PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Who Controls the Past, controls the Future? - JMMZ301
Anglický název: Who Controls the Past, Controls the Future?
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (5)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. David Emler, Ph.D.
Neslučitelnost : JMM642
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. David Emler, Ph.D. (08.02.2020)
Magisterský volitelný kurz "Who controls the past, controls the future?" je koncipován jako přehled reflexivní problematiky dějin - tj. problematiky politického využívání minulosti, otázek kolektivní paměti, měnícího se vztahu soudobých evropských společností k minulosti a proměn role akademických historiků v jejich rámci. Studentům kurz poskytne základní přehled teorií paměti (Halbwachs, Nora, Ricœur, manželé Assmanovi), politických přístupů (využívání paměti, omlouvání se za minulost, otázka historických resentimentů), hypotéz vysvětlujících změny vztahu západních společností k minulosti (režimy historicity, presentismus) a reakcí akademické historiografie (volání po svobodě historie, problematika výuky dějepisu).
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. David Emler, Ph.D. (08.02.2020)

Seznámit studenty s pohledem na historii nikoliv jako na "minulou realitu", ale jako na současnou reflexi minulých dějů v rovině politické, společenské a profesionálně-historiografické.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. David Emler, Ph.D. (08.02.2020)

Podmínky pro absolvování předmětu:

- aktivní účast na seminářích

- ústní referát

- seminární práce

- ústní zkouška, v případě většího počtu studentů písemný test/esej

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. David Emler, Ph.D. (08.02.2020)

-       Assmann, Aleida. Cultural Memory and Western Civilization: Functions, Media, Archives. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.

-       Assmann, Jan. Of God and Gods: Egypt, Israel, and the Rise of Monotheism. Madison: University of Wisconsin Press, 2008.

-       Erll, Astrid; Nünning, Ansgar (eds.). Cultural Memory Studies: An International and Interdiciplinary Handbook. Berlin: Walter de Gruyter, 2008.

-       Halbwachs, Maurice. On Collective Memory. Chicago: The University of Chicago Press, 1992.

-       Hartog, François. Régimes d’historicité. Présentisme et expériences du temps. Paris: Seuil, 2003.

-       Iggers, Georg G. The Global History of Modern Historiography. New York, Routledge, 2008.

-       Koselleck, Reinhart. Futures Past: On the Semantics of Historical Time. New York, Columbia University Press, 1985.

-       Lévy, Daniel. Holocaust and Memory in the Global Age. Philadelphia: Temple University Press, 2005.

-       Nora, Pierre (ed.). Realms of Memory I-III. New York: Columbia University Press, 1996-1998.

-       Olick, Jeffrey K. The politics of regret. On collective memory and historical responsibility, New York: Routledge, 2007.

-       Olick, Jeffrey K.; Vinitzky-Seroussi, Vered a Levy, Daniel (eds.). The Collective Memory Reader. New York: Oxford University Press, 2011.

-       Ricœur, Paul. Memory, History, Forgetting. Chicago: The University of Chicago Press, 2004.

-       Ritchie, Donald A. The Oxford Handbook of Oral History. Oxford: Oxford University Press, 2010.

-       Rousso, Henry. The Vichy Syndrome: History and Memory in France since 1944. Cambridge: Harvard University Press, 1991.

-       Yerushalmi, Yosef Hayim. Zakhor: Jewish History and Jewish Memory. Seattle: University of Washington Press, 1984.

Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. David Emler, Ph.D. (08.02.2020)

Pravidelná a aktivní účast na semináři, která zahrnuje průběžné zvládnutí předepsané přípravné četby ke každému probíranému tématu v celkovém rozsahu cca. 180 tiskových stran a na tomto základě aktivní účast na diskuzi o tomto tématu (cca 50h práce / 2 kredity), dále příprava referátu (20 minut) na vybrané téma (cca 50h práce / 2 kredity) a složení ústní zkoušky na základě menší seminární práce na stejné téma v rozsahu minimálně 10 stran textu (cca 50h práce / 2 kredity). Celkové ohodnocení kurzu je 6 ECTS kredity.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. David Emler, Ph.D. (14.05.2020)

Pravidelná a aktivní účast na semináři, referát a složení ústní zkoušky na základě menší seminární práce.

Klasifikace probíhá na škále A-F:

  • 91 % a více        =>           A - výtečně (vynikající výkon pouze s drobnými chybami)
  • 81-90 %             =>          B - velmi dobře (nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami)
  • 71-80 %             =>          C - dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb)
  • 61-70 %             =>          D - uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky)
  • 51-60 %             =>          E - dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky)
  • 0-50 %               =>          F - nedostatečně, neprospěl/a (je zapotřebí značné množství další práce).

Aktualizace: Vzhledem k epidemiologické situaci a opatřením zavedeným na jaře 2020 bude zkouška probíhat online formou na vybrané platformě (MS Teams, MS Skype, Google Hangouts, Whatsapp...). Zkouškové termíny budou k dispozici po předchozí domluvě v měsících květnu, červnu a září 2020.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. David Emler, Ph.D. (08.02.2020)

1)    Úvodní hodina - otázka času, reflexivní pohled na dějiny

-       základní literatura: Olick, Jeffrey K.; Vinitzky-Seroussi, Vered a Levy, Daniel (eds.). The Collective Memory Reader. New York: Oxford University Press, 2011.

2)    Kolektivní paměť Maurice Halbwachse - sociologický přístup k paměti

-       základní literatura: Halbwachs, Maurice. On Collective Memory. Chicago: The University of Chicago Press, 1992.

3)    Místa paměti Pierra Nory - historiografický přístup k paměti

-       základní literatura: Nora, Pierre (ed.). Realms of Memory I-III. New York: Columbia University Press, 1996-1998.

4)    Paměť, historie a zapomnění Paula Ricœura - filosofický/psychoanalytický přístup k paměti

-       základní literatura: Ricœur, Paul. Memory, History, Forgetting. Chicago: The University of Chicago Press, 2004.

5)    Kulturní a komunikativní paměť manželů Assmanových

-       základní literatura: Assmann, Aleida. Cultural Memory and Western Civilization: Functions, Media, Archives. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.

6)    Režimy historicity, hypotéza presentismu

-       základní literatura: Koselleck, Reinhart. Futures Past: On the Semantics of Historical Time. New York, Columbia University Press, 1985.

7)    Americký pohled na paměť - Jeffrey K. Olick

-       základní literatura: Olick, Jeffrey K. The politics of regret. On collective memory and historical responsibility, New York: Routledge, 2007.

8)    Vývoj historiografie soudobých dějin

-       základní literatura: Iggers, Georg G. The Global History of Modern Historiography. New York, Routledge, 2008.

9)    Orální historie - anglosaský přístup k paměti?

-       základní literatura: Ritchie, Donald A. The Oxford Handbook of Oral History. Oxford: Oxford University Press, 2010.

10)  Židovská paměť - otázka dědictví holocaustu

-       základní literatura: Lévy, Daniel. Holocaust and Memory in the Global Age. Philadelphia: Temple University Press, 2005.

11)  Otázka traumatu a resentimentů v dějinách

-        základní literatura: Rousso, Henry. The Vichy Syndrome: History and Memory in France since 1944. Cambridge: Harvard University Press, 1991.

12)  Závěr - shrnutí problematiky

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: PhDr. David Emler, Ph.D. (08.02.2020)

Tento volitelný magisterský kurz přepokládá pokročilou znalost anglického jazyka a funkční znalost soudobých evropských dějin na universitní úrovni.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK