PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Úvod do politologie - JPB168
Anglický název: Introduction to Political Science
Zajišťuje: Katedra politologie (23-KP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 150 / neurčen (150)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.
Neslučitelnost : JPB254, JPB255
N//Je neslučitelnost pro: JPB255, JPB254
Anotace -
Poslední úprava: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. (19.09.2019)
Kurz seznamuje studenty bakalářského programu politologie s vývojem politologie jako oboru a jejího vztahu k ostatním společenskovědním oborům. Sleduje vývoj koncepcí spjatých s analýzou politických systémů od 60. let 20. století do současnosti a tematicky vychází z teoretického konceptu politického systému D. Eastona, věnuje se strukturně funkcionální analýze G. Almonda a teorii komunikace K. W. Deutsche (s důrazem na problematiku využití symbolů v politice, resp. význam komunikace jako nosného konceptu pro analýzu soudržnosti komunit a studium médií v kontextu komunikačních teorií) a problematice policy analysis. V návaznosti na obecnou teorii systémů a její využití v politologie se kurz věnuje i problematice reprezentace zájmů v demokracii a vymezení rozdílných přístupů k teorii demokracie (pluralismu, neokorporativismu) a specifickým otázkám komparativní politologie spojeným s problematikou různých demokratických forem vládnutí (teorie konsociační demokracie, většinové demokracie apod.). Systémový přístup v kombinaci s využitím komparativní analýzy tvoří základ klasifikace politických systémů, který umožňuje kriticky zhodnotit různé metodologické přístupy ke studiu proměny těchto systémů v současnosti (včetně teorií rozvoje, teorii modernizace a teorie závislosti resp. teorie vnitřní závislosti a její využití při studiu dynamiky vývoje vztahu centra a periferie).
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. (26.10.2019)

Kurz je zakončen písemným testem ověřujícím znalosti z přednášek a povinné literatury (včetně přehledových studií). 

Náročnost textu (studium povinné a v přednáškách doporučené literatury) odpovídá počtu kreditů stanovených za absolvování předmětu.

 

Hodnocení:

A = výtečně (vynikající výkon pouze s drobnými chybami) (91-100%, resp. bodů)

B = velmi dobře (nadprůměrný výkon avšak s určitými chybami) (81-90 %, resp. bodů)

C = dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb) (71-80 %, resp. bodů)

D = uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky) (61-70 %, resp. bodů)

E = dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky) (51-60 %, resp. bodů)

F = nedostatečně, neprospěl (je zapotřebí značné množství další práce) (0-50 %, resp. bodů)

Literatura -
Poslední úprava: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. (26.10.2019)

Seznam povinné a doporučené literatury

a)      Přehledové práce

Přehledové práce jsou základní studijní materiály, z nichž musí studenti vycházet při přípravě na zkoušku z předmětu Úvod do politologie.

Novák, M. (2011 a novější vydání). Úvod do studia politiky. Praha: SLON (část první, s. 25-293 a část čtvrtá, s. 520-748)

Říchová, B. (2000). Přehled moderních politologických teorií. Praha: Portál.

Sartori, G. (1991). Teória demokracie. Bratislava: Archa.

 

b)      Povinná literatura

Přehled povinné literatury je uveden u každého tematického bloku. Pro každý z tematických bloků je v přehledu uvedená literatura povinnou součástí přípravy ke zkoušce.

 

c)      Souhrn doporučené literatury pro všechny bloky

Přehled doporučené literatury rozšiřuje základní poznatky studentů. Zájemci si prostudováním uvedených titulů mohou rozšířit a doplnit znalosti týkající se konkrétní problematiky.  

Adcock, R. – Bevir, M. – Stimson, S. C. (2007). Modern Political Science. Princeton University Press.

Apter, D. (1965). The politics of modernization. Chicago: Chicago University Press.

Badie, B. (1999). Formy a transformácie politických spoločenstiev. In: J. Leca - M. Grawitzová. Rozprava o politickej vede. Prešov, s. 505-556.

Belot, C. – Magnette, P. – Saurugger, S. (2008). Science politique de l’Union européenne. Economica.

Binder, L. – Coleman, J. S. – LaPalombara, J. – Pye, L. W. – Verba, S. – Werner, M. (1971). Crises and Seqences in Political Development. Princeton, New Persey: Princeton University Press.

Blondel, J. (1990). Comparative Government. An Introduction. Philip Allan Publ.

Carver, T. – Hyvarinen, M. (eds.) (1997). Interpreting the Political. New Methodologies. Routledge.

Dijn, A. de (2008). French Political Thought from Montesquieu to Tocqueville. Liberty in a Levelled Society? Series: Ideas in Context (No. 89). Cambridge University Press.

Easton, D. (1957). An Approach to the Analysis of Political Systems. World Politics, č. 9, str. 383-400.

Easton, D. (1965a). A Framework for Political Analysis. Englewood Cliffs, N. J.: Pretince Hall.

Easton, D. (1965b), A System Analysis of Political Life. New York: Wiley.

Eisenstadt, S. (1966). Modernization: Protest and Change. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.

Eisenstadt, S. (1973). Tradition, Change, and Modernity. New York: J. Wiley.

Frank, A. G. (1969). Latin America: Underdevelopment or Revolution. New York: Monthly Review Press.

Glynos, J. – Howarth, D. (2007). Logics of Critical Explanation in Social and Political Theory. Routledge.

Harrison, L. (2001). Political Research. An Introduction. Routledge.

Hroch, M. – Klusáková, L. (1996). Criteria and Indicators of Backwardness. Essays on Uneven Development in European History. Prague: Variant Editors.

Keller, J. (2007). Teorie modernizace. Praha: Slon.

LaPalombara, J. (1963). Bureaucracy and Political Development. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Lipset, S. M. – Rokkan, S. (1967). Cleavages, Structures, Party Systems, and Voter Alignments. In: Lipset, S. M. – Rokkan, S. (eds.). Party Systems and Voter Alignments: Cross-National Pesrpectives. New York, The Free Press, s. 1-64.

Müller, K. B. (2002), Politická sociologie. Praha: Portál.

O´Donnell, G. A. (1973). Modernization and Bureaucratic Authoritarianism: Studies in South American Politics. Berkeley: Institute of International Studies, University of California.

Pecka, E. (2000), Sociologie politiky. Praha: Grada. 

Rokkan, S. – Urwin, D. (1983). Economy, Territory, Identity. Beverly Hills: Sage Publ.

Rustow, D. A. (1967). A World of Nations: Problems of Political Modernization. Washington, DC: Brookings Institution.

Říchová, B. – Lisa, A. (1995). Antologie světových politologů II. Praha: VŠE.

Shils, E. (1975). Center and Periphery. Chicago: Chicago University Press.

Torsvik, P. (1981). Mobilization center-periphery structures and Nation-Building. A Volume in commemoration of Stein Rokkan. Oslo-Bergen: Universitetsforlaget.

Metody výuky
Poslední úprava: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. (19.09.2019)

Kurz probíhá formou přednášek.  Studenti jsou povinni se průběžně seznámit s povinnou (případně doporučenou) literaturou k jednotlivým tematickým blokům.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. (29.10.2019)

Studenti musí znát veškerou povinnou literaturu a doporučenou literaturu v závislosti na přednáškách.  Závěrečný test rovněž požaduje znalosti z přednášek a prezentací v Moodle.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. (19.09.2019)

Žádné.

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. (19.09.2019)

Kurz je určen pro studenty prvního ročníku programu Politologie a mezinárodní vztahy. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK