PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Splendor and Misery of Détente - JMM283
Anglický název: Splendor and Misery of Détente
Zajišťuje: Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: PhDr. Vít Fojtek, Dr., Ph.D.
Je neslučitelnost pro: JTM257
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Vít Fojtek, Dr., Ph.D. (17.09.2019)
Tato přednáška v angličtině se zaměřuje na vztahy mezi východem a západem během období studené války. Velká pozornost je věnována východoevropské (a československé) perspektivě této fáze konfliktu mezi Východem a Západem. Z časového hlediska se kurz zaměřuje na šedesátá a sedmdesátá léta. Zahrnuta je však i širší perspektiva předchozího a následujícího období. To zahrnuje např. problémy, jako bylo začlenění východní Evropy do sovětské sféry vlivu, západní a sovětský přístup k několika krizím ve východním bloku a během „překvapení“ (annus mirabilis) roku 1989.

Kde hledat počátky détente? Co formovalo americko-sovětské vztahy během a po druhé světové válce s ohledem na situaci ve východní Evropě? Jaké byly sovětské úmysly a jak se s nimi Západ v průběhu času vyrovnával? Jak viděl Sovětský svaz a Spojené státy východní Evropu? Co formovalo pozice klíčových politiků Západu? Jaká byla specifika francouzské „détente“, západoněmecké „Ostpolitik“ nebo amerického „stavění mostů“? Byl Leonid Brežněv skutečným fanouškem détente? Jak ovlivnila sovětská invaze do Československa v roce 1968 détente a jak byla tato událost reflektována na Západě? Co se můžeme poučit z minulé situace v kontextu současných vztahů mezi Západem a Ruskem? To jsou některé z otázek, které budou diskutovány.
Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Vít Fojtek, Dr., Ph.D. (20.09.2019)

Literatura povinná (dostupná v elektronické podobě v SISu):

Pipes, Richard: Vixi. Memoirs of a Non-Belonger. Yale University Press, 2006. (nebo Pipes, Richard. VIXI. Paměti nezařaditelného. Mladá fronta: 2005)

Kramer, Mark - Smetana Vít (eds.). Imposing, maintaining, and tearing open the Iron Curtain : the Cold War and East-Central Europe, 1945-1989, Lanham, MD, 2014 (topic relevant parts of the book only).

Fojtek, Vít. "Exercising Restraint": Washington’s Reaction to the 1968 Czechoslovak Crisis. In DAVID, Zdenek V.; RASKA, JR, Karel F.(ed.) Contributions of Czechs and Slovaks to Science and Technology in the 21 st Century. Selected Papers from Twenty-Fifth Congress of the Czechoslovak Society of Arts and Sciences, Tabor, Czech Republic, June 27-July 3, 2010: The Publishing House of the Czechoslovak Society of Arts and Sciences, New York, N.Y., 2011, s. 48-55.

Fojtek V. Bonn’s Complex Relations with Washington as a Background  for West German Policy towards Czechoslovakia in 1968. Kosmas: Journal of Czechoslovak and Central European Studies. Vol. 20, no. 2 (Spring 2007), pp. 46-67.

Blanton, Tom - Savranskaya Svetlana. NATO Expansion: What Gorbachev Heardhttps://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/russia-programs/2017-12-12/nato-expansion-what-gorbachev-heard-western-leaders-early

a ještě jedna věc…:) R. Reagan tells Soviet jokes: http://www.youtube.com/watch?v=mN3z3eSVG7A 

 

Literatura doporučená:

Akten zur Auswaertigen Politik Bundesrepublik Deutschland (AAPD)http://www.oldenbourg-verlag.de/wissenschaftsverlag/akten-zur-auswaertigen-politik-bundesrepublik-deutschland?page=1, reachable at Jinonice Library.

Brandt W.: Erinnerungen, Berlin 2000.

Bange, Oliver.: "Ostpolitik as a source of intra-bloc tensions", Mannheim University (Project "Ostpolitik and Détente"), http://www.ostpolitik.net/ostpolitik/publications/download/article11.pdf

Cold War International History Project (CWIHP), on line at: http://legacy.wilsoncenter.org/coldwarfiles/index-31840.html

Dobrynin A.: In Confidence: Moscow´s Ambassador to America´s Six Cold War Presidents, New York 1995. KLEMENTINUM (further KLEM)

Fojtek, V. "US Foreign Policy towards Czechoslovakia in 1968 in the Context of the Vietnam War." Acta Universitatis Carolinae: Studia territorialia, XII/ 2008, pp. 33-56.

Fojtek, V. "West European Security in the Aftermath of the 1968 Soviet Invasion of Czechoslovakia," Acta Universitatis Carolinae: Studia territorialia, V/ 2003, pp. 17-47.

Foreign Relations of the United States (FRUS), on line at: http://history.state.gov/historicaldocuments 

Garton Ash. T.: In Europes Name: Germany and the Divided Continent, New York 1993. JIN, only in German.

Johnson L.B.: The Vantage Point: Perspectives of the Presidency, 1963-1969, New York 1971. KLEM

Kissinger H.: White House Years, Boston 1979. JIN

Kovrig B.: Of Walls and Bridges: The United States and Eastern Europe, New York 1992; ibid.: The Myth of Liberation, Washington 1973. KLEM

Lacouture J.: De Gaulle: 3. Le souverain 1959-1970, Paris 1986. KLEM

LaFeber W.: America, Russia, and the Cold War 1945-1992, New York 1991. JIN

Lukeš, Igor. On the Edge of the Cold War: American Diplomats and Spies in Postwar Prague. New York, 2012.

Faure J.: Americký přítel Československo ve hře americké diplomacie 1943-1968, Praha 2006 Library FSV JINONICE (further JIN). Original in French: Faure, Justine. L'ami américain : La Tchécoslovaquie, enjeu de la diplomatie américaine, 1943-1968. Paris, 2004, 543 p. PL-6086b.

Durman K.: Útěk od praporů: Kreml a krize impéria 1964-1991, Praha 1998. JIN DJ-562b.

Durman, Karel. Popely ještě žhavé. Velká politika 1938-1991. Díl I. Válka a nukleární mír. Praha 2004. JIN  222/1a.

Durman, Karel. Popely ještě žhavé. Velká politika 1938-1991. Díl II. Konce dobrodružství. Praha 2009. (k tématu relevantní pasáže) JIN  222/2b.

Fojtek, V. "Zdrženlivost doporučena". Reakce Washingtonu na okupaci Československa v roce 1968 [Exercise Restraint. Washington´s Reaction to the 1968 Czechoslovak Crisis]. Český časopis historický [The Czech Historical Review], vol. 106, 3/2008, pp. 562-597.

Fojtek, V. Přes zátěž minulosti k nové východní politice: Vztahy mezi SRN a Československem v 60. letech jako příklad vymezování Bonnu vůči Washingtonu [From Past Historical Burdens to a New Ostpolitik: Relations between the Federal Republic of Germany and Czechoslovakia in the 1960s as an Example of Bonn´s Adjustment vis-a-vis Washington]. Soudobé dějiny, vol. 15, 1/2008, pp. 105-128.

Fojtek, V. "NATO po invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa" [NATO in the Aftermath of the 1968 Soviet Invasion of Czechoslovakia], Mezinárodní politika, 9/ 2001, pp. 13-15.

Luňák P.: Západ: Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce, Praha 1997 JIN 

Johnson P.: Dějiny 20. století, Praha 1991. JIN

Kissinger H.: Umění diplomacie: Od Richelieua k pádu Berlínské zdi, Praha 1999. JIN

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Vít Fojtek, Dr., Ph.D. (20.09.2019)
Lesk a bída détente

PhDr. Vít Fojtek, Ph.D.

E-mail: vfojtek@yahoo.com

Konzultační hodiny: E-mailem nebo po domluvě ve středu 18:20 - 19: 00, místnost 3079

 

Přednáška 1. Počátky détente. Bilaterální spolupráce během druhé světové války a její dopad na pozdější americko-sovětské vztahy. “Fenomén„ dobrého strýčka Joea (Stalina)“ vs. Stalinovy skutečné politiké a strategické plány s (Východní) Evropou.

Přednáška 2. Stalinovy cíle a taktika směrem k Západu po skončení druhé světové války. Kennanova kritika politiky FDR vůči SSSR. Postavení Východní Evropy (při pohledu z Východu i Západu). Politika zadržování komunismu a její dopad na Východní Evropu.

Přednáška 3. Americká politika vůči SSSR po komunistickém puči v Československu v roce 1948. Stalinovy plány napadení Jugoslávie a následný vliv korejské války. 

Přednáška 4. Prezidentská kampaň v USA v roce 1952 a její dopad na situaci ve Východní Evropě. Stalinova smrt v roce
1953 a její důsledky. Beria a jeho reformy v SSSR. Události ve Východní Evropě v roce 1953.
Přednáška 5. Nástupnické boje v SSSR po smrti Stalina. Chruščov vs. Malenkov a nomenklatura. Eisenhowerova východoevropská politika po smrti Stalina. Kennedy a Východní Evropa. Liberalizace vs. osvobození Východní Evropy. Od „mírového engagementu“ po „budování mostů“ a meze těchto politik. 

Přednáška 6. Posilování sovětské vojenské moci v 60. letech 20. stol. a jeho dopady. Československovenské události roku 1968 - „Pražské jaro“ a invaze Varšavské smlouvy vedená SSSR.

Přednáška 7. Promítání filmu Miloše Formana z roku 1967 „Hoří, má panenko“ a diskuse o něm a alegoriích na komunistický režim obsažených ve filmu.

Přednáška 8. Americké obavy v roce 1968 v souvislosti s „pražským jarem“. Postoje SSSR a reakce Západu. Nálady na Západě v roce 1968. Západ, Brežněvova doktrína a realita.

Přednáška 9. Détente po sovětské invazi do Československa. Nepokoje v Polsku 1969/70, reakce Západu a Sovětského svazu.

Přednáška 10. Polské události let 1980/81 a postoj Západu. Sovětská politika R. Reagana.
Přednáška 11. Reagan, Západní Evropa a détente a problématika vztahu k Sovětskému svazu. 

Přednáška 12. Západ a „annus mirabilis“ roku 1989. G. Bush vs. Gorbachev a Jelcin  

Požadavky na předmět:
1. Recenze na knihu Pipes, Richard: Vixi. Paměti nezařaditelného. Praha: Mladá fronta, 1995. (1-2 strany,1 strana = 1800 znaků) (50%) 

2. Domácí písemná práce (50%), 3 - 5 stran (včetně poznámek pod čarou, 1 strana = 1800 znaků) na téma založené na problématice projednávané v kurzu a povinné literatuře. Podrobný návod k pokynům atd. na adrese: http: // stuter. fsv.cuni.cz/index.php/stuter/about/submissions#authorGuidelines. Vybraná témata pro domácí písemnou práci: 1. Původ americko-sovětské „bilaterální spolupráce“. 2. Západ a SSSR vedená invaze do Československa v roce 1968 3. Situace v NATO v roce 1968, po invazi Varšavské smlouvy do Československa. 4. Americko-československé vztahy 1943-1968. 5. Americko-sovětské vztahy za Lyndona Johnsona. 6. Yom Kippurská válka z roku 1973. 7. Kyperská krize z roku 1974. 8. Sovětsko-čínské vztahy v 60. a 70. letech 20. století. 9. Americko-čínské vztahy za Richarda Nixona. 10. Americko-sovětské vztahy za Richarda Nixona. 11. Charles de Gaulle a Détente, Entente et Coopération. 12. Ostpolitik Willy Brandta. 13. Leonid Brežněv a Détente. 14. 1979 Sovětská invaze do Afghánistánu. 15. R. Reagan a jeho sovětská politika. 16. Západ a 1989 a změny ve Východní Evropě, nebo jiné téma zkonzultované s vyučujícím.
 
Informace o filmech (promítání nad rámec předmětu v případě zájmu):

1. „Tmavomodrý svět“ (2002)
Dir. Jan Svěrák
Popisuje časové období: 2. světová válka, českoslovenští piloti ve Velké Británii, komunismus 50. let
Recenze: http://www.bbc.co.uk/films/2002/04/11/dark_blue_world_2002_review.shtml
„Hoří, má panenko“ / „Hasičský ples“ (1967), Dir. Miloš Forman, komedie
Popisuje časové období: Československo šedesátá léta, liberalizace, Détente, alegorie komunistického režimu
Zástupce československého filmu Nová vlna šedesátých let,
Recenze: https://milosforman.com/cs/movies/the-firemens-ball
„Pelíšky“ / „Cozy Dens“ (1999)
Dir. Jan Hřebejk, komedie
Popisuje časové období: 1968, sovětská invaze do Československa
Recenze: http://www.imdb.com/title/tt0167331/reviews?ref_=tt_ov_rt
„Občanský průkaz“ (2010)
Dir. Ondřej Trojan, komedie
Časové období popisuje: „normalizaci“ po sovětské invazi do Československa v roce 1968, sedmdesátá léta, studenti
Recenze: http://www.radio.cz/cs/sekce/curraffrs/obcansky-prukaz-a-new-film-about-youth-rebellion-in-communist-czechoslovakia-premieres-in-prague
„Kawasakiho růže“ / „Kawasaki's Rose“ (2009)
Dir. Jan Hřebejk
Popisuje časové období: „normalizace“ po sovětské invazi do Československa v roce 1968, sedmdesátá léta, praktiky komunistické tajné policie, disidenti
Recenze: http://www.hollywoodreporter.com/review/kawasakis-rose-film-review-29798
http://www.nytimes.com/2010/11/24/movies/24kawa.html
 
ZMĚNA GRADINGOVÉHO SYSTÉMU NA FSV UK (https://fsv.cuni.cz/cs/academics/exchange-and-visiting-students/change-of-grading)
V důsledku úprav vnitřních předpisů změnila Fakulta sociálních věd systém klasifikace z 1-4 klasifikační stupnice na mezinárodně uznávaný klasifikační systém A-F, často označovaný jako ECTS grading. Pro snazší pochopení nabízíme vysvětlení jednotlivých stupňů: A - Výborně. Student prokázal vynikající výkon, originalitu a mimořádně pochopil předmět. B - Velmi dobře. Student dobře chápe předmět a ukázal určitou originalitu myšlení. Nad průměrný výkon, ale s některými chybami. C - Dobře. Obecně dobrá práce s řadou významných chyb. D - uspokojivý. Student prokázal určité porozumění předmětu, ale nepodařilo se mu toto porozumění převést do důsledně originální práce. Celkový dobrý výkon s řadou významných chyb. E - Dostačující. Přijatelný výkon se značnými nevýhodami. Výkon splňuje minimální požadavky. F - selhání. Studentovi se nepodařilo zvládnout předmět předmětu. Z - Pass / Credit. Pokud je kurz zakončen jiným studijním požadavkem než zkouškou, není klasifikován, ale zaznamená se jako „Zápočet (Z)“. Jedná se ve skutečnosti o průchod ve dvoustupňovém systému klasifikace úspěšnosti / neúspěchu. Doporučení pro použití klasifikace A-F je následující: Vyhodnotit výkon studenta v procentech (0-100%) a podle toho poskytnout hodnocení 0-50% = F, 51-60% = E, 61-70% = D, 71-80% = C, 81-90% = B, 91% a více = A. Doufáme, že tuto změnu přijmete pozitivně, protože má nepopiratelné výhody: Zjednodušené uznávání kurzů studovaných v zahraničí (většina evropských univerzit používá konverzní stupnici A-F, převod z 1-4 klasifikační stupnice nebyl zcela přesný). Zpřesnění stupnice hodnocení (6stupňová stupnice dává učiteli příležitost rozlišovat výkony studentů než v případě čtyřstupňové stupnice). Srozumitelnost pro příchozí / výměnné studenty nebo zahraniční studenty studující na FSV UK (nejrozšířenější je procento nebo stupnice A-F).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK