PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2018/2019
  
Politický systém Německa - JMM716
Anglický název: Political System of Germany
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2016 do 2018
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 8 / neurčen (8)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D. (09.02.2016)
Přednáška se seminářem o politickém a ústavním systému SRN, o struktuře státní správy a samosprávy, soustavě politických stran, mechanismu voleb i reálné politické konstelaci.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D. (19.02.2019)

Cílem předmětu je osvojení podrobnějších znalostí současného německého politického systému, a to v historické perspektivě (viz též anotaci a syllabus). To bude ověřeno formou prezentací/referátů studujících, resp. i vypracováním recenze vědeckého titulu k dané problematice (dle dohody s vyučujícím, viz též Požadavky ke zkoušce.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D. (19.02.2019)

Literatura povinná:

 

Blanka Říchová, Západoevropské politické systémy: komparace politických systémů, Praha 2009;

Martin Jeřábek a kol., Srovnání politických systémů Německa a Rakouska. Institucionální a systémové ukotvení, Plzeň 2010;

Jürgen Faulenbach (red.), Parteiensystem der Bundesrepublik Deutschland, München 2006 (též elektronicky na stránkách Bundeszentrale für politische Bildung);

Wolfgang Rudzio, Das politische System der Bundesrepublik Deutschland, 8. vyd. Wiesbaden 2011 (i starší vydání), či alternativně:

Manfred G. Schmidt, Das politische System Deutschlands. Institutionen, Willensbildung und Politikfelder, Bonn 2010 (i starší vydání z produkce Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn);Literatura doporučená:

 

Ulrich von Alemann, Das Parteiensystem der Bundesrepublik Deutschland, Lizenzausgabe für die Bundeszentrale für die politische Bildung, Bonn 2003;

Lukáš Novotný, Nepotřebný východ? Strany a stranické systémy nových spolkových zemí Německa, Praha 2018;

Lukáš Novotný, Spolková republika Německo, Praha 2014;

Manfred G. Schmidt, Das politische System Deutschlands. Institutionen, Willensbildung und Politikfelder, Bonn 2010 (i starší vydání z produkce Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn);

Stefan Marschall, Das politische System Deutschlands, Konstanz 2011;

Dieter Hesselberger, Das Grundgesetz.Kommentar für die politische Bildung, Bonn 2003;

Theodor Maunz - Reinhold Zippelius - Thomas Würtemberger, Deutsches Staatsrecht. Ein Studienbuch, 32.vyd. München 2008;

Martin Sebaldt - Alexander Strassner: Verbände in der Bundesrepublik Deutschland. Eine Einführung, Wiesbaden 2004;

Uwe Andersen - Wichard Woyke (hrsg.), Handwörterbuch des politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland, 4. přepracované vydání Bonn 2000;

Frank Decker -Viola Neu, Handbuch der deutschen Parteien, 2. vyd. Wiesbaden 2013;

Vladimír Klokočka, Ústavní systémy evropských států (srovnávací studie), Praha 1996;

Heinz Pürer, Medien in Deutschland. Presse – Rundfunk – Online,  Konstanz 2015 (k dispozici je i levné licenční vydání pro Bundeszentrale f. politische Bildung, Bonn);

Aleš Valenta, Německo. Mýtus a realita. Politika v SRN 1998-2017, Praha 2018;

Robin Alexander, Die Getriebenen. Merkel und die Flüchtlingspolitik. Report aus dem Innern der Macht, München 2017;

Petr Fiala a kol., Politický systém Spolkové republiky Německo, Brno 1994

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D. (22.09.2019)

Předpokladem pro splnění studijních povinností je pravidelná a aktivní účast na přednášce a semináři, která zahrnuje osvojení literatuty k probíraným tématům v  rozsahu cca. 300 tiskových stran. Dále se od studentů očekává příprava referátu (20 minut) na vybrané téma s využitím povinné i doporučené studijní literatury (či literatury dle další konzultace s vyučujícím) v rozsahu cca. 80 tiskových stran, alternativně recenze vědecké publikace na téma probírané v kursu. Složení ústní zkoušky v rozsahu povinné četby a na základě přednášky. Týden před zkouškou je nutno odevzdat písemnou verzi předneseného referátu i s vědeckým příslušenstvím (poznámkový aparát), resp. zmíněnou vědeckou recenzi s příslušenstvím - obojí v rozsahu 6-8 stran. 

 

Výkon studujících bude v rámci zkoušky ohodnocen dle bodové škály A-F, viz Opatření děkanky 17/2018, v české verzi: https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018

Součástí hodnocení bude i prezentace/referát(20% bodů) a jeho písemné vyhotovení (30%bodů), případně odborná recenze vědeckého titulu dle dohody s vyučujícím (50%).  Celkový výsledek odpovídá průměru dílčích hodnocení. 

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D. (19.02.2019)

ZÁKLADNÍ TÉMATA:

- Přehled vývoje politických a ústavních institucí v Německu v letech 1871-1945


- Základy politického systému Spolkové republiky Německo: situace v letech 1945-1949, vznik SRN a NDR, důsledky západní vazby SRN a sovětské vazby NDR


- Přehled ústavně-politického resp. politického vývoje v obou německých státech v l. 1949-1990;ústavněprávní a mezinárodněprávní aspekty německého znovusjednocení


- Charakteristika základních článků Základního zákona SRN (Grundgesetz)

- Charakteristika spolkových ústavních a politických institucí a vztahů mezi nimi (Spolkový sněm, Spolková rada, Spolkový prezident, Spolková vláda, Spolkový ústavní soud aj.)


- Politické strany (legislativa, financování, programatika, stručné dějiny, analýza členské i voličské základny)

- Další formy organizovaných zájmů v politickém systému SRN (odbory , svazy, spolky, církve a církevní organizace aj.)


- Německý volební systém


- Média v SRN (s důrazem na vývoj a trendy po r. 1990)


- Německý federalismus (spolkové země a jejich kompetence, jejich ústavní a politické orgány, rozdělení kompetencí mezi Spolek a země); reforma federalismu


- Základní aspekty německé politické kultury (struktury politických elit a jejich proměny, krize vztahu občan-politika-společnost v současné německé společnosti, výzvy a scestí pravicového a levicového extremismu)


- Perspektivy dalšího vývoje německého politického systému

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK