PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2018/2019
  
Diplomový seminář pro Německá a středoevropská studia I. - JMM213
Anglický název: Diploma Seminar for German and Central European Studies I.
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2017 do 2018
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: JMM721
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Václav Šmidrkal, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Václav Šmidrkal, Ph.D.
Neslučitelnost : JMM721
N//Je neslučitelnost pro: JMM721
P//Je prerekvizitou pro: JMM214
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Václav Šmidrkal, Ph.D. (08.09.2018)
Kurs prohlubuje znalosti standardů akademického psaní v oblasti společenských a humanitních věd a seznamuje studenty s některými základními metodologickými přístupy ke zpracovávání výzkumných témat v oboru mezinárodních teritoriálních studií. Jeho cílem je vést studenty k přípravě projektu vlastní diplomové práce.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Václav Šmidrkal, Ph.D. (08.09.2018)

Povinná literatura

 

Bryman, Alan. Social Research Methods. 4. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2012.

Grix, Jonathan. The Foundations of Research: A Student’s Guide. New York, 2004.

 

 

Doporučená literature

 

Berg, Bruce L. Qualitative Research Methods for the Social Sciences. 8. vyd. Boston: Allyn and Bacon, 2014.

Booth, Wayne C., Gregory G. Colomb a Joseph M. Williams. The Craft of Research. 3. vyd. Chicago: University of Chicago Press, 2008.

Disman, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2000.

Drulák, Petr et al. Jak zkoumat politiku: kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích. Praha: Portál, 2008.

Evera, Stephen van. Guide to Methods for Students of Political Science. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1997.

George, Alexander L., and Andrew Bennett. Case Studies and Theory Development in the Social Sciences. Cambridge, MA, MIT Press, 2005.

Gerring, John. Social Science Methodology: A Unified Framework. 2. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.

Goertz, Gary. Social Science Concepts: A User’s Guide. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2006.

Goertz, Gary a James Mahoney. A Tale of Two Cultures: Qualitative and Quantitative Research in Social Sciences. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2012.

Grix, Jonathan. Approaches to the study of contemporary Germany: research methodologies in German studies. Birmingham: University of Birmingham Press, 2002.

Grix, Jonathan. The foundations of research. A student’s guide. 2. vyd. New York: Palgrave Macmillan, 2011.

Hendl, Jan. Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. 4. přep. a roz. vyd. Praha: Portál, 2016.

Iggers, George G. Dějepisectví ve 20. století: od vědecké objectivity k postmoderní výzvě. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002.

King, Gary, Robert O. Keohane, and Sidney Verba. Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994.

Landman, Todd. Issues and Methods in Comparative Politics: An Introduction. 3. vyd. Abingdon: Routledge, 2008.

Ochrana, František. Metodologie vědy: Úvod do problému (Praha: Karolinum, 2010).

Pennings, Paul, Hans Keman a Jan Kleinnijenhuis. Doing Research in Political Science. An Introduction to Comparative Methods and Statistics. 2. vyd. London: Sage, 2006.

Punch, Keith F., Úspěšný návrh výzkumu. 2. vyd. Praha: Portál, 2015.

Ragin, Charles C. The Comparative Method: Moving Beyond Qualitative and Quantitative Strategies. Berkeley, CA: University of California Press, 1987.

Reichel, Jiří. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Praha: Grada, 2009.

Schutt, Russell K. Investigating the Social World: The Process and Practice of Research. 7th ed. London: Sage, 2011.

Sprinz, Detlef F. a Yael Wolinsky-Nahmias, eds. Models, Numbers, and Cases: Methods for Studying International Relations. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2004.

Šanderová, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005.

The Chicago Manual of Style. 16. vyd. Chicago: The University of Chicago Press, 2010.

Trampota, Tomáš a Martina Vojtěchovská. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010.

Turabian, Kate L. Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Dissertations. 8. vyd. Chicago: University of Chicago Press, 2013.

Wittlich, Filip. Fotografie – přímý svědek?! Fotografický obraz a jeho význam pro historické poznání (Praha: NLN a FF UK, 2011).

Woods, Peter. Successful Writing for Qualitative Researchers. London: Routledge, 1999.

Wytrzens, Hans Karl et al. Wissenschaftliches Arbeiten: eine Einführung. 3. vyd. Wien: Facultas, 2012.

Yin, Robert K. Case Study Research: Design and Methods. 5. vyd. London: Sage, 2014.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Václav Šmidrkal, Ph.D. (08.09.2018)

- Aktivní účast na výuce

- Příprava na základě předem zadané četby

- Krátké ústní vystoupení na zadané téma

- Odevzdání projektu diplomové práce

Sylabus - český znakový jazyk
Poslední úprava: PhDr. Václav Šmidrkal, Ph.D. (08.09.2018)

1. Úvod do obsahu kurzu

2. Vědecké poznání: základní přístupy a pojmy

3. Úspěšná diplomová práce I: Výběr tématu a přehled literatury

4. Elektronické informační zdroje

5. Úspěšná diplomová práce II: Prameny a etika

6. Úspěšná diplomová práce III: Výzkumná otázka, návrh výzkumu, struktura

7. Archivní výzkum

8. Případová a komparativní studie

9. Jak analyzovat tisk

10. Jak analyzovat obraz

11. Expertní rozhovor a orální historie

12. Prezentace projektů diplomových prací

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK