PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Metodologie v hermeneutické perspektivě I. - JPD064
Anglický název: Metodologie v hermeneutické perspektivě I.
Zajišťuje: Katedra politologie (23-KP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (9999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jan Bíba, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Martin Štefek, Ph.D.
Anotace
Kurz si zapisují studenti doktorského programu z FF UK. Pro studenty z FSV UK není kurz povinný, ale mohou si ho se souhlasem školitele vybrat jako volitelný. Pak jej plní v rámci FF UK.

Kurz je organizován kolegy z FF UK:
Mgr. Jan Bíba, Ph.D. - garant
Mgr. Martin Štefek, Ph.D. - přednášející

Političtí teoretici dlouho předpokládali, že jejich výzkum je natolik interdisciplinární, že nemá žádné specifické metody. Toto přesvědčení ovšem bylo narušeno tzv. obratem k jazyku, který umožnil vypracovat celou škálu specifických metodologických přístupů. V rámci semináře se zaměříme na tyto přístupy od analýz ideologie po vývoj v oblasti dějin idejí a budeme se tázat, jakým způsobem přispěly k porozumění vybraným klíčovým otázkám politické teorie a dějin politického myšlení. Seminář tak bude sledovat jednotlivé metodologické debaty a zároveň analyzovat jejich dopad na naše porozumění takových pojmů, jako jsou ideologie, politično, rétorika, demokracie, ctnost, soudnost či povahy demokratické argumentace.
Poslední úprava: Říchová Blanka, prof. PhDr., CSc. (04.10.2020)
Cíl předmětu

Kurz je přednostně určen pro studenty doktorského programu politologie, kteří si plní své povinnosti v rámci studia na FF UK. Studenti, kteří jsou přijati ke studiu na FSV UK si mohou kurz zapsat po dohodě se školitelem, ale výlučně jako kurz volitelný.

Poslední úprava: Říchová Blanka, prof. PhDr., CSc. (04.10.2020)
Podmínky zakončení předmětu

Od studentů, kteří si kurz zapíší, se vyžaduje:

1. aktivní účast na hodinách a četba zadané literatury

2. odevzdání krátké písemné práce-návrhu výzkumného designu.

Poslední úprava: Říchová Blanka, prof. PhDr., CSc. (04.10.2020)
Literatura -

Povinná literatura

Arendtová, H. (2002). Přednášky o Kantově politické filosofii. Praha: OIKOYMENH.

Austin, J. L. (2000). Jak udělat něco slovy. Praha: Filosofia.

Bender, J. B., & Wellbery, D. E. (Eds.). (1990). The Ends of rhetoric: history, theory, practice. Stanford, Calif.: Stanford University Press.

Bohman, J. F. (1988). Emancipation and Rhetoric: The Perlocutions and Illocutions of the Social Critic. Philosophy and Rhetoric, 21(3), 185–204.

Derrida, J. (1986). Declarations of independence. New Political Science, 7(1), 7-15.

Fontana, B., Nederman, C. J., & Remer, G. (Eds.). (2004). Talking democracy : historical perspectives on rhetoric and democracy. University Park: Pennsylvania State University Press.

Freeden, M. Essential contestability and effective contestability’, Journal of Political Ideologies, 9 (1), 2004.

Freeden, M. Ideological boundaries and ideological systems, Journal of Political Ideologies, 8 (1), 2003.

Honig, B. (1993). Political theory and the displacement of politics. Ithaca & London: Cornell University Press. Kap. 4: Arendt´s Accounts of Action and Authority, s. 76-125.

Chambers, S. (2009). Rhetoric and the Public Sphere: Has Deliberative Democracy Abandoned Mass Democracy? Political Theory, 37(3), 323-350.

Kant, I. (1975). Kritika soudnosti (V. Špalek & W. Hansel, Trans.). Praha: Odeon.

Laclau, E. (2001). The politics of rhetoric. In T. Cohen, B. Cohen, H. J. Miller & A. Warminski (Eds.), Material events : Paul de Man and the afterlife of theory (pp. 229-253). Minneapolis: University of Minnesotta Press.

Miller, D. Linguistic Philosophy and Political Theory, in Miller and Siedentop (eds) The Nature of Political Theory,

Mouffe, Ch. Wittgenstein and the Ethos of Democracy in Nagl, L., & Mouffe, C. (Eds.). (2001). The legacy of Wittgenstein pragmatism or deconstruction. Frankfurt am Main; New York: Peter Lang.

Nietzsche, F. (2010). O pravdě a lži ve smyslu nikoliv morálním. Praha: OIKOYMENH.

Norval, A. J. (2016). Aversivní demokracie. Praha: Karolinum.

Norval, A. The things we do with words - contemporary approaches to the analysis of ideology’, British Journal of Political Science, 30 (2000), s. 313-4.

Pitkin, H. F. (1972). Wittgenstein and justice: on the significance of Ludwig Wittgenstein for social and political thought: University of California Press.

Pocock, J. G. A. (1984). Verbalizing a political act: toward a politics of speech. In M. J. Shapiro (Ed.), Language and politics (s. 25–43). New York: New York University Press.

Skinner, Q. (1969). Meaning and understanding in the history of ideas. History and Theory, 8(1), 3–53.

Skinner, Q. (2003) Moral principles and social chase, Visions of Politics I, Cambridge: CUP, s. 145–157.

Skinner, Q. (2007) Paradiastole: redescribing the vices as virtues, in Renaissance Figures of Speech, Cambridge: CUP, s. 149–163.

Tully, J. (Ed.). (1988). Meaning and context : Quentin Skinner and his critics. Princeton, N.J.: Princeton University Press.

Tully, J. H. (1983). The Pen Is a Mighty Sword: Quentin Skinner's Analysis of Politics. British Journal of Political Science, 13(4), 489-509.

Tully, J. Political philosophy as a critical activity, Political Theory, Vol.30, no.4, 2002.

Winch, P. (2004). Idea sociální vědy a její vztah k filosofii. Brno: Centrum pro studium demokracie.

Wittgenstein, L. (1993) Filosofická zkoumání, Praha, FLU.

Zerilli, L. M. G. (2005). “We Feel Our Freedom”: Imagination and Judgment in the Thought of Hannah Arendt. Political Theory, 33(2), 158-188.

Zerilli, L. M. G. (2005). Feminism and the abyss of freedom. Chicago: University of Chicago Press.

Zerilli, L. M. G. (2009). Toward a feminist theory of judgment. Signs: Journal of Women in Culture & Society, 34(2), 295- 317.

Zerilli, L. M. G. (2012). Value Pluralism and the Problem of Judgment. Political Theory, 40(1), 6-31

Poslední úprava: Říchová Blanka, prof. PhDr., CSc. (04.10.2020)
Metody výuky

Kurz probíhá formou přednášek a diskusí vycházejících z četby zadané literatury.

Poslední úprava: Říchová Blanka, prof. PhDr., CSc. (04.10.2020)
Sylabus

1.       Úvod: politická teorie a obrat k jazyku

2.       Morfologické pojetí ideologie

3.       Cambridžská škola: řečové akty, morální principy a sociální změna

4.       Rétorika a rétoričnost v politické teorii

5.       Argumentace prostřednictvím analogie

6.       Wittgenstein: následování pravidla

7.       Souzení, soudnost, exemplárnost (Kant, Arendt, Zerilli, Norval)

Poslední úprava: Říchová Blanka, prof. PhDr., CSc. (04.10.2020)
Požadavky k zápisu

Kurz si zapisují studenti doktorského programu politologie z FF UK.

Studenti programu z FSV UK si kurz zapisují pouze na základě souhlasu školitele jako volitelný.

Poslední úprava: Říchová Blanka, prof. PhDr., CSc. (04.10.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK