PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2015/2016
   Přihlásit přes CAS
Stáž pro studenty amerických studií - JMM597
Anglický název: Internship for Students of American Studies
Zajišťuje: Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2015
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / 25 (25)
letní:neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Mgr. Kryštof Kozák, Ph.D.
Mgr. Ing. Magdalena Fiřtová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Mgr. Kryštof Kozák, Ph.D.
Třída: Nekontrolovat_RL
Neslučitelnost : JMM598
Je neslučitelnost pro: JMM598
Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Kryštof Kozák, Ph.D. (19.01.2015)

Od školního roku 2011/2012 jsou součástí studijních plánů denního bakalářského a magisterského studia na IMS (MTS, AS, BESES, NRS, a ZES) předměty, jejichž obsahem je odborná stáž. Jde o povinně volitelné předměty ukončené zápočtem a třemi kredity, které student absolvuje na území České republiky nebo v zahraničí (seznam konkrétních předmětů podle oborů viz příloha). Během studia jednoho oboru je možné absolvovat jen jednu stáž za celé studium, a to buď na území České republiky nebo v zahraničí.

 

S výjimkou stáží organizovaných prostřednictvím centrálně uzavřených smluv (Úřad vlády ČR, Poslanecká sněmovna ČR, MO ČR) je zajištění stáže věcí každého studenta, který o ni projeví zájem. IMS v případě potřeby může podpořit přijetí ke stáži formou doporučení apod.

 

Stáž je možné absolvovat v takové organizaci, jejíž činnost alespoň rámcově, nicméně prokazatelně  souvisí s mezinárodním prostředím, nebo národní organizaci s jednoznačně akademickým profilem nebo v některé instituci, jež je součástí státní správy.

 

Stáž jako celek je od nástupu až po uznání podmínek splnění stáže a udělení zápočtu a kreditů ve výlučné kompetenci garanta příslušného studijního oboru.

 

Stáž musí trvat minimálně 60 hodin na semestr, což student povinně doloží potvrzením příslušné organizace na oficiálním hlavičkovém papíře, podpisem pověřené osoby a razítkem. Dokument musí obsahovat větu: "Potvrzuji, že _____________ vykonal v naší organizaci stáž o celkové délce minimálně 60 hodin v době od … do, hlavní činností studenta bylo _______________ ."

Datum, podpis, a kontakt na pracovníka organizace (telefon, email).

 

Student, který se chce na stáž přihlásit, musí nejpozději do 31. října v ZS a do 20. března v LS nahlásit sekretariátu IMS (bakaláři paní Marcele Bílkové, magistři PhDr. Petru Novákovi), u které organizace se chystá nastoupit ke stáži (v individuálních případech jsou eventuelní změny těchto termínu v kompetenci garanta příslušného oboru).

 

Oznámení musí obsahovat název organizace, její adresu, kontakt na pracovníka organizace, který bude mít stáž na starost, stručný popis činnosti, kterou student bude vykonávat, a datum zahájení a ukončení stáže. Stáž by v optimálním případě měla být ukončena k datu ukončení výuky v daném semestru, výjimky budou řešeny ad hoc. Další eventuelní formality (vzájemné zajištění proti způsobené škodě, bezpečnostní prověrky apod.) budou řešeny ad hoc.

 

V případě stáží v ZS student nejpozději do konce prvního celého lednového tydne nového roku a v případě stáží v LS nejpozději do 31.5. vypracuje písemnou zprávu ze stáže v rozsahu minimálně 4 normostran (7 200 znaků včetně mezer), která povinně zodpoví následující otázky

a) Popište a vysvětlete hlavní náplň činnosti organizace?

b) Jakou činností jsem byl v rámci dané organizace pověřen

c) Do jaké míry tato činnost skutečně souvisela se zaměřením organizace

d) Do jaké míry a s jakým efektem stáž pomohla mně a dané organizaci

e) Co by se dalo oboustranně vylepšit v případě nástupu dalších studentů

 

Pokud student osobně vypracuje v rámci stáže nějaké písemné materiály, které vyučujícímu odevzdá, může se po dohodě s ním snížit rozsah závěrečné písemné zprávy.

Zprávu vložte do tohoto sdíleného dokumentu:

https://docs.google.com/document/d/1XiNZIOjIjK08aY3_JTrbQ9G2O1zc6LItuPrlimpCuck/edit?usp=sharing

 

 

Během zkouškového období proběhne povinné kolokvium, během kterého všichni absolventi stáží představí svou zkušenost a zážitky ostatním.

 

Možnosti stáže pro studenty Katedry amerických studií

 

Veřejný sektor

 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR (link)

 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR nabízí stáže na MZV nebo zastupitelském úřadě ČR v zahraničí pro posluchače českých vysokých škol. Pro studenty Amerických studií je relevantní zejména Odbor amerických států. Stáží se nezakládá pracovněprávní vztah a nevzniká při ní nárok na plat ani na sociální a zdravotní pojištění. Náklady spojené se stáží (doprava, pobyt, strava apod.) hradí vysílající organizace nebo stážista sám. Délka stáže je určována individuálně s ohledem na účel stáže. Uchazeč o stáž podá tzv. dotazník k žádosti o umožnění studijní stáže na MZV ČR řediteli odboru nebo vedoucímu zastupitelského úřadu, ve kterém chce stáž uskutečnit. Zájemcům o stáž se doporučuje před podáním žádosti konzultovat se zastupitelským úřadem nebo odborem MZV, o který mají zájem. V případě stáže na české diplomatické misi v zahraničí může být výhodou vlastní ubytování.

 

 

Úřad vlády ČR (link)

 

Úřad vlády České republiky je ústředním orgánem státní správy. Úřad plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády České republiky a jejích orgánů. I přes absenci jednotné polititiky co se týče poskytování stáží, je pro strudenty UK možné si místo stážity skrze individuální domluvu zajistit. Náklady spojené se stáží (doprava, strava apod.) hradí vysílající organizace nebo stážista sám. Délka stáže je určována individuálně s ohledem na účel stáže.

 

Parlament České republiky - Kancelář Senátu (link)

 

Kancelář Senátu byla zřízena k zajištění úkolů spojených s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činností Senátu, jeho orgánů, funkcionářů, senátorů a klubů politických stran zastoupených v Senátu. Pro studenty Amerických studií je zajímavá možnost stáže v rámci Odboru zahraničního. Kancelář Senátu vyhlašuje nabídky stáží ad hoc. Je možné zaslat žádost i z vlastní iniciativy. Kontaktní údaje je možné nalézt na webových stránkách.

 

Parlamentní insitut (link)

 

Parlamentní institut plní úkoly vědeckého, informačního a školicího střediska pro Sněmovnu, její orgány, poslance a Kancelář sněmovny, pro Senát, jeho orgány, senátory a Kancelář Senátu.
Pro studenty Amerických studií je v rámci Parlamentního institutu relevantní zejména Oddělení pro všeobecné studie. Toto oddělení zpracovává úkoly na základě požadavků poslanců nebo orgánů Poslanecké sněmovny, často s přesahem do transatlantických záležitostí či bezpečnostní politiky. Parlamentní institut vyhlašuje nabídky stáží ad hoc. Je možné zaslat žádost i z vlastní iniciativy. Kontaktní údaje je možné nalézt na webových stránkách.

 

 

Ústav mezinárodních vztahů (link)


Ústav mezinárodních vztahů (ÚMV) je nezávislá veřejná výzkumná instituce, která provádí vědecký výzkum v oblasti mezinárodních vztahů. Jejím zřizovatelem je Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. Ústav mezinárodních vztahů umožňuje stáže v rámci dvou formálních programů: "Samostatný výzkumník" nebo "Vědecký asistent". Samostatný výzkumník pracuje na vlastním projektu na základě plánu, který vypracoval a na němž se dohodl s ÚMV před započetím stáže, vědecký asistent se podílí na stávajícím projektu ÚMV, popř. občas plní úkoly administrativního charakteru zadané konferenčním servisem ÚMV. Žádosti je možné podávat celoročně. Více informací o průběhu stáže i podávání přihlášek je možné získat na webových stránkách ÚMV - sekce "Stáže".

 

Kancelář prezidenta republiky (link)

 

Kancelář prezidenta republiky se zaobírá obsahovou a programovou přípravou zahraničních cest prezidenta republiky a zahraničních hlav států v České republice. V rámci jejích odborů se analyticky zpracovávají informace, které se týkají zahraničně-politické agendy prezidenta republiky a jeho jednání se zahraničními partnery. Pro studenty Amerických studií je zajímavý především Zahraniční odbor, který ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí shromažďuje, zpracovává a vyhodnocuje pro potřeby prezidenta republiky informace o zahraniční politice České republiky a mezinárodních vztazích a vypracovává podklady a doporučení pro zahraničněpolitická jednání a vystoupení prezidenta republiky.

 

 

Soukromý sektor

 

Asociace pro mezinárodní otázky (link)


Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) je nevládní organizace, think-tank, působící v oblasti mezinárodních vztahů více než deset let. Jejím posláním je přispívat k hlubšímu porozumění mezinárodnímu dění. Asociace zprostředkovává dialog mezi zástupci široké veřejnosti, akademické sféry, občanského sektoru, politiky a byznysu. Svou činnost soustředí AMO do třech základních pilířů: výzkum, vzdělání a podpora otevřené společnosti. AMO nabízí zájemcům o mezinárodní vztahy, zejména pak studentům (bez ohledu na ročník studia) možnost podílet se na realizaci stávajících vzdělávacích a výzkumných projektů v rámci specializovaných teritoriálních programů či projektů na podporu otevřené společnosti. Pro studenty Amerických studií je zajímavou možností zejména činnost v rámci Amerického programu Výzkumného centra AMO. Tříměsíční stáže mohou v případě oboustranné spokojenosti vést k zisku statusu spolupracovníka Asociace. Činnost v AMO není, s výjimkou vybraných projektů, honorována. Přihlášky se podávají průběžně. Více informací je zveřejněno na webových stránkách organizace v sekci "Kariéra".

 

 

Zastoupení cizích zemí v České republice

 

Velvyslanectví Spojených států amerických (link)

 

Velvyslanectví USA v průběhu roku nabízí, i když nepravidelně, ad hoc stáže pro studenty českých vysokých škol. Stáže trvají v průměru šest měsíců a jsou finančně ohodnoceny. Studentům Amerických studií proto doporučejeme sledovat webové stránký amerického velvyslanectví.

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK