PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Politická geografie - JMM803
Anglický název: Political Geography
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 9
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (10)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D. (11.09.2019)
Kurz Politická geografie, vyučovaný pro studijní obor Středoevropská komparativní studia, si stanovuje dva cíle:

1) seznámit studenty s politickou geografií, s vývojem tohoto oboru, s jeho teoretickými východisky a obecnějšími koncepcemi uvažování o vztahu mezi prostorem a politickými, sociálními a historickými procesy

2) přiblížit studentům vybraná témata politické geografie, relevantní pro region střední Evropy a jeho vývoj po pádu železné opony, prohloubit jejich znalosti místopisu a na konkrétních příkladech ukázat aplikaci obecných konceptů.

Důraz je kladen na vztahy mezi jádrovými a periferními oblastmi v lokálním, regionálním, státním, makroregionálním i globálním měřítku.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D. (27.09.2019)

„Hodnocení studentů je závazně založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 17/2018 (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018) a je následně upřesněno Opatřením děkanky číslo 20/2019 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019).“

 

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D. (11.09.2019)

Povinná literatura (úvodní, přehledová):

Blacksell, Mark. 2004. Political Geography. Routledge, kapitola č. 1: Placing political geography, s. 1-10

Blacksell, Mark. 2004. Political Geography. Routledge, kapitola č. 8: Imagining natural divisions of global power, s. 135-149.

Solarz, Marcin Wojciech. 2015. “The End of Geography and the Power of Maps.” Geography 100: 169.

 

Povinná literatura vhodná k analýze (+ klíčová pro test):

- stát jako hlavní analytická jednotka:

Brenner, Neil. 1999. “Beyond State-Centrism? Space, Territoriality, and Geographical Scale in Globalization Studies.” Theory and Society 28 (1): 39–78.

- ekonomická geografie a globalizace:

McCann, Philip. 2008. “Globalization and Economic Geography: The World Is Curved, Not Flat.” Cambridge Journal of Regions, Economy and Society 1 (3): 351–370.

- geografická analýza rozšiřování EU:

Wolff, Andrew. 2008. “Geography as a Diagnostic Tool in International Relations: A Geographic Analysis of the European Union’s Eastward Enlargement.” In International Studies Association Annual Conference, John Hopkins University School of Advanced InternationalStudies, SanFrancisco, California

- jeden z následujících tří článků o postsocialistické transformaci měst ve střední Evropě:

Kovács, Zoltán. 2009. “Social and Economic Transformation of Historical Neighbourhoods in Budapest.” Tijdschrift Voor Economische En Sociale Geografie 100 (4): 399–416.

Sagan, Iwona, and Maja Grabkowska. 2012. “Urban Regeneration in Gdańsk, Poland: Local Regimes and Tensions between Top-down Strategies and Endogenous Renewal.” European Planning Studies 20 (7): 1135–1154.

Sýkora, Luděk. 2009. “New Socio-Spatial Formations: Places of Residential Segregation and Separation in Czechia.” Tijdschrift Voor Economische En Sociale Geografie 100 (4): 417–435.

 

Doporučená literatura vhodná k analýze (c):

Barnett, Thomas PM. 2003. “The Pentagon’s New Map.” Esquire 1: 2003.

Harvey, David. 2005. “The Sociological and Geographical Imaginations.” International Journal of Politics, Culture, and Society 18 (3–4): 211.

Kühn, Manfred, and Heike Liebmann. 2012. “Urban Regeneration–Strategies of Shrinking Cities in Eastern Germany.” DIE ERDE–Journal of the Geographical Society of Berlin 143 (1–2): 135–152.

Tuathail, Gearóid Ó, and Timothy W. Luke. 1994. “Present at the (Dis) Integration: Deterritorialization and Reterritorialization in the New World Order.” Annals of the Association of American Geographers 84 (3): 381–398.

 

Další doporučená literatura (spíše učebnicového charakteru, ne pro analýzu):

Czechowska, Lucyna, and Krzysztof Olszewski, eds. 2012. Central Europe on the Threshold of the 21st Century: Interdisciplinary Perspectives on Challenges in Politics and Society. 1st pub. CGS Studies, v. 1. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars.

Johnson, Corey M. 2009. “Cross-Border Regions and Territorial Restructuring in Central Europe: Room for More Transboundary Space.” European Urban and Regional Studies 16 (2): 177–191.

Kaplan, Robert D. 2013. The Revenge of Geography: What the Map Tells Us about Coming Conflicts and the Battle against Fate. Random House Trade Paperbacks, kapitola č. V: The Nazi Distortion, s. 79-88.

Kaplan, Robert D. 2013. The Revenge of Geography: What the Map Tells Us about Coming Conflicts and the Battle against Fate. Random House Trade Paperbacks, kapitola č. IX: The Geography of European Divisions, s. 133-153

Krejčí, Oskar. 2005. Geopolitics of the Central European Region: The View from Prague and Bratislava. Bratislava: Veda.

Romancov, Michael. 2004. “Politická Geografie a Geopolitika.” Úvod Do Studia Politické Vědy 2: 404–457.

Doplňující studijní literatura:

- jakákoli spolehlivá a aktuální geografická příručka se základními informacemi o Německu, Rakousku a zemích V4 (např. CIA World Factbook https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ez.html 

 - mapy a slepé mapy (např. http://www.d-maps.com/continent.php?num_con=5&lang=en)

Školní atlas světa, Kartografie Praha, 2012.

Školní atlas dnešního světa. Terra Spol. 2011.

 - Jehlička, P. - Tomeš, J. - Daněk, P. (eds.), Stát, prostor, politika: vybrané otázky politické geografie. Praha: Karolinum, 2000.

- Waisová, Š., et al., Atlas mezinárodních vztahů: prostor a politika po skončení studené války. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007.

 

Online mapové hry:

http://www.geography-map-games.com/#

http://www.geographie-spiele.com

http://online.seterra.net/cs

a další podobné

 

časopis Země světa - čísla zaměřená na Německo, Rakousko, Slovensko, Polsko a Maďarsko

 

Povinnou a doporučenou literaturu najdete v SISu. 

 

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D. (11.09.2019)

Formy kontroly studia předmětu:

a) Studenti se účastní blokové výuky ve stanoveném termínu.

b) Studenti jsou povinni nastudovat tituly uvedené v seznamu studijní literatury.

c) Studenti jsou povinni v rámci samostudia přečíst a v písemné podobě (min. 5 normostran) předložit interpretaci textu, který si vyberou ze studijního materiálu v readeru.

d) Studenti jsou povinni odevzdat písemnou analýzu proměňující se lokality ve střední Evropě (min. 5 normostran).

Tyto práce budou odevzdány v dohodnutých termínech (nedodržení termínu odevzdání práce bez řádné omluvy znamená jeho propadnutí).

Pro průběžné písemné práce platí princip dvojího čtení, tj. práce je jednou vrácena k případné opravě, druhá verze se hodnotí jako definitivní.

e) Předmět je ukončen písemnou zkouškou, která se skládá z orientace ve slepých mapách, otázek k zadané povinné literatuře a přehledových otázek v podobě testu.

Konečná známka z předmětu je stanovena na základě práce v celém kurzu, tj. jako souhrnné hodnocení průběžných písemných prací a závěrečného testu, a to v poměru 1 : 1.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D. (24.11.2019)

Anotace

Kurz Politická geografie, vyučovaný pro studijní obor Středoevropská komparativní studia, si stanovuje dva cíle:

1) seznámit studenty s politickou geografií, s vývojem tohoto oboru, s jeho teoretickými východisky a obecnějšími koncepcemi uvažování o vztahu mezi prostorem a politickými, sociálními a historickými procesy

2/ přiblížit studentům vybraná témata politické geografie, relevantní pro region střední Evropy a jeho vývoj po pádu železné opony, prohloubit jejich znalosti místopisu a na konkrétních příkladech ukázat aplikaci obecných konceptů.

Důraz je kladen na vztahy mezi jádrovými a periferními oblastmi v lokálním, regionálním, státním, makroregionálním i globálním měřítku.

 

Stručná anotace předmětu:

Kurz Politická geografie, vyučovaný pro studijní obor Středoevropská komparativní studia, si stanovuje dva cíle:

1) seznámit studenty s politickou geografií, s vývojem tohoto oboru, s jeho teoretickými východisky a obecnějšími koncepcemi uvažování o vztahu mezi prostorem a politickými, sociálními a historickými procesy

2/ přiblížit studentům vybraná témata politické geografie, relevantní pro region střední Evropy a jeho vývoj po pádu železné opony, prohloubit jejich znalosti místopisu a na konkrétních příkladech ukázat aplikaci obecných konceptů.

Důraz je kladen na vztahy mezi jádrovými a periferními oblastmi v lokálním, regionálním, státním, makroregionálním i globálním měřítku.


Úvodní informace studentům k výuce v ZS 2019/2020: 

Bloková výuka proběhne v pátek 22.11. 2019 od 17:00 do 19:50 v Jinonicích (míst. 1037). 

Před výukou nebo po ní jsem k dispozici pro případné konzultace, upřesnění studijních požadavků atd. V případě zájmu konzultovat mě prosím předem informujte na e-mail (ondrej.zila@fsv.cuni.cz). Vaše účast na přednášce se předpokládá, v případě absence mě prosím informujte předem na e-mail.

Informace o kurzu a povinné i doporučené studijní materiály Vám budu zprostředkovávat pomocí stránky předmětu v SISu.

Požadavky na písemné práce (= 50 % známky):

1. Analýza a podrobnější interpretace textu ze studijních materiálů, minimálně 5 normostran (9000 znaků včetně mezer) = 25 %

Vyberte si jakýkoli z povinných či doporučených textů určených k rozboru a důkladně jej zanalyzujte. První strana by měla obsahovat představení hlavních myšlenek hodnoceného textu. Druhá strana by měla obsahovat zhodnocení hlavních myšlenek z hlediska širšího kontextu našich znalostí o daném problému. Třetí strana by se měla zaměřit na to, co vlastně z daného textu vyplývá, a jakým způsobem mění naše chápání v oblasti daného problému. Čtvrtá strana by měla být kritická a zaměřit se na nedostatky nebo nedostatečná vysvětlení některých problémů či důsledků. Pátá strana by pak měla obsahovat Vaše shrnutí a osobní vyargumentovaný postoj k hlavním tezím článku.

Zvláště při hodnocení myšlenek článku v širším kontextu nezapomeňte uvést (a řádně ocitovat) myšlenky dalších autorů, kteří se k danému tématu vyjadřují.

Termín pro zaslání této analýzy na můj e-mail je 16. 12. 2019.


2. Analýza proměňující se lokality ve střední Evropě, minimálně 5 normostran (9000 znaků včetně mezer) = 25 %

Vyberte si konkrétní středoevropskou lokalitu (město či městskou čtvrť, úzce vymezený region, ropovod/plynovod, řeku, ostrov, horskou oblast, oblast těžby či následné rekultivace krajiny, pohraniční oblast atd.), která v současné době prochází výraznou proměnou krajiny (což má vliv na demografické a socioekonomické charakteristiky). Proměnu vybrané lokace detailněji rozeberte.

V úvodu vysvětlete, proč jste si vybrali právě tuto lokalitu a v čem spočívá její současná proměna. Vložte mapy a satelitní snímky a okomentujte geografickou polohu a geografická specifika místa, včetně toho, jak ovlivňují význam/problematičnost této lokace.
Věnujte se politickým aspektům vývoje – kdo má na dané lokalitě zájem, proč, jaké jsou cíle jednotlivých aktérů, jak se jich snaží dosáhnout. Zhodnoťte ekonomické aspekty této oblasti, tj. jaký je ekonomický potenciál lokality, kdo zde má významné ekonomické zájmy a proč. V případě potřeby analyzujte vývoj též z ekologického hlediska – jaký je význam daného místa z hlediska ochrany životního prostředí, jaká environmentální rizika jsou spojená s tímto místem, dochází v těchto otázkách ke střetům zájmů?
Nakonec zhodnoťte vývojové scénáře situace v dané lokalitě v horizontu pěti a dvaceti let – svůj odhad podpořte argumenty. Nezapomeňte uvést a řádně ocitovat zdroje.

Termín pro zaslání druhé práce na můj e-mail je 16. 12. 2019.


Obecné pokyny pro písemné práce

- pro obě analýzy platí princip dvojího čtení, tj. práce je jednou vrácena k případné opravě, druhá verze se hodnotí jako definitivní

- v individuálních případech je možné termíny prodloužit, ale žádost o to musí být zaslána minimálně den před vypršením lhůty
- prodloužením lhůty ztrácí student nárok na princip dvojího čtení (první verze se hodnotí již jako definitivní)

- dejte si pozor na plagiátorství: každou cizí myšlenku řádně ocitujte (doporučený způsob citací je např. Chicago style - http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html)


Závěrečný test
 (= 50 % známky) 

Test bude vycházet z povinných textů, přednášky a seznamu požadovaných znalostí lokalit, geografických pojmů a údajů (seznam bude k dispozici nejpozději od začátku prosince prostřednictvím SISu). Podstatnou součástí testu budou slepé mapy Evropy s důrazem na střední Evropu. Bližší informace najdete koncem semestru na SISu.


Pokud by Vám cokoli nebylo jasné, neváhejte se na mne obrátit.

 

 

Vstupní požadavky
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D. (11.09.2019)

- alespoň pasivní znalost anglického jazyka

- znalost geografie minimálně v rozsahu gymnaziálního učiva

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK