PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2015/2016
   Přihlásit přes CAS
Religion in Modern American History in a Transatlantic Context - JMM401
Anglický název: Religion in Modern American History in a Transatlantic Context
Zajišťuje: Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2015 do 2015
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: 25 / 25 (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Petr Anděl, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Petr Anděl, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Petr Anděl, Ph.D. (09.02.2017)

V tomto kurzu budou představeny některé hlavní problémy střetu náboženské tradice a modernity, formující současné společenské, politické a náboženské dění v USA.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Petr Anděl, Ph.D. (09.02.2017)

Cílem je seznámit studenty s nejdůležitějšími rysy vývoje americké religiozity v kontextu s porozuměním jejích odlišností od religiozity evropské.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Petr Anděl, Ph.D. (09.02.2017)

Povinná literatura - vybrané kapitoly z :

Edwin S. Gaustad (ed.), A Documentary History of Religion in America Since 1865 (Grand Rapids, Michigan, William B. Erdmans Publishing Company, 1993).

Andrew M. Greeley, Religious Change in America (Cambridge, Massachusetts: Committee on Social Indicators, Social Science Research Council, Harvard University Press, 1996).

Chester Gillis, Roman Catholicism in America (New York: Columbia University Press, 2000).

Robert S. Ellwood, The Fifties Spiritual Marketplace, American Religion in a Decade of Conflict (New Brunshwick, New Jersey: Rutgers University Press, 1997).

Robert S. Ellwood, 1950 Crossroads of American Religious Life (Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press, 2000).

Denise Lardner Carmody, John Tully Carmody, The Republic of Many Mansions : Foundations of American Religious Thought (New York, University of Tulsa: Paragon House, 1990).

Hadden, Jeffrey K. and Charles E. Swann . Prime Time Preachers: The Rising Power of Televangelism; Electronic Text Center, University of Virginia Library http://etext.virginia.edu/etcbin/toccer-new2?id=HadPrim.sgm&images=images/modeng&data=/texts/english/modeng/parsed&tag=public&part=teiHeader

Studenti budou moci využít přístupu do předplacených databází elektronických zdrojů Knihovny FSV v Jinonicích a průběžně číst odborné články doporučené vyučujícím.

Doporučená literatura:

Michael Corbett, Julia Mitchell Corbett, Politics and Religion in the United States (New York, Garland Publishers, Inc., 1999).

T. Luckmann, "The Decline of Church - Oriented Religion", in Sociology of Religion, ed. Roland Robertson (New York: Penguin Books, 1981),

Robert S. Ellwood, The Sixties? Spiritual Awakening: American Religion Moving from Modern to Postmodern (New Brunswick, New Jersey: Rutgers University Press, 1994 )

James L. Guth, John C. Green (eds.), The Bible and the Ballot Box: Religion and the Politics in the 1988 Election (New York, Westview Press 1991)


Robert Wuthnow, After Heaven : Spirituality in America Since the 1950s (Berkeley and Los Angeles, California: University of California Press, 1998).

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Petr Anděl, Ph.D. (09.02.2017)

Přednáška / seminář

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Petr Anděl, Ph.D. (09.02.2017)

Podmínky zápisu :
Kurz vyžaduje aktivní účast studentů, kteří budou průběžně číst materiály vztahující se k probíraným tématům. Průběžná práce v hodině (10% závěrečného hodnocení). Prezentace (10% závěrečného hodnocení). Úvaha, vztahující se k jednomu z vybraných tematických okruhů v rozsahu cca 5 str. sepsaná na podkladě minimálně 3 různých knižních zdrojů a 2 www.stránek, odevzdaná v posledním týdnu před začátkem zkouškového období (40% závěrečného hodnocení) a závěrečná zkouška v posledním týdnu výuky (40% závěrečného hodnocení).

Více informací naleznete v anglické verzi sylabu.

Student musí rovněž dodržovat hlavní zásady publikační etiky a odlišit jasně vlastní a převzaté myšlenky, postřehy a fakta. Začátek a konec každé citace musí být řádně vyznačen uvozovkami a odkazem na zdroj. Údaj o zdroji musí obsahovat jméno autora, název díla (článku nabo periodika), rok vydání a stranu z níž je citováno, nebo na níž je odkazováno. U internetových zdrojů je nutné v odkazu uvést úplný link, na němž text lze dohledat a datum návštěvy stránky.
V případě nedodržení těchto zásad bude práce považována za plagiát a předána Disciplinární komisi FSV UK.

Program :
V tomto předmětu budou představeny hlavní problémy střetu náboženské tradice a modernity, formující současné společenské, politické a náboženské dění zejména v USA. Vše bude probráno v kontextu s vývojem v Evropě. Důraz bude kladen zejména na pochopení rozdílného postavení náboženství v moderní americké společnosti ve srovnání s Evropou.Představení klíčových období formování americké religiozity a jejího střetu s modernitou. Seznámení se zlomy 50. a 60. let, a s rolí konzervativních křesťanů v politickém životě 80. let.
Tématické okruhy:
1. Relevance religiozity pro společenské vědy. 
2. Původní obyvatelé. Puritánská Nová Anglie
3. První velké probuzení
4. Americká revoluce a religiozita
5. Druhé velké probuzení
6. Tocqueville
7. Katolická církev v USA
8. Proměna vztahu protestantů a katolíků
9. Konzervativní věřící
10. Náboženství a politika
11. Televizní kazatelé
12. Jak je možné vnímat "the wall of separation?"
13. Náboženské změny a sociologická data

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK