PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Koncepce a interpretace dějin středovýchodní Evropy - JMM804
Anglický název: Concepts and Interpretations of Central Euroepan History
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 9
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:4/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (01.02.2019)
Předmět se zabývá základními interpretačními rámci a koncepty středoevropských dějin se soustředěním na identitu regionu vyvíjejícího se mezi Německem a Ruskem, jeho historicky podmíněné rozvojové trendy a na základní strukturální problémy.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (01.02.2019)

Cílem kurzu je:

1. Probrat hlavní problémové okruhy související s konceptualizací dějin střední Evropy v širším regionálním kontextuu

2. Vysvětlit základní výkladová a interpretační schémata (autory a školy) charakteristické pro tyto konceptualizace

3. Poukázat na obecnější přesahy středoevropské debaty

4. Ověřit stupeň a charakter pochopení probírané látky studenty

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (01.03.2019)

Hodnocení studentů je založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 17/2018 (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018).


Konečná známka zahrnuje:

1. Recenzi publikace související s tématem kurzu (ne starši než 2015), zadání dohodnout do 8.4.2019, každá recenze v rozsahu 3-5 stran dle rozsahu recenzovaného díla (10 bodů)

2. Esej prověřující studium povinné literaturou (30 bodů), duben 2019

3. Velká seminární práce s tématem souvisejícím s tématem kurzu v rozsahu 20 normostran (minimálně 10 zdrojů, poznámky pod čarou, struktura: teze. argumentace, závěr); téma dohodnout  do 15. 4. 2018, odevzdat do 2. 6. 2019 na adresu jiri.vykoukal@post.cz (60 bodů)

Práce se zaměřuje na dohodnuté středoevropské historické téma s možnými přesahy na Balkán nebo do východní Evropy, cílem práce je konceptualizace problému, výklad díla, názorů nějaké školy apod.

Povinné parametry práce:
a) úvod (co se řeší a proč, jak zní výzkumná otázka, jaká literatura je použita a proč)
b) argumentace (jak se k řešení problému přistupuje a proč, které argumenty literatury/autora jsou relevantní a proč)
c) závěr (k čemu se dospělo, resp. odpověď na výzkumnou otázku)
d) poznámkový aparát firmou footnotes a seznam zdrojů

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (03.02.2019)

Kurz je založen na:

1. Výkladu dané problematiky formou přednášky

2. Ověření znalostí formou testování

3. Ověření schopnosti koncepčního zpracování vybarné problematiky formou písemných prací

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (01.02.2019)

 

1. Úvod: chronologicko-teritoriální vývoj ideje střední Evropy, poznámky k literatuře

2. Hlavní parametry problematiky

3. Pojmy: střední, východní, středovýchodní, středozápadní Evropa (Central/Mittel)

4. Základní koncepty

5. Národní představy střední Evropy

6. Základní problémy a charakteristiky

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK