Bc. seminář Politologie a veřejná politika II - JPB580
Anglický název: Bachelor seminar Politics and Public Policy II
Zajišťuje: Katedra politologie (23-KP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (35)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Patří ke studentské práci typu: bakalářská práce
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=14024
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D.
Mgr. Ing. Olga Angelovská, Ph.D.
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Ing. Olga Angelovská, Ph.D.
Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D.
Prerekvizity : JPB579
Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Ing. Olga Angelovská, Ph.D. (30.01.2023)
Kurz navazuje na Bakalářský seminář Politologie a veřejná politika I a je určen pro studenty/ky programu Politologie a veřejná politika, kteří/ré dokončují své bakalářské práce. Individuální práce na bakalářské práci pod vedením konzultanta je doplněna společnými setkáními, na kterých jsou diskutovány úskalí přípravy, realizace a vyhodnocení vlastního výzkumu a psaní odborných textů a také prezentovány zjištění jednotlivých prací.

Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. (18.01.2019)

Smyslem kurzu je podpora při psaní a dokončování bakalářských prací, a to jak odborná, technická i emocionální. Součástí společných setkání jsou tedy jak odborná (zejména metodologická) témata, probírání formálních náležitostí, ale též aktivity podporující vzájemné sdílení potíží a úspěchů mezi studenty.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. (16.02.2021)

Předmět je zakončen zápočtem, pro jehož získání je třeba:

- odevzdat bakalářskou práci NEBO mít zpracovánu významnou část BP včetně sebrání dat a jejich analýzy;

- prezentovat hlavní zjištění a předběžné závěry BP na semináři;

- aktivně se účastnit seminářů NEBO pravidelně reportovat o svých pokrocích.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. (28.10.2019)

ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. Studijní texty. ISBN 80-86429-40-7.

KRČÁL, Martin a Zuzana TEPLÍKOVÁ. Naučte (se) citovat. Blansko: Citace.com, 2014. ISBN 978-80-260-6074-1.

GERŠLOVÁ, Jana. Vádemékum vědecké a odborné práce. Praha: Professional Publishing, 2009. ISBN 978-80-7431-002-7.

SPOUSTA, Vladimír. Vádemékum autora odborné a vědecké práce humanitního a sociálního zaměření. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009. ISBN 978-80-7204-617-1.

BECKER, Howard S. a Pamela RICHARDS. Writing for social scientists: how to start and finish your thesis, book, or article. Chicago: University of Chicago Press, c1986. ISBN 0-226-04108-5.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. (28.10.2019)

Kurs ukončen zápočtem (viz podmínky zakončení)