PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Odborná stáž v zahraničí - JMM612
Anglický název: Internship Abroad.
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2015
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.
Soubory Komentář
stáhnout Formulář žádosti o schválení praxe.doc Formulář žádosti o schválení praxe
Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (15.10.2014)

JMM612: Odborná stáž v zahraničí

    Odborná stáž v zahraničí je povinně volitelný předmět ukončený zápočtem, který uděluje garant studijního oboru, případně jím pověřený pracovník.
    Zajištění stáže je věcí každého studenta, který o ni projeví zájem. IMS či KNRS v případě potřeby může podpořit přijetí na stáž doporučením apod.
    Stáž je možné absolvovat v takové firmě či organizaci, jejíž činnost alespoň rámcově, nicméně prokazatelně souvisí s mezinárodním prostředím, nebo v národní organizaci s jednoznačně akademickým profilem nebo v některé oborově související instituci, jež je součástí státní správy. Pracoviště, na němž student/ka stáž vykonává, se nalézá mimo území ČR.
    Stáž musí trvat minimálně 75 hodin na semestr (odpovídá kreditnímu ohodnocení studijní povinnosti), což student povinně doloží potvrzením příslušné organizace na oficiálním hlavičkovém papíře, podpisem pověřené osoby a razítkem. Dokument musí obsahovat větu: "Potvrzuji, že pan/paní .... vykonal/a v naší organizaci stáž v celkové délce minimálně 75 hodin v době od … do ...", dále stručný popis vykonávané činnosti a obvyklé formální náležitosti (datum, podpis, a kontakt na pracovníka organizace).
    Student, který se chce stáž absolvovat, předloží garantovi studijního oboru, případně jím pověřené osobě, žádost o schválení praxe (viz Formulář žádosti o schválenní praxe).

Žádost o schválení praxe studenti/ky musí předložit s dostatečným časovým předstihem před zahájením semestru, aby si na daný semestr zapisovali stáž, jejíž absolvování je schválené.
    Stáž by v optimálním případě měla být ukončena k datu ukončení výuky v daném semestru, výjimky budou řešeny individuálně. Další eventuelní formality (vzájemné zajištění proti způsobené škodě, bezpečnostní prověrky apod.) budou řešeny ad hoc.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK