PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Konversatorium - JMMZ115
Anglický název: Konversatorium
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (5)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Petr Balla
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (23.02.2011)
Předmět se zaměří na problematiku aktuálního politického vývoje ve Spolkové republice Německo a v Rakousku. Zároveň bude věnována strukturovaná pozornost problematice zahrnuté do okruhu otázek k aktuálnímu hospodářskému a sociálnímu vývoji v německy mluvících zemích pro státní závěrečné zkoušky oboru německá a rakouská studia. Každá hodina bude rozdělena na dvě části, v první části se bude diskutovat aktuální politické dění v Německu, v Rakousku a ve Švýcarsku, ve druhé části budou probrána vybraná témata související s hospodářsko-sociálním vývojem v německy mluvících zemích. Kurz bude probíhat v německém jazyce a předpokládá aktivní přístup studentů k výuce.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (23.02.2011)

Sledovat aktuální politické dění v německy mluvících zemích a ve střední Evropě.

Literatura -
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (23.02.2011)

Povinná literatura:

Za povinnou literaturu k předmětu se považuje pravidelné sledování vybraného denního (tištěného či elektronického) tisku z německy mluvících zemích.

Pro sledování ekonomických dat poslouží vládní internetové stránky či stránky statistických úřadů.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (23.02.2011)

Aktivní účast na hodině a prezence.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (23.02.2011)

1. Úvodní hodina, seznámení se strukturou kurzu.

2. Německá energetika a energetická politika; Ekologizace německého hospodářství

(Ökosteuer, obnovitelné zdroje energií).

3. Bavorsko jako úspěšný příklad hospodářské restrukturalizace; Ekonomický vývoj v

jednotlivých spolkových zemích - důraz na ekonomická a průmyslová centra Německa.

4. Důsledky vstupu Rakouska do Evropské Unie; Současný ekonomický vývoj v Rakousku;

Úsporná opatření současné rakouské vlády a jejich vnímání společností.

5. Restrukturalizace hospodářství v nových spolkových zemích a její problémy; Hospodářské

vyrovnání a finanční transfery mezi tzv. starými a novými spolkovými zeměmi SRN.

6. Nezaměstnanost v NMZ (s důrazem na situaci v SRN).

7. Sociálně orientované reformy v SRN.

8. Financování zdravotnictví a jeho reformy v SRN a Rakousku.

9. Švýcarská ekonomika a vztahy k EU.

10. Aktuální problematika veřejných rozpočtů v SRN a Rakousku; Postavení Německa v EU -

Pakt stability.

11. Německý a rakouský zahraniční obchod; Česko-německé hospodářské vztahy.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (23.02.2011)

Aktivní znalost německého jazyka.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK