PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do bezpečnostních a konfliktních studií - JPB189
Anglický název: Introduction to Security and Conflict Studies
Zajišťuje: Katedra bezpečnostních studií (23-KBS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 140 / neurčen (120)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D.
Vyučující: PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D.
Třída: Kurzy pro CZV
Neslučitelnost : JPB267
Je neslučitelnost pro: JPB267
Anotace
Kurz na sérii případových studií představuje klíčové koncepty používané v bezpečnostních a konfliktních studiích.
Poslední úprava: Karásek Tomáš, PhDr. JUDr., Ph.D. (25.01.2024)
Cíl předmětu

Hlavním cílem předmětu je představit obecné koncepty používané v bezpečnostních a konfliktních studiích, stejně jako v politické praxi, jíž se tyto obory zabývají. Kurz aplikuje metodu případových studií, kdy je každý koncept představen prostřednictvím konkrétní historické situace, resp. konfliktu. Cílem je usnadnit chápání významu, dopadů a omezení jednotlivých konceptů jejich zasazením do specifického dílčího kontextu a usnadnit tím studentům jejich aplikaci na další konkrétní situace. 

Poslední úprava: Karásek Tomáš, PhDr. JUDr., Ph.D. (25.01.2024)
Deskriptory

Po absolvování kurzu by studenti měli být schopni analyzovat historické či současné bezpečnostní situace a ozbrojené konflikty s využitím představeného konceptuálního instrumentária. Kurz podporuje schopnost zobecnění, komparace a aplikace teoretických konceptů na konkrétní případy. Závěrečná písemná zkouška prověří schopnost studentů kombinovat faktografické znalosti s teoretickými základy a argumentační logikou. 

Poslední úprava: Karásek Tomáš, PhDr. JUDr., Ph.D. (25.01.2024)
Podmínky zakončení předmětu

Hodnocení závěrečné písemné zkoušky:

91-100 bodů (A)

81-90 bodů (B)

71-80 bodů (C)

61-70 bodů (D)

51-60 bodů (E)

50 bodů a méně (F)  

Poslední úprava: Karásek Tomáš, PhDr. JUDr., Ph.D. (25.01.2024)
Literatura

Collins, Adam (ed.): Contemporary Security Studies. Oxford University Press, 2007.

Drulák, Petr: Teorie mezinárodních vztahů. Portál, 2003.

Kissinger, Henry: Umění diplomacie: od Richelieua k pádu Berlínské zdi. Prostor, 1999.

Kriesberg, Louis – Lekson, J. Michael – Zartman, I. William: Peacemaking in International Conflict: Methods and Techniques. United States Institute of Peace, 2007.

Waisová, Šárka: Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011.

Wallensteen, Peter: Understanding Conflict Resolution. War, Peace and the Global System. SAGE Publications, 2002. 

Poslední úprava: Karásek Tomáš, PhDr. JUDr., Ph.D. (29.01.2024)
Metody výuky

Kurz se skládá z úvodní informační hodiny a dvanácti přednášek. Součástí sylabu je přehled doporučené literatury, jejíž studium má studentům usnadnit chápání historických a teoretických souvislostí výkladu. Pro přípravu na zkoušku bude studentům během semestru upřesněn okruh konkrétních současných bezpečnostních problémů a konfliktních situací, jejichž empirická znalost bude vyžadována (viz níže). 


Poslední úprava: Karásek Tomáš, PhDr. JUDr., Ph.D. (29.01.2024)
Požadavky ke zkoušce

Závěrečná zkouška proběhne online prostřednictvím aplikace Moodle. Zkouška bude mít formu ‚open-book‘, tj. studentům bude povoleno a bude se předpokládat použití podpůrných informačních zdrojů (webové vyhledávače apod.). Na rozdíl od původně předpokládané podoby zkoušky bude studentům zadán konkrétní empirický příklad konfliktu nebo bezpečnostní situace až ve vlastní zkoušce. Studenti v rámci zodpovídání zadání vyhledají nezbytné informace o daném konfliktu/bezpečnostní situaci a následně budou na empirický základ aplikovat konceptuální poznatky představené v rámci předmětu. Rozsah odpovědi by se měl pohybovat v rozmezí cca 700-800 slov. Hodnocena bude schopnost analytické aplikace teoretických konceptů a jasné, přesvědčivé argumentace.

 

Instrukce pro skládání zkoušky v Moodle:

Podmínkou skládání zkoušky je registrace do kurzu v aplikaci Moodle prostřednictvím následujícího odkazu: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=2584. Poté, co se vám zobrazí stránka kurzu, klikněte na symbol ozubeného kola v pravé horní části stránky. Objeví se nabídka "Zapsat se do tohoto kurzu", kterou je třeba potvrdit. Do kurzu se potom zaregistrujete svým standardním loginem a heslem, které používáte v SIS.

Zadání zkoušky se otevře v daný termín ve stanovenou hodinu, je proto potřeba, abyste v tento čas byli online a přihlášeni. Čas na zodpovězení otázky bude 45 minut. Poté, co dopíšete, klikněte na „Ukončit pokus“, abyste svůj text finalizovali. Pokud nestihnete ukončit odpověď do konce stanovené doby, zkouška se automaticky uzavře a budete hodnoceni na základě textu, který jste do daného okamžiku stihli zpracovat.

V rámci daného termínu budou hodnoceni pouze ti studenti, kteří se na zkoušku přihlásili prostřednictvím SIS. 

Poslední úprava: Karásek Tomáš, PhDr. JUDr., Ph.D. (25.01.2024)
Sylabus
 1. Úvodní přednáška
 2. Rovnováha moci a její zhroucení: vypuknutí první světové války
 3. 11. září 2001 a konstrukce hrozby v bezpečnostní politice
 4. „Jeden za všechny, všichni za jednoho“: NATO a zrození systému kolektivní obrany
 5. Kolektivní bezpečnost: je OSN bezzubá v zásazích proti agresorům?
 6. Francie, Německo a překonání konfliktu budováním institucí
 7. ASEAN: asijské bezpečnostní společenství?
 8. Genocida ve Rwandě a koncept etnického konfliktu
 9. „Diamanty jsou věčné“: Sierra Leone a válka o zdroje
 10. Peacekeeping v „srdci temnoty“: mírové operace v Demokratické republice Kongo
 11. Od humanitární intervence k „odpovědnosti chránit“: zásah v Libyi 2011
 12. Nový začátek nebo staré antagonismy? Postkonfliktní rekonstrukce a mezinárodní trestní soudnictví 
Poslední úprava: Karásek Tomáš, PhDr. JUDr., Ph.D. (29.01.2024)
Vstupní požadavky
Viz výše soubor se sylabem kurzu / See the file containing the course syllabus above. 
Poslední úprava: Karásek Tomáš, PhDr. JUDr., Ph.D. (25.01.2024)
Požadavky k zápisu
Viz výše soubor se sylabem kurzu / See the file containing the course syllabus above. 
Poslední úprava: Karásek Tomáš, PhDr. JUDr., Ph.D. (25.01.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK