PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2018/2019
  
Diplomový seminář pro Německá a středoveropská studia IV. - JMM216
Anglický název: Diploma Seminar for German and Central European Studies IV.
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2016
Semestr: oba
Body: 7
E-Kredity: 7
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (10)
letní:neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: JMM724
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.
PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.
PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.
Neslučitelnost : JMM724
Prerekvizity : JMM215
N//Je neslučitelnost pro: JMM724
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (17.01.2020)
Předmět se zaměří na metodologické a technické problémy spojené s psaním magisterské práce v oboru Německá a středoevropská studia IMS UK FSV. Během semináře budou prezentovány a diskutovány magisterské práce. Vedoucí diplomového semináře určují pořadí prezentací na počátku každého semestru. Seminář je ukončen odevzdáním diplomové práce, či její významnější části.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (17.01.2020)

Tento předmět si klade za cíl napomoci studujícím vyřešit praktické i teoretické otázky,  spojené s psaním magisterských prací na oboru Německá a středoevropská studia IMS UK FSV.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (17.01.2020)

Dunleavy, Patrick: Authoring a PhD : how to plan, draft, write, and finish a doctoral thesis or dissertation. Houndmills: Palgrave Macmillan, 2003.

Spousta, Vladimír: Vádémékum autora odborné a vědecké práce humanitního a sociálního zaměření. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009.

Šanderová, Jadwiga: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Několik zásad pro začátečníky. Praha:SLON 2009.

Drulák, Petr: Jak zkoumat politiku. Kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích. Praha: Portál 2008.

Grix, Jonathan: Approaches to the study of contemporary Germany : research methodologies in German studies, Birmingham : University of Birmingham Press, 2002.

Eibach, Joachim - Lottes, Günther (eds.): Kompass der Geschichtswissenschaft. Ein Handbuch. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2. vyd. 2006

Cornelissen, Christoph (ed.): Geschichtswissenschaften: eine Einführung, Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch, 2000.

 

 

 

 
Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (17.01.2020)

Seminář s důrazem na vlastní prezentaci diplomových prací (powerpoint, handouty) a moderaci následné diskuse.

Prezentace/handout musí obsahovat:

-název diplomové práce (i předběžný)

-jméno školitele

-zdůvodnění volby tématu

-teritoriální a časové vymezení tématu

- používané koncepty, metody, teoretický rámec

- aktéři

- výzkumné otázky/hypotézy/téze

- tématickou strukturu práce

- kritické zhodnocení pramenů (primárních i sekundárních) a literatury

-postup a změny práce od příp. poslední prezentace

- časový rozvrh zpracování diplom. práce

Výstupy z DS:

DS II. - odevzdání průběžných tezí, které vycházejí z již schváleného projektu (po DS I.), které obsahují podrobnější specifikace práce a dokládají, co autor doposud udělal (případně: zda došlo ke změně od zadání projektu)

- DS III. - závěrečné teze, které shrnují konečnou podobu diplomové práce (ty se pak vevazují do DP)

- DS IV. - odevzdání konečné podoby diplové práce, výjimečně jejích podstatných částí

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (17.01.2020)

Požadavky k zápočtu/klasifikovanému zápočtu

 

Aktivní účast na výuce, prezentace připravované práce, její odevzdání či předložení její významnější části

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (17.01.2020)

V jednotlivých hodinách probíhá prezentace zpracovávaných témat a diskuze k nim. Vedoucí diplomového semináře určují pořadí prezentací na počátku každého semestru, respektive akademického roku.

Referent pošle nejpozději do pondělí v týdnu, kdy referuje, dosud zpracovanou část práce na emaily: konrad@fsv.cuni.cz, resp.  miroslav.kunstat@post.cz.

Referát (maximálně 20 min.) informuje o tématu, tezi, literatuře, popř. pramenech, hlavní argumentaci a výsledcích práce. Referent připraví na hodinu jednostránkový handout.

 

 

Typ činnosti

tudenta

Průměrný počet hodin práce studenta

Účast na seminářích

18

Četba odborné literatury

60

Psaní diplomové práce

60

Referát

20

Závěrečná redakce textu

17

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (17.01.2020)

Studium oboru Německá a středoevropská studia, seminář má jako prerekvizity Diplomový seminář pro NSS I.-III.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK