PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Politický systém Německa - JMM716
Anglický název: Political System of Germany
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 8 / neurčen (8)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D. (09.02.2016)

Přednáška se seminářem o politickém a ústavním systému SRN, o struktuře státní správy a samosprávy, soustavě politických stran, mechanismu voleb i reálné politické konstelaci.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D. (09.02.2016)

Předpokladem pro splnění studijních povinností je pravidelná a aktivní účast na přednášce a semináři, která zahrnuje osvojení literatuty k probíraným tématům v  rozsahu cca. 300 tiskových stran. Dále se od studentů očekává příprava referátu (20 minut) na vybrané téma s využitím povinné i doporučené studijní literatury (či literatury dle další konzultace s vyučujícím) v rozsahu cca. 80 tiskových stran, alternativně recenze vědecké publikace na téma probírané v kursu. Složení ústní zkoušky v rozsahu povinné četby a na základě přednášky. Týden před zkouškou je nutno odevzdat písemnou verzi předneseného referátu i s vědeckým příslušenstvím (poznámkový aparát), resp. zmíněnou vědeckou recenzi s příslušenstvím - obojí v rozsahu 5-8 stran. Na tento kurs obsahově navazuje předmět JMM052 (Politické systémy alpských zemí - Rakousko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko).

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D. (09.02.2016)

Literatura povinná:

 

Blanka Říchová, Západoevropské politické systémy: komparace politických systémů, Praha 2009;

Martin Jeřábek a kol, Srovnání politických systémů Německa a Rakouska. Institucionální a systémové ukotvení, Plzeň 2010;

Jürgen Faulenbach (red.), Parteiensystem der Bundesrepublik Deutschland, München 2006 (též elektronicky na stránkách Bundeszentrale für politische Bildung)

Wolfgang Rudzio, Das politische System der Bundesrepublik Deutschland, 8. vyd. Wiesbaden 2011 (i starší vydání), či alternativně:

Manfred G. Schmidt, Das politische System Deutschlands. Institutionen, Willensbildung und Politikfelder, Bonn 2010 (i starší vydání z produkce Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn);Literatura doporučená:

 

Ulrich von Alemann, Das Parteiensystem der Bundesrepublik Deutschland, Lizenzausgabe für die Bundeszentrale für die politische Bildung, Bonn 2003;

Manfred G. Schmidt, Das politische System Deutschlands. Institutionen, Willensbildung und Politikfelder, Bonn 2010 (i starší vydání z produkce Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn);

Stefan Marschall, Das politische System Deutschlands, Konstanz 2011;

Dieter Hesselberger, Das Grundgesetz.Kommentar für die politische Bildung, Bonn 2003;

Theodor Maunz - Reinhold Zippelius - Thomas Würtemberger, Deutsches Staatsrecht. Ein Studienbuch, 32.vyd. München 2008;

Martin Sebaldt - Alexander Strassner: Verbände in der Bundesrepublik Deutschland. Eine Einführung, Wiesbaden 2004;

Uwe Andersen - Wichard Woyke (hrsg.), Handwörterbuch des politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland, 4. přepracované vydání Bonn 2000;

Frank Decker -Viola Neu, Handbuch der deutschen Parteien, 2. vyd. Wiesbaden 2013

Vladimír Klokočka, Ústavní systémy evropských států (srovnávací studie), Praha 1996

Petr Fiala a kol., Politický systém Spolkové republiky Německo, Brno 1994

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D. (09.02.2016)

ZÁKLADNÍ TÉMATA:

- Přehled vývoje politických a ústavních institucí v Německu v letech 1871-1945
- Základy politického systému Spolkové republiky Německo: situace v letech 1945-1949, vznik SRN a NDR, důsledky západní vazby SRN a sovětské vazby NDR
- Přehled ústavně-politického resp. politického vývoje v obou německých státech v l. 1949-1990;ústavněprávní a mezinárodněprávní aspekty německého znovusjednocení;
- Charakteristika základních článků Základního zákona SRN (Grundgesetz)
- Organizované zájmy v demokratickém politickém systému SRN (politické strany , odbory , svazy, spolky aj.)
- Politické strany (legislativa, financování, programatika, stručné dějiny, analýza členské i voličské základny)
- Německý volební systém
- Média v SRN (s důrazem na vývoj a trendy po r. 1990)
- Charakteristika spolkových ústavních a politických institucí a vztahů mezi nimi (Spolkový sněm, Spolková rada, Spolkový prezident, Spolková vláda, Spolkový ústavní soud aj.)
- Německý federalismus (spolkové země a jejich kompetence, jejich ústavní a politické orgány, rozdělení kompetencí mezi Spolek a země); reforma federalismu
- Základní aspekty německé politické kultury (struktury politických elit a jejich proměny, krize vztahu občan-politika-společnost v současné německé společnosti, výzvy a scestí pravicového a levicového extremismu)
- Perspektivy dalšího vývoje německého politického systému, mj. i s ohledem na ústavní diskusi v EU

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK