PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Odborná stáž v České republice - JMM611
Anglický název: Internship in the Czech Republic
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2015
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Formulář žádosti o schválení praxe.doc Formulář žádosti o schválení praxe doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (26.10.2019)
Předmět nabízí studentům možnost uskutečnit po dohodě s garantem studijního programu stáž ve státních i veřejnoprávních institucích, nevládních organizacích i v soukromém sektoru.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (26.10.2019)

Cílem předmětu je umožnit studentům seznámit se s působením a fungováním státních i veřejnoprávních institucí, nevládních organizací a soukromého sektoru a získat tak již během studia praktické zkušenosti v oblastech srovnatelných s příštím možným zaměstnáním.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (26.10.2019)

Podmínky zakončení předmětu upravuje příslušná vyhláška ředitele.

 
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (26.10.2019)

Využití případných zdrojů vyplývá z konkrétních okolností a podmínek stáže.

 
Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (26.10.2019)

Dáno konkétními okolnostmi a podmínkami stáže.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (15.10.2014)

JMM611: Odborná stáž v České republice

    Odborná stáž v ČR je povinně volitelný předmět ukončený zápočtem, který uděluje garant studijního oboru, případně jím pověřený pracovník.
    S výjimkou stáží organizovaných v rámci smluv, uzavřených institutem (např. Úřad vlády ČR, Poslanecká sněmovna ČR, MO ČR), je zajištění stáže věcí každého studenta, který o ni projeví zájem. IMS či KNRS v případě potřeby může podpořit přijetí na stáž doporučením apod.
    Stáž je možné absolvovat v takové firmě či organizaci, jejíž činnost alespoň rámcově, nicméně prokazatelně souvisí s mezinárodním prostředím, nebo v národní organizaci s jednoznačně akademickým profilem nebo v některé oborově související instituci, jež je součástí státní správy. Pracoviště, na němž student/ka stáž vykonává, se nalézá na území ČR.
    Stáž musí trvat minimálně 75 hodin na semestr (odpovídá kreditnímu ohodnocení studijní povinnosti), což student povinně doloží potvrzením příslušné organizace na oficiálním hlavičkovém papíře, podpisem pověřené osoby a razítkem. Dokument musí obsahovat větu: "Potvrzuji, že pan/paní .... vykonal/a v naší organizaci stáž v celkové délce minimálně 75 hodin v době od … do ...", dále stručný popis vykonávané činnosti a obvyklé formální náležitosti (datum, podpis, a kontakt na pracovníka organizace).
    Student, který se chce stáž absolvovat, předloží garantovi studijního oboru, případně jím pověřené osobě, žádost o schválení praxe (viz Formulář žádosti o schválenní praxe).

Žádost o schválení praxe studenti/ky musí předložit s dostatečným časovým předstihem před zahájením semestru, aby si na daný semestr zapisovali stáž, jejíž absolvování je schválené.

    Stáž by v optimálním případě měla být ukončena k datu ukončení výuky v daném semestru, výjimky budou řešeny individuálně. Další eventuelní formality (vzájemné zajištění proti způsobené škodě, bezpečnostní prověrky apod.) budou řešeny ad hoc.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK