PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Bakalářský seminář I - JPB001
Anglický název: Bachelor Seminar I
Zajišťuje: Katedra politologie (23-KP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2017
Semestr: oba
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 9999 (9999)
letní:neurčen / neurčen (9999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Patří ke studentské práci typu: bakalářská práce
Poznámka: povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. Michel Perottino, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Vojtěch Bahenský, Ph.D.
doc. PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D.
PhDr. Ing. Vlastislav Bříza, Ph.D.
prof. Mgr. Oldřich Bureš, Ph.D., M.A.
Mgr. Jakub Čapek
Mgr. Jan Daniel, Ph.D.
doc. PhDr. Ondřej Ditrych, M.Phil., Ph.D.
PhDr. Jakub Dopieralla
Mgr. Michael Drašar
Mgr. Jakub Franěk, Ph.D.
PhDr. Jitka Gelnarová, Ph.D.
Mgr. Tomáš Halamka, Ph.D.
prof. PhDr. RNDr. Nikola Hynek, Ph.D., M.A.
Mgr. Jan Charvát, M.A., Ph.D.
PhDr. Martin Jeřábek, Ph.D.
PhDr. Petr Jüptner, Ph.D.
PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D.
doc. PhDr. Jan Karlas, Ph.D., M.A.
RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.
PhDr. Věra Kotábová
Mgr. Anna Kotvalová
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D.
Hana Kubátová, M.A., Ph.D.
doc. PhDr. Jan Kučera
Mgr. et Mgr. Tomáš Kučera, Ph.D.
PhDr. Irah Kučerová, Ph.D.
PhDr. Mgr. et Mgr. Jakub Landovský, Ph.D.
Mgr. Jan Ludvík, Ph.D.
PhDr. Radana Makariusová, Ph.D.
Mgr. Viera Martinková, Ph.D.
PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D.
Dr. rer. pol. Michal Parízek, M.Sc., Ph.D.
doc. Michel Perottino, Ph.D.
Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D.
doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc.
Mgr. Tereza Plíštilová
Mgr. Pavel Přikryl, Ph.D.
JUDr. Mgr. Miroslav Pulgret, Ph.D.
doc. Martin Riegl, Ph.D.
PhDr. Michael Romancov, Ph.D.
prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.
Janusz Salamon, Ph.D.
PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.
Mgr. Jakub Stauber, Ph.D.
doc. PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D.
PhDr. Kamil Švec, Ph.D.
PhDr. Irena Valková, Ph.D.
PhDr. Kateřina Werkman, Ph.D.
PhDr. Iivi Zájedová, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: JPB263
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout BP (5).pptx RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Jan Kofroň, Ph.D. (20.03.2020)
Základním cílem předmětu je poskytnout studentům bakalářského oboru studia prostor pro přípravu a zpracování tezí bakalářské diplomové práce.
První týden v letním semestru probíhá úvodní setkání (dle příslušného rozvrhu na daný semestr), v němž jsou studenti informováni o organizaci kurzu a svých povinnostech. Následně je kurz veden školiteli samostatně, a to formou konzultací. Každý školitel stanoví rovněž dle svého uvážení harmonogram svých konzultací a požadavky, které musí student/ka v průběhu semestru splnit. Konzultace musí proběhnout nejméně 4krát za semestr.

Kurz je určen pro studenty druhého ročníku studia, resp. studenty v letním semestru druhého ročníku studia. Studenti, kteří si kurz zapisují v jiném semestru (zimním) nebo ročníku (třetím) tak činí s plným vědomím, že to pro ně znamená úpravu řádného harmonogramu studia (většinou jeho prodloužení nejméně o jeden semestr).

Cíl předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jan Kofroň, Ph.D. (20.03.2020)

Cílem Bakalářského semináře I. je poskytnout studentům prostor pro relevantní zpracování kvalitních tezí bakalářské práce.

Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. (08.02.2017)

Povinná literatura:

Vzhledem k charakteru semináře studenti vycházejí z doporučení školitelů, mohou rovněž využívat informační systém UK a zdroje poskytované Knihovnou společenských věd T. G. Masaryka v Jinonicích (http://knihovna.jinonice.cuni.cz/KSV-78.html).

 

Doporučená literatura:

Šanderová, J. (2007). Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha, Sociologické nakl. SLON.

Další literatura je vázána výlučně na konkrétní téma bakalářské práce a studentům bude poskytnuta školiteli s ohledem na zvolené téma bakalářské diplomové práce.

Metody výuky
Poslední úprava: RNDr. Jan Kofroň, Ph.D. (20.03.2020)

Kurz probíhá formou konzultací; studenti pracují s literaturou, která zahruje:

a) obecná pravidla zpracování podkladů a tezí bakalářské práce,

b) zpracování podkladů k tezím dle požadavků školiltele.

 

Povinností studentů je v průběhu semestru pravidelně, nejméně však 4x za semestr, konzultovat s vedoucím své bakalářské práce přípravu a zpracování tezí. Teze musí být odevzdány dle Harmonogramu v Karolince pro  přílsušný akademický rok, v němž si student/ka kurz zapíší. 

 

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jan Kofroň, Ph.D. (03.05.2022)

Zápočet je vázán na odevzdání a schválení tezí (Projektu) bakalářské práce školitelem.

1) Písemné teze bakalářské diplomové práce  (Projekt) musí být vloženy do SIS do 15.9.2022, pro další termény viz prezentace

 

2) Pro vypracování závěrečné verze tezí lze teze odevzdat jako prostý dokument ve formátu PDF. V této formě lze využít i pro vlastní archivaci.

 

 

3) Po odevzdání tezí má student právo na získání zápočtu v SIS Zápočet zapisuje do SISu pouze vedoucí bakalářské práce (školitel), nikoli garant, resp. koordinátor. Pokud má školitel problém se zápisem (nemá příslušný přístup do SISu), může se obrátit s žádostí o moci na koordinátora, resp. pověřeného pracovníka IPS, který má přístup do SISu. Případné technické problémy se zápisem v SISu řeší pouze školitelé, nikoli studenti. 

 

Sylabus
Poslední úprava: doc. Michel Perottino, Ph.D. (02.12.2020)

Pravidla pro vypisování bakalářských prací:

 0) očekává se, že na konci března budou mít studenti vybráno téma práce a školitele (toto budou indikovat do sdílené tabulky).

1) Povinností každého studenta/tky je odevzdat v rácmi ukončení kurzu teze bakalářské práce - termín se řídí Harmonogramem studia pro příslušný akademický rok.

 

Vstupní požadavky
Poslední úprava: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. (08.02.2017)

Kurz je povinný pro všechny studenty, kteří jsou ve čtvrtém semestru studia oboru PMV, resp. letním semestru druhého ročníku studia oboru, tedy pro všechny studenty, kteří chtějí studium ukončit v LS nasledujícího akademického roku (viz Pravidla studia a Harmonogram studia na FSV UK).

Zápis Bakalářského semináře I. v zimním semestru, resp. jiném ročníku studia je výjimečný a znamená, že student hodlá ukončit studium v jiném než standardním termínu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK