PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Bakalářský seminář I. - JPB001
Anglický název: Bachelor Seminar I.
Zajišťuje: Katedra politologie (23-KP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2017
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / 9999 (9999)
letní:neurčen / neurčen (9999)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Patří ke studentské práci typu: bakalářská práce
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. Michel Perottino, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Vojtěch Bahenský
Mgr. Dušan Brabec
doc. PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D.
PhDr. Ing. Vlastislav Bříza, Ph.D.
prof. Mgr. Oldřich Bureš, Ph.D., M.A.
Mgr. Jan Daniel, Ph.D.
PhDr. Ondřej Ditrych, M.Phil., Ph.D.
Mgr. Jakub Dopieralla
Mgr. Jakub Franěk, Ph.D.
PhDr. Jitka Gelnarová, Ph.D.
prof. PhDr. RNDr. Nikola Hynek, Ph.D., M.A.
Mgr. Jan Charvát, M.A., Ph.D.
PhDr. Martin Jeřábek, Ph.D.
PhDr. Petr Jüptner, Ph.D.
PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D.
doc. PhDr. Jan Karlas, Ph.D., M.A.
Mgr. Viera Knutelská, Ph.D.
RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.
PhDr. Věra Kotábová
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D.
Hana Kubátová, M.A., Ph.D.
doc. PhDr. Jan Kučera
Mgr. et Mgr. Tomáš Kučera, Ph.D.
PhDr. Irah Kučerová, Ph.D.
PhDr. Mgr. et Mgr. Jakub Landovský, Ph.D.
Mgr. Jan Ludvík, Ph.D.
PhDr. Radana Makariusová, Ph.D.
PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D.
Dr. rer. pol. Michal Parízek, M.Sc., Ph.D.
doc. Michel Perottino, Ph.D.
Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D.
doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc.
Mgr. Jan Poruba
Mgr. Pavel Přikryl, Ph.D.
JUDr. Mgr. Miroslav Pulgret, Ph.D.
Mgr. Martin Riegl, Ph.D.
PhDr. Michael Romancov, Ph.D.
prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.
Janusz Salamon, Ph.D.
PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.
Mgr. Jakub Stauber
PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D.
PhDr. Kamil Švec, Ph.D.
PhDr. Irena Valková, Ph.D.
PhDr. Kateřina Werkman, Ph.D.
PhDr. Iivi Zájedová, Ph.D.
P//Je prerekvizitou pro: JPB263
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. (08.02.2017)
Základním cílem předmětu je poskytnout studentům bakalářského oboru studia prostor pro přípravu a zpracování tezí bakalářské diplomové práce.
První týden v letním semestru probíhá úvodní setkání (dle příslušného rozvrhu na daný semestr), v němž jsou studenti informováni o organizaci kurzu a svých povinnostech. Následně je kurz veden školiteli samostatně, a to formou konzultací. Každý školitel stanoví rovněž dle svého uvážení harmonogram svých konzultací a požadavky, které musí student/ka v průběhu semestru splnit. Konzultace musí proběhnout nejméně 4krát za semestr.

Kurz je určen pro studenty druhého ročníku studia, resp. studenty v letním semestru druhého ročníku studia. Studenti, kteří si kurz zapisují v jiném semestru (zimním) nebo ročníku (třetím) tak činí s plným vědomím, že to pro ně znamená úpravu řádného harmonogramu studia (většinou jeho prodloužení nejméně o jeden semestr).

Cíl předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. (08.02.2017)

Cílem Bakalářského semináře I. je poskytnout studentům prostor pro relevantní zpracování kvalitních tezí bakalářské práce - formulář pro zpracování tezí viz příloha sylabu. 

Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. (08.02.2017)

Povinná literatura:

Vzhledem k charakteru semináře studenti vycházejí z doporučení školitelů, mohou rovněž využívat informační systém UK a zdroje poskytované Knihovnou společenských věd T. G. Masaryka v Jinonicích (http://knihovna.jinonice.cuni.cz/KSV-78.html).

 

Doporučená literatura:

Šanderová, J. (2007). Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha, Sociologické nakl. SLON.

Další literatura je vázána výlučně na konkrétní téma bakalářské práce a studentům bude poskytnuta školiteli s ohledem na zvolené téma bakalářské diplomové práce.

Metody výuky
Poslední úprava: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. (08.02.2017)

Kurz probíhá formou konzultací; studenti pracují s literaturou, která zahruje:

a) obecná pravidla zpracování podkladů a tezí bakalářské práce,

b) zpracování podkladů k tezím dle požadavků školiltele.

Formulář tezí je přiložen k sylabu kurzu.

 

Povinností studentů je v průběhu semestru pravidelně, nejméně však 4x za semestr, konzultovat s vedoucím své bakalářské práce přípravu a zpracování tezí. Teze musí být odevzdány dle Harmonogramu v Karolince pro  přílsušný akademický rok, v němž si student/ka kurz zapíší. 

 

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. (31.05.2017)

Zápočet je vázán na odevzdání a schválení tezí (Projektu) bakalářské práce školitelem.

1) Písemné teze bakalářské diplomové práce  (Projekt) s podpisem vedoucího musí být odevzdány koordinátorvi - dr. J. Kofroňovi v řádném termínu (je nezbytné dodržet termín stanovený Harmonogramem studia pro každý akademický rok).

 

2) Pro vypracování závěrečné verze tezí (viz příložený formulář Projekt bakalářské práce)  lze použít přiložený formulář (viz sylabus kurzu), případně - s ohledem na nové požadavky pro administraci či archivaci dokumentů v SIS (oznámeno oddělením CIVT FSV UK dne 15.5.2017) - lze teze odevzdat jako prostý dokument ve formátu doc. V této formě lze využít i pro vlastní archivaci (pokud nevyhovuje formulář přiložený k sylabu kurzu), případně, pokud na tom školitel/ka trvá a teze chce vložit do systému SIS, lze využí formátu doc. pro konverzi do PDF/A. 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Vždy musí odevzdaná verze obsahovat položky obsažené ve formuláři Projekt bakalářské práce- závazný je tedy obsah, nikoli formát!

 

3) Po odevzdání tezí má student právo na získání zápočtu v SIS! Zápočet zapisuje do SISu pouze vedoucí bakalářské práce (školitel), nikoli garant, resp. koordinátor. Pokud má školitel problém se zápisem (nemá příslušný přístup do SISu), může se obrátit s žádostí o moci na koordinátora, resp. pověřeného pracovníka IPS, který má přístup do SISu. Případné technické problémy se zápisem v SISu řeší pouze školitelé, nikoli studenti. 

 

Sylabus
Poslední úprava: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. (08.02.2017)

Pravidla pro vypisování bakalářských prací:

 

1) Povinností každého studenta/tky je odevzdat v rácmi ukončneí kurzu teze bakalářské práce - termín se řídí Harmonogramem studia pro příslušný akademický rok.

 

2) Pro ověření průběžného plnění povinností spojených se zápisem kurzu, je třeba, aby každý, kdo si Bakalářský seminář I. zapíše, odevzdal koordinátorovi oboru PMV nejpozději do konce šestého přednáškového týdne (datum se řídí Harmonogramem studia zveřejněným každoročně v Karolince pro příslušný akademický rok) písemnou informaci obsahující následující základní údaje:

a) jméno studenta/tky

b) předběžné (!) téma bakalářské diplomové práce

c) jméno školitele a jeho souhlas s vedením bakalářské práce (vyjádřený podpisem)

d) podpis studenta, který informaci koordinátorovi předává; tímto podpisem student/ka stvrzují, že zvolené téma nebylo v předchozích 5 letech na oboru politologie v rámci UK (tj. FSV UK a FF UK) zpracováno, resp. stejným způsobem nebylo zpracováno ani na jiném politologickém pracovišti v ČR. 

Formulář obsahující všechny výše uvedené položky je přiložen dokumentech kurzu v SIS.

 

Vstupní požadavky
Poslední úprava: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. (08.02.2017)

Kurz je povinný pro všechny studenty, kteří jsou ve čtvrtém semestru studia oboru PMV, resp. letním semestru druhého ročníku studia oboru, tedy pro všechny studenty, kteří chtějí studium ukončit v LS nasledujícího akademického roku (viz Pravidla studia a Harmonogram studia na FSV UK).

Zápis Bakalářského semináře I. v zimním semestru, resp. jiném ročníku studia je výjimečný a znamená, že student hodlá ukončit studium v jiném než standardním termínu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK