PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Hospodářský a sociální systém NMZ I - JMM350
Anglický název: Economic and Political System of the German Speaking Countries I
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 15 / 15 (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.
Vyučující: JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.
Neslučitelnost : JMM079
Je neslučitelnost pro: JMM079
Je prerekvizitou pro: JMM351
Ve slož. prerekvizitě: JMM080
Anotace
Poslední úprava: JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. (02.10.2017)

Cílem kurzu v zimním semestru je seznámit studenty magisterského studijního programu německých a rakouských studií a německých a středoevropských studií se základními instituty hospodářské a finanční politiky Spolkové republiky Německo, včetně fungování veřejných rozpočtů, významu státního rozpočtu, základními náležitostmi rozpočtu, schvalování rozpočtu atd. Dále kurz poskytuje posluchačovi přehled o daňové soustavě ve Spolkové republice, včetně fungování způsobu rozpočtového určení daní mezi Spolkem a zeměmi. Pozornost je věnována postavení Německa v rámci Evropské unie (měnová unie; Evropská centrální banka; hospodářská a finanční krize apod.). Závěr kurzu je věnován problematice energetické politiky a postoji Německa k jaderné energetice.

Podmínky pro absolvování:
1) četba literatury 2 ETCS, tj. 50 hodin (cca 200 stran)
2) účast na výuce 18 hodin
3) recenze na zadanou knihu 1 ETCS, tj. 25 hodin
4) ústní zápočet - příprava, absolvování 7 hodin

Celkově: 4 ETCS, tj. 100 hodin
Literatura
Poslední úprava: JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. (02.10.2017)

Základní literatura:

Základní zákon Spolkové republiky Německo (aktuální znění)

Maurer, Hartmut: Staatsrecht I. München, C.H.Beck, 2007, 5. vydání, s. 692-732 (Finanz- und Haushaltwesen)

Ipsen, Jörg: Der Staat der Mitte, Verfassungsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland. München: C.H.Beck, 2009, s. 215-267 (Die Bundesrepublik als Sozialstaat; Grundzüge einer Wirtschaftsverfassung)

Neidhardt, Hilde: Staatsverschuldung und Verfassunf. Tübingen: Mohr Siebeck, 2010, s. 2-39.

Ullmann, Hans-Peter: Der deutsche Steuerstaat. Geschichte der öffentlichen Finanzen. München, C.H.Beck, 2005

Mlsna, Petr: Zdravé veřejné finance z pohledu ústavněprávní komparatistiky. In Šimíček, V. (ed.): Fianční ústava, Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2013, s. 120-140

Doporučená literatura:

Eucken, Walter: Zásady hospodářského řádu, Praha: Liberální institut, 2004

Kirchhof, Paul: Deutschland im Schuldensog. Der Weg vom Bürgen zurück zum Bürger. München: C.H.Beck, 2012

Beck, Hanno; Prinz, Aloys: Staatsverschuldung. Ursachen, Folgen, Auswege. München: C.H.Beck, 2013

Schmidt, Rolf: Staatsorganisationsrecht. Grasberg bei Bremen: Rolf Schmidt, 2014, s. 373-388 (Finanzverfassung; Finanzverwaltung und Finanzgerichtsbarkeit)

Herzog, Roman: Jahre der Politik. Die Erinnerungen. München: Siedler Verlag, 2007, s. 213-224, 247-274

Spolková republika Německo-poválečná transformace, ekonomická situace a úloha výzkumu, Praha, Ústřední ústav národohospodářského výzkumu, 1990.

Spolková republika Německo jako hospodářský partner, Praha, Československá obchodní a průmyslová komora, 1991.

Jelínek, Petr: Rozvojová politika Evropského společenství. Mezinárodní politika, č. 6, 2003, s. 30-32.

Zákon o finančním vyrovnání mezi spolkem a zeměmi (Finanzausgleichsgesetz (FAG))

Sylabus
Poslední úprava: JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. (02.10.2017)

Absolvování tohoto kurzu je nutnou podmínkou po absolvování kurzu JMM 351 Hospodářský a sociální systém NMZ II

* Obsah kursu

1.      Úvod do předmětu - seznámení s programem přednášek, pojmosloví, právní zabezpečení fungování finančních a hospodářských vztahů v Německu na úrovni spolku, zemí a obcí; Správa veřejných rozpočtů v Německu - institucionální zabezpečení, tvorba veřejných rozpočtů na úrovni spolkových zemích a spolku samotného, přehled daňového systému v Německu, daňový systém - vývoj, aktuální stav

2.      Německá finanční politika - základy finanční politiky, spolkový rozpočet - tvorba a schvalování rozpočtu, právní úpravy rozpočtové politiky na úrovni spolku, přerozdělování prostředků z rozpočtu, způsoby kontroly rozpočtové kázně (Bundesrechnungshof)

3.      Finanční vztahy mezi spolkem a zeměmi - rozdělení státních úkolů a finanční zátěže mezi spolek a země, daňový systém, rozdělení příjmů z daní mezi spolek, země a obce, finanční vyrovnání mezi spolkem a zeměmi

4.      Finanční vývoj spolkových zemí od 90.letech 20.století - hospodářské vyrovnání a finanční transfery mezi tzv. starými a novými spolkovými zeměmi SRN-právní úprava a praxe; Reforma veřejných financí v Německu - aktuální programy a připravované změny

5.      Německo jako člen EU - přechod Německa na měnu EURO, Evropskiá centrálním banka; hospodářská a měnová unie, rozpočet EU, čerpání prostředků z EU

6.      Německo a hospodářská a finanční krize 2007-2013 - postoj Německa k řešení krize v Irsku, Řceku a Portugalsku; institucionální opatření na úrovni EU; protidluhová brzda

6.      Hospodářství v Německu - stručný přehled hospodářských cyklů v poválečném Německu do roku 1989, vč. podrobnějšího exkursu k příčinám německého poválečného hospodářského zázraku

7.      Problémy současného hospodářství Německa - hospodářská krize, ekonomické stimuly k řešení hospodářské krize, otázka regionálního rozvoje, ochrany hospodářské soutěže, otevírání trhů, podpory nových technologií a inovace, informační společnosti

8.      Nezaměstnanost v Německu-politika na trhu pracovních sil, podmínky pro zaměstnávání včetně cizinců, pracovní právo v Německu, kolektivní vyjednávání, ochrana zaměstnanců, nová kvalita práce, aktuální programy

9.      Německá energetika a energetická politika - energetické koncepce a jejich proměny, zdroje energie a jejich preference, energetická náročnost německého hospodářství, vztah energetiky a životního prostředí, liberalizace energetiky, ekologické daně, výhled do budoucna

10.  Jaderná energetika v Německu, Rakousku a Švýcarsku - právní úprava, mezisklady vyhořelého paliva, dohoda o ukončení činnosti jaderných elektráren v Německu

11.  Německá zahraniční hospodářská politika - dvoustranné vztahy, vztah k hospodářské politice EU-vnitřní trh, vztah Německa k třetím zemím, Agenda 2000, členství ve WTO, členství v G7; podpora zahraničního obchodu - instituty, instituce a projekty

12.  Ocelářství, uhelný průmysl - význam odvětví v období po roce 1945, strukturální proměna, útlum a sociální aspekty, významné podniky 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK