Bc. seminář Politologie a veřejná politika I - JPB579
Anglický název: Bachelor seminar Politics and Public Policy
Zajišťuje: Katedra politologie (23-KP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 40 (40)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Patří ke studentské práci typu: bakalářská práce
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5403
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D.
Mgr. Ing. Olga Angelovská, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Ing. Olga Angelovská, Ph.D.
PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: JPB580
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. (11.09.2020)
Seminář je určen pro studenty/ky bakalářského programu Politologie a veřejná politika.

Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. (15.09.2019)

Cíle výuky - specifikace pro semináře k veřejněpolitickým pracem:

 1. Upevnění základů společenskovědního výzkumu a psaní odborné práce:
 • volba tématu,
 • formulace cílů a výzkumných otázek,
 • obecné metodologické postupy,
 • metody sběru a analýzy dat,
 • teoretické uchopení práce,
 • práce se zdroji,
 • odborný jazyk a styl.
 1. Podpora a sdílení vhodných cest, jak dobře akademicky pracovat (sebeřízení, sebemotivace, sdílení, poskytování a přijímání zpětné vazby apod.).
 2. Vyzkušení si technik a heuristik akademického čtení a psaní.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Ing. Olga Angelovská, Ph.D. (19.09.2022)

1.     Odevzdání základů bakalářské práce v textovém dokumentu (min. rozsah 12 NS) do 3. 1. 2023 ke kontrole spolužákům, do 10. 1. vedoucím semináře a konzultantovi/ce.

 • Obsahuje představení a obhajobu tématu, precizní formulaci cílů a výzkumných otázek, přehled dosavadního stavu poznání, teoretické a metodologické uchopení práce

2.     Účast na 2 mikroseminářích a 1 dílně psaní

 • zahrnuje přípravu před seminářem, vystoupení v rámci prvého a třetího (1. obhajoba tématu a cílů; 2. cíle, teoretické a metodologické uchopení), poskytnutí ústní zpětné vazby spolužákům a práce přímo na semináři

3.     Kontrola a poskytnutí zpětné vazby na dvoje základy BP do 8. 1. 2023.

4.     Odevzdání zprávy o předvýzkumu (nebo ekvivalentu dle domluvy) do 31. 1. 2023.

 

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. (27.10.2019)
 • Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011 (resp. aktuální verze)
 • Eco, Umberto, Jak napsat diplomovou práci? Olomouc: Votobia, 1997

 • Holoušová, D. a kol. Jak psát diplomové a závěrečné práce. Univerzita Palackého v Olomoucí, Pedagogická fakulta. Olomouc 2000
 • Šanderová, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Slon, Praha 2005 
 • Veselý, A. - Nekola, M. Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy, metody a praxe. Praha. Slon. 2007.
 • Nekola, M. – Geissler, H. – Mouralová, M. Současné metodologické otázky veřejné politiky. Praha. Karolinum.2011

 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. (11.09.2020)

K získání zápočtu je třeba splnit všechny povinnosti specifikované v podmínkách k zakončení.