PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Politický systém EU - JPB584
Anglický název: Political system of EU
Zajišťuje: Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (35)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Viera Knutelská, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Viera Knutelská, Ph.D.
Neslučitelnost : JPB268
N//Je neslučitelnost pro: JPB268, JPB190
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Viera Knutelská, Ph.D. (03.02.2019)
Kurz je úvodem do problematiky evropské integrace, pokrývá základní teoretické přístupy, historii, hlavní instituce a rozhodovací procesy politického systému EU a klíčové politiky EU.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Viera Knutelská, Ph.D. (03.02.2019)

Cílem kurzu je seznámit studenty s fungováním politického systému EU a hlavními dostupnými nástroji pro sledování a analyzování rozhodování v EU.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Viera Knutelská, Ph.D. (04.02.2018)

Povinná:

Hix, S. – Hoyland, B. (2011) The Political System of the European Union. Houndmills : Palgrave Macmillan, s. 1-101, 130-186

Lacina L. – Strejček, P. – Blížkovský, P. (2016) Učebnice evropské integrace. Brno: Barrister & Principal, s. 77-279

 

Doporučená:

Baldwin R. - Wyplosz C. (2013) Ekonomie evropské integrace.  Praha: Grada

Beach, D. (2005) The Dynamics of European Integration. Why and when EU institutions matter. Houndsmills: Palgrave Mamillan

Chryssochoou, D.N. (2009) Theorizing European Integration. Aingdon: Routledge

Cini, M. – Pérez-Sólorzano Borragán, N. (2016) European Union Politics. New York: Oxford University Press

Fiala, P. - Pitrová M. (2009) Evropská unie. Brno: CDK, s. 2-204

Greenwood, J. (2011) Interest Representation in the European Union. Basingtoke: Palgrave Macmillan

Hix, S. – Noury, A.G. – Roland, G. (2007) Democratic politics in the European Parliament. Cambridge : Cambridge University Press

Lelieveldt, H.T. – Princen, S.B.M. (2015) The politics of the European Union. Cambridge: Cambridge University Press

McCormick, J. (2011) Understanding the European Union : a concise introduction. Houndmills : Palgrave Macmillan

McCormick, J. (2015) European Union Politics.  New York: Palgrave Macmillan

Nugent, N. (2010) Government and Politics of the European Union. Basingtoke: Palgrave Macmillan

Pitrová, M. (2014) Postlisabonské procesy v Evropské unii. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studí, Mezinárodní politologický ústav

Plechanovová, B. (2004) Institucionální vývoj Evropské unie od Maastrichtské smlouvy k východnímu rozšíření. Praha: Karolinum

Wallace, H. – Pollack, M.A. – Young, A.R. (2015) Policy-making in the European Union Oxford: Oxford University Press

 

další vybrané texty z časopisů k evropské integraci, např.: European Journal of Political Research, European Union Politics, Journal of Common Market Studies, Journal of European Integration, Journal of European Public Policy, Living Reviews in European Governance, West European Politics

 

Smlouva o Evropské Unii

Smlouva o fungování Evropské unie

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Viera Knutelská, Ph.D. (03.02.2019)

Kurz sestává z přednášek, doplněných pratkickým nácvikem analýzy evropských rozhodovacích procesů.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Viera Knutelská, Ph.D. (11.02.2020)

Zkouška se skládá ze dvou částí: písemné přípravy analyzující rozhodování v jedné vybrané otázce a ústní zkoušky.

a)    písemná příprava – každý student vypracuje písemnou analýzu rozhodovacího procesu v jednom konkrétním případě (pravomoc EU, pravomoci jednotlivých institucí, zájmy a kroky jednotlivých aktérů) z vypsaného seznamu. Seznam bude studentům k dispozici dva týdny před koncem semestru. Analýzu je nutno odevzdat nejméně 3 dny před termínem zkoušky, na kterou je student přihlášen (25 bodů)

b)    ústní zkouška se skládá ze dvou otázek – doplňující otázky k písemné přípravě (25 bodů) a druhé nesouvisející otázky (50 bodů)

 

Klasifikace:

100 - 91 – A

90 – 81 – B

80 – 71 – C

70 – 61 – D

60 – 51 – E

50 – 0 - F

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Viera Knutelská, Ph.D. (11.02.2020)

Úvod                                                                                     20.2.

 

I Teoretický, historický a institucionální rámec

1.         Historie evropské integrace                                    27.2    

2.         Teorie evropské integrace                                       5.3.

3.         Institucionální rámec Evropské unie                      12.3.

II EU jako politický systém

1.         Exekutiva EU                                                            19.3.

2.         Legislativa EU                                                          26.3.

3.         Soudnictví a právo EU                                              2.4.

4.         Politické strany                                                        16.4.

5.         Reprezentace zájmů, lobbying, transparence        23.4.

III Vybrané politiky EU

1.         Vnitřní trh                                                                30.4.

2.         Hospodářská a měnová unie                                   7.5.

3.         Regionální a kohézní politika, Zemědělská politika              14.5.

4.         Společná zahraniční a bezpečnostní politika, Policejní a justiční spolupráce          21.5.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK