviny bodů za písemnou zkoušku i za kratší esejistický text.

(d) studenti mají možnost získat 3 bonusové body za dobrovolné vypracování průběžného úkoly k tématu akademického roku 2022/2023: solidarita  

Hodnocení kurzu:

Hodnocení kurzu:

91 % a více       =>          A

81-90 %            =>         B

71-80 %            =>         C

61-70 %            =>         D

51-60 %            =>         E

0-50 %              =>          F

 

Základní význam stupňů A-F je následující:

A – výtečně (vynikající výkon pouze s drobnými chybami)

B – velmi dobře (nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami)

C – dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb)

D – uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky)

E – dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky)

F – nedostatečně, neprospěl/a (je zapotřebí značné množství další práce).

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D. (17.09.2022)

Sylabus

(bližší a aktualizované informace ke kurzu budou v Moodle nejpozději 30.9 https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4820)

Výuka bude probíhat hybridně (PEK 306 a online v MS TEAMS - odkaz bude zveřejněn spolu se zveřejněním sylabu kurzu v Moodle), v pondělí od 15,30 do 16,50

 

1. Uvedení kurzu (3.10.2022)

2. Zrod Self, teorie jednání a socializace (10.10.2022)

3. Sociální skupiny, sociální sítě a skupinové dynamiky (17.10.2022)

4. Rodinná dynamika a gender (24.10.2022)

5. Organizace a sociální anomie (31.10.2022)

6. Komunikace, jazyk a veřejná sféra (7.11.2022)

7. TEST 1, Práce a zaměstnání (14.11.2022)

8. Ideologie, náboženství a vědění (21.11.2022)

9. Identita a nacionalismus (28.11.2022)

10. Globalizace a glokalizace (5.12.2022)

11. Politika, vládnutí a sociální hnutí (12.12.2022)

12. TEST 2, Sociologie životního prostředí (19.12.2022)

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D. (16.09.2022)

Absolvování kursu Základy sociologického myšlení (JSB001) nebo Úvod do sociologického myšlení (JSB530)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK