PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Metodologie v hermeneutické perspektivě II. - JPD065
Anglický název: Metodologie v hermeneutické perspektivě II.
Zajišťuje: Katedra politologie (23-KP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (9999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jan Bíba, Ph.D.
Anotace
Kurz si zapisují studenti doktorského programu z FF UK. Pro studenty z FSV UK není kurz povinný, ale mohou si ho se souhlasem školitele vybrat jako volitelný. Pak jej plní v rámci FF UK.

Kurz je organizován kolegy z FF UK:
Mgr. Jan Bíba, Ph.D. - garant
Mgr. Martin Štefek, Ph.D. - přednášející

Letní semestr bude rozdělen na dvě části. V první si studenti prohloubí své znalosti filozofie dějin. Kurz bude zahájen četbou klasického Carrova díla Co je historie? a následována debatou nad Popperovým spiskem Bída historicismu. V pojednání o dějinách disciplíny se účastníci kurzu seznámí s „paradigmatickými“ změnami, kterými historiografie prošla od svého vzniku. První část semestru bude zakončena debatou o smyslu dějin. Druhá část bude zaměřena na představení vybraných přístupů a metod. Po rozvinutí znalostí o heuristice a kritice pramenů bude pozornost upřena na problematiku paměti a na metodu orální historie. V závěru semestru se vyučující zaměří na nejnovější trendy v chápání deskripce, kauzality a process tracingu.
Poslední úprava: Říchová Blanka, prof. PhDr., CSc. (04.10.2020)
Cíl předmětu

Kurz je přednostně určen pro studenty doktorského programu politologie, kteří si plní své povinnosti v rámci studia na FF UK. Studenti, kteří jsou přijati ke studiu na FSV UK si mohou kurz zapsat po dohodě se školitelem, ale výlučně jako kurz volitelný.

Poslední úprava: Říchová Blanka, prof. PhDr., CSc. (04.10.2020)
Podmínky zakončení předmětu

Od studentů, kteří si kurz zapíší, se vyžaduje:

1. aktivní účast na hodinách a četba zadané literatury

2. odevzdání krátké písemné práce-návrhu výzkumného designu.

Poslední úprava: Říchová Blanka, prof. PhDr., CSc. (04.10.2020)
Literatura

Povinná literatura:

AHONEY, James: Process Tracing and Historical Explanation. In: Security Studies, Vol. 24, No. 2 (2015), pp. 200–218.

CARR, Edward H.: Co je historie? Přednášky pronesené na cambridžské univ. v lednu - březnu 1961 v rámci cyklu G. M. Trevelyana Edwardem Hallettem Carrem, členem Trinity College. Praha, Svoboda 1967.

GERRING, John: Causal Mechanisms: Yes, But… In: Comparative Political Studies, Vol. 43, No. 11 (2010), pp. 1499–1526.

GERRING, John: Mere Description. In: British Journal of Political Science, Vol. 42, No. 4 (2012), pp. 72 –746.

HAVELKA, Miloš. Spor o smysl českých dějin. 2, 1938-1989. Posuny a akcenty české otázky. Praha, Torst 2006.

HROCH, Miroslav: Úvod do studia dějepisu. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1985.

POPPER, Karl R.: Bída historicismu. Praha, OIKOYMENH 2000.

PORCIANI, Ilaria – RAPHAEL Lutz: Atlas of European Historiography: The Making of a Profession 1800-2005. New York, Palgrave Macmillan 2010.

RADSTONE, Susannah. Memory and methodology. Oxford: Berg, 2000.

VANĚK, Miroslav – MÜCKE, Pavel: Třetí strana trojúhelníku: teorie a praxe orální historie. Praha, Karolinum 2015.

 

Doporučená literatura:

BERLIN, Isaiah: Historical Inevitability. London, Oxford University Press 1954.

HAVELKA, Miloš. Ideje, dějiny, společnost: studie k historické sociologii vědění. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2010.

LE GOFF, Jacques. Paměť a dějiny. Praha: Argo, 2007.

STORCHOVÁ, Lucie (a kol.): Koncepty a dějiny: Proměny pojmů v současné historické vědě. Praha, Skriptorium 2014.

Poslední úprava: Říchová Blanka, prof. PhDr., CSc. (04.10.2020)
Metody výuky

Kurz probíhá formou přednášek a diskusí vycházejících z četby zadané literatury.

Poslední úprava: Říchová Blanka, prof. PhDr., CSc. (04.10.2020)
Sylabus

1.       Co je historie?

2.       Historicismus a jeho kritika

3.       Dějiny moderní historiografie

4.       Mají dějiny smysl?

5.       Práce s pramenem

6.       Paměť a orální historie

7.       Deskripce, kauzalita a process tracing

Poslední úprava: Říchová Blanka, prof. PhDr., CSc. (04.10.2020)
Požadavky k zápisu

Kurz si zapisují studenti doktorského programu politologie z FF UK.

Kurz si mohou zapsat pouze studenti, kteří absolvovali kurz JPD064 Metodologie v hermeneutické perspektivě I.

Poslední úprava: Říchová Blanka, prof. PhDr., CSc. (04.10.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK