PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Dějiny středoevropské kultury II - JMM806
Anglický název: History of Central European Culture II
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 9
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 118 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. David Emler, Ph.D.
Vyučující: PhDr. David Emler, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. David Emler, Ph.D. (03.09.2019)
Na příkladu kulturního prostředí lze zkoumat zásadní proměny středoevropské společnosti od zážitku, recepce a reflexe druhé světové války, přes „únos” střední Evropy do sféry vlivu Sovětského svazu, až po události let 1989/1990. Kurz seznamuje studenty s problematikou nepopisným způsobem na vybraných klíčových tématech kultury a umění.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. David Emler, Ph.D. (03.09.2019)

Kurz si klade za cíl seznámit studenty s vývojem kultury ve střední Evropě ve druhé polovině 20. století. Tematicky se kurz věnuje široce chápanému pojmu kultury jako společenského prostoru, alternativního k politice. V oblasti umění je pozornost věnována literatuře, v menší míře filmu, fotografii či architektuře.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. David Emler, Ph.D. (03.09.2019)

BROWN, TIMOTHY S. „1968“ East and West – Divided Germany as a Case Study in Transnational History“, American Historical Review, February 2009, 69–96.

CUNNINGHAM, JOSEPH. “Praxis Exiled: Herbert Marcuse and the One Dimensional University”, Journal of Philosophy of Education, Vol. 47, No. 4, 2013, 537–547.

EBENSHADE, RICHARD S. “Remembering to Forget: Memory, History, National Identity in Postwar East-Central Europe”, Representations, Vol. 39, Winter 1995, 72–96.

EKMAN, J. and LINDE, J. "Communist Nostalgia and the Consolidation of Democracy in Central and Eastern Europe", Journal of Communist Studies and Transition Politics, Vol. 21, No. 3, September 2005, 354–374.

GANDY, MATTHEW. "Contradictory Modernities: Conceptions of Nature in the Art of Joseph Beuys and Gerhard Richter", Annals of the Association of American Geographers 87(4), 1997, 636–659.

HAYTON, JEFF. „Härte gegen Punk: Popular Music, Western Media and State Response in the German Democratic Republic”, German History, Vol. 31, No. 4, 523–549.

KUNDERA, MILAN. "The Tragedy of Central Europe", New York Review of Books, Volume 31, Number 7, April 26, 1984.

LITTLEJOHN, J. T. and PUTNAM, M. "Rammstein and Ostalgie: Longing for Yesteryear", Popular Music and Society, Vol. 33, No. 1, February 2010, 35–44.

PIOTROWSKI, PIOTR. “How to Write a History of Central-East European Art?,” Third text, Vol. 23, No. 1, January 2009, 5–14.

ROUBAL, PETR. “Politics of Gymnastics: Mass Gymnastic Displays under Communism in Central and Eastern Europe” Body & Society, Vol. 9, No. 1, 2003, 1–25.

WASILEWSKI, WITOLD. “The Birth and Persistence of the Katyn Lie”, Case Western Reserve Journal of International Law, Vol. 45, No. 1, Spring 2009, 671–693.

Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. David Emler, Ph.D. (03.09.2019)

Aktivní účast v semináři na základě četby, průběžné konzultace a velká seminární práce.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. David Emler, Ph.D. (03.10.2019)

Aktivní účast na semináři, která zahrnuje zvládnutí předepsané přípravné četby ke každému probíranému tématu v celkovém rozsahu cca. 180 tiskových stran a na tomto základě aktivní účast na diskuzi o tomto tématu (20 % výkonu), dále složení ústní zkoušky (30 % výkonu) na základě velké seminární práce na vybrané téma v rozsahu min. 20 stran textu (50 % výkonu).

Celkový výkon studentů je hodnocen na úrovni 0 % až 100 %. Klasifikace A-F je pak následující:

 • 91 % a více        =>          A
 • 81-90 %             =>          B
 • 71-80 %             =>          C
 • 61-70 %             =>          D
 • 51-60 %             =>          E
 • 0-50 %               =>          F
 • A – výtečně (vynikající výkon pouze s drobnými chybami)
 • B – velmi dobře (nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami)
 • C – dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb)
 • D – uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky)
 • E – dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky)
 • F – nedostatečně, neprospěl/a (je zapotřebí značné množství další práce).
Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. David Emler, Ph.D. (03.09.2019)

1.     Úvod - formální náležitosti, definice kultury, střední Evropy a studovaného období

2.     Druhá světová válka a její kulturní reflexe

3.     Historická paměť a druhá světová válka – příklad Katyňského masakru

4.     Kulturní rozměr poválečné rekonstrukce společnosti

5.     Filosofie v druhé polovině 20. st. a její recepce v kultuře

6.     Urbanismus a architektura v druhé polovině 20. st.

7.     Nová vlna – kulturní fenomén 60. let 20. st.

8.     Rok 1968 – Paříž nebo Praha?

9.     Sport jako prostředek organizace společnosti

10.   Protestní (protisystémová) hnutí na Západě a na Východě

11.   Vzpomínání na komunistické režimy – příklad „Ostalgie” v NDR

12.  Shrnutí a diskuse

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: PhDr. David Emler, Ph.D. (03.09.2019)

Znalost anglického jazyka a soudobých dějin minimálně na středoškolské úrovni.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK