PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Strany a stranické systémy v NMZ - JMM639
Anglický název: Political Parties and Political Parties Systems in the German Speaking Countries
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (3)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Dr. Mgr. Lukáš Novotný, M.A. (24.10.2014)

Politické strany jsou základním prvkem fungování politiky všude na světě. Jejich teoretické i praktické studium tak přispívá k pochopení základních politických procesů a je při studiu terotoriálních studií naprosto stěžejní. Nejinak je tomu i v německy mluvícíh zemích. Kurz si klade za cíl se právě stranami a stranickými systémy v NMZ zabývat. Přednášky budou věnovány především teoretickému studiu politických stran a stranických systémů, tj. představí jejich genezi a vývoj, nejdůležitější koncepce a hlavní představitele. Kurz bcelkově se bude koncentrovat na vznik, funkce a typy politických stran a stranických systémů. Vše by přitom mělo být ilustrováno v rámci seminářů na konkrétních případech politických stran a stranických systémů z německy mluvícíh zemí. Teoreticky bude kurz vycházet především z koncepcí M. Duvergera, J. Blondela, G. Sartoriho, K. von Byemeho, S Rokkana a S. Lipseta.

1. Úvod do kurzu; seznámení s obsahem kurzu; referáty a studijní literatura
2. Teoretická východiska - politické strany
3. Teoretická východiska - stranické systémy
4. Stranický systém Německa
5. Politické strany Německa
6. Stranický systém Rakouska
7. Politické strany Rakouska
8. Stranický systém Švýcarska
9. Politické strany Švýcarska
10. Stranické systémy, typy vlád a koalic v NMZ
11. Financování politických stran
12. Krajní pravice a levice v NMZ
13. Shrnutí poznatků kurzu
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Dr. Mgr. Lukáš Novotný, M.A. (11.02.2014)

Pravidelná a aktivní účast na přednášce a semináři, která zahrnuje průběžné zvládnutí předepsané přípravné četby ke každému probíranému tématu v celkovém rozsahu cca. 200 tiskových stran a na tomto základě aktivní účast na diskuzi během seminářů o tématech k problematice stranických systémů a politických stran německy mluvících zemí. Dále se od studentů očekává příprava referátu (20 minut) na vybrané téma s využitím povinné i doporučené studijní literatury v rozsahu cca. 60 tiskových stran a složení ústní zkoušky v rozsahu přípravné četby a přednášky.

Literatura
Poslední úprava: Dr. Mgr. Lukáš Novotný, M.A. (19.02.2015)

Literatura:

K teorii politických stran a stranických systémů:

Petr Fiala - Maxmilián Strmiska, Teorie politických stran. Brno 1998.

Rudolf Friedrich (ed.), Breviář demokracie. Způsob fungování demokratického státu na příkladu Švýcarska, Brno 1994.

Vít Hloušek - Lubomír Kopeček, Konfliktní demokracie. Brno 2004.

Vít Hloušek, Konflikt versus konsensus. Konfliktní linie, stranické systémy a politické strany v Rakousku 1860-2006, Brno 2008.

Michal Klíma, Volby a politické strany v moderních demokraciích. Praha 1998.

Miroslav Novák, Systémy politických stran. Praha 1997.

Giovanni Sartori, Parties and Party Systems: A Framework for Analysis. Cambridge 1976.

 

K politickým stranám a stranickým systémům v NMZ:

Ulrich von Alemann, Das Parteiensystem der Bundesrepublik Deutschland, Bonn 2003.

Frank Decker -Viola Neu, Handbuch der deutschen Parteien, Wiesbaden 2013 (doporučuje se zejména pro zpracování referátů; možno hromadně objednat v první vyučovací hodině; 4,50 eur).

Petr Fiala a kol., Politický systém Spolkové republiky Německo, Brno 1994.

Oskar W. Gabriel - Oskar Niedermeyer (eds.), Parteiendemokratie in Deutschland, Bonn 1997.

Lukáš Novotný, Spolková republika Německo, Praha 2014 (důležité pro celkové pochopení německých politických dějin od roku 1945 do současnosti).

Anton Pelinka - Sieglinde Rosenberger, Österreichische Politik. Grundlagen-Strukturen-Trends, Wien 2000.

Blanka Říchová, Západoevropské politické systémy: komparace politických systémů., Praha 2009.

Wolfgang Rudzio, Das politische System der Bundesrepublik Deutschland. Wiesbaden 2011.

Adrian Vatter, Das politische System der Schweiz, Baden-Baden, 2013.

 


Doporučená literatura:

Uwe Andersen - Wichard Woyke (eds.), Handwörterbuch des politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland, Bonn 2000.

Klaus Armingeon - Markus Freitag, Deutschland, Österreich und die Schweiz. Die politischen Systeme im Vergleich, Opladen 1997.

Christian Dickinger, Der Bundespräsident im politischen System Österreichs, Innsbruck-Wien 1999.

Alexander Gallus - Thomas Schubert - Tom Thieme (eds.), Deutsche Kontroversen. Festschrift für Eckhard Jesse, Baden-Baden 2013.

Leonhard Neidhart, Die politische Schweiz. Fundamente und Institutionen, Zürich 2002.

Rainer Nick - Anton Pelinka, Österreichs politische Landschaft, 2. vyd. Innsbruck 1996.

Manfred G. Schmidt, Das politische System Deutschlands. Institutionen, Willensbildung und Politikfelder, Bonn 2010 (i starší vydání z produkce Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn).

Sylabus
Poslední úprava: Dr. Mgr. Lukáš Novotný, M.A. (11.02.2014)

Základní témata:

Přednášky:

Seznámení s problematikou studia stranických systémů a politických stran, literatura, politický zájem a jeho institucionalizace, definice a charakteristické rysy politické strany, vývojové typy politických stran, funkce politických stran v politice a ve společnosti, organizační struktura a fungování politických stran, klasifikace politických stran podle různých kritérií, politické strany a jejich programové orientace, stranické rodiny.

 

Semináře:

Příklady z NMZ

Charakteristika základních politických stran v Německu, Rakousku a Švýcarsku z hlediska jejich vzniku, vývoje se zvláštním zaměřením na aktuální fungování daných politických stran.

 

 

Podmínky ukončení předmětu:

Pravidelná a aktivní účast na přednášce a semináři, která zahrnuje průběžné zvládnutí předepsané přípravné četby ke každému probíranému tématu v celkovém rozsahu cca. 200 tiskových stran a na tomto základě aktivní účast na diskuzi během seminářů o tématech k problematice stranických systémů a politických stran německy mluvících zemí. Dále se od studentů očekává příprava referátu (20 minut) na vybrané téma s využitím povinné i doporučené studijní literatury v rozsahu cca. 60 tiskových stran a složení ústní zkoušky v rozsahu přípravné četby a přednášky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK