Německo a Evropská unie - JMM112
Anglický název: Germany and European Union
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: JUDr. Vladimír Handl, CSc.
Neslučitelnost : JMM356
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Literatura
Poslední úprava: HANDL (12.09.2017)

Böttger, Katrin – Jopp, /Mathias (eds): Handbuch zur Deutschen Europapolitik. Baden-Baden: Nomos 2016.

Výber z textů  následujících a dalších podle témat a potřeby: 

Bulmer, Simon a William E. Paterson (2010): “Germany and the European Union: from ‘tamed power’ to normalized power?“ International Affairs 86 (5): 1051-73.

Bulmer, Simon – Jeffery, Charlie – Padgett, Stephen (2010): „Democracy and Diplomacy, Germany and Europe“, in Bulmer– Jeffery– Padgett (eds) Rethinking Germany and Europe. Democracy and Diplomacy in a Semi-Sovereign State. Houdsmills et al.: Palgrave, 1-24.

Bulmer, Simon – Jeffery, Charlie – Paterson, William (2000): Germany´s European Diplomacy. Shaping the regional Milieu. Manchester: Manchester University Press

Handl, Vladimír (2007) „Evropské Německo“, nebo „de-evropeizace“ německé politiky?“, in Rovná, Lenka (ed.): „Evropská unie v členských státech a členské státy v Evropské unii: Evropeizace vybraných zemí EU“. Praha: Eurolex Bohemia, 75-118.

Handl, Vladimír – Veselá, Barbora (2010): Spolková republika a Lisabonská smlouva: Nové mantinely německé integrační politiky. Strategic Paper. Praha: Ústav mezinárodních vztahů.  

Harnisch, Sebastian a S. Schieder (2006): „Germany’s New European Policy: Weaker, Leaner, Meaner“, in H. W. Maull (ed.) Germany’s Uncertain Power. Foreign Policy of the Berlin Republic. Houdsmills et al.: Palgrave, 95–108.

Hellmann, Gunther – Baumann, Rainer – Bösche, Monika – Herborth, Benjamin – Wagner Wolfgang (2005): „De-Europeanization by Default? Germany’s EU Policy in Defense and Asylum“, Foreign Policy Analysis 1 (1): 143–164.

Hellmann, Gunther (2011): Das neue Selbsbewustsein deutscher Außenpolitik und die veränderte Standards der Angemessenheit, in Jäger, Thomas u.a. (eds), Deutsche Aussenpolitik, Wiesbaden: VSVerlag, s. 735-758.

Jeřábek, Martin (2011): Deutschland und die Osterweiterung der Europäischen Union. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenshaften.

Jeřábek, Martin (2011): „Německá integrační politika – postoje Spolkové republiky Německo k Evropské službě vnější akce a Východnímu partnerství“, in Handl, Vladimír (ed.), Německo v čele Evropy? SRN jako civilní mocnost a hegemon eurozóny, Praha: Ústav mezinárodních vztahů, s. 135-153.

Müller-Brandeck-Bocquet, G. a kol. Deutsche Europapolitik von Adenauer bis Merkel, Wiesbaden: VS-Verlag, 2010 (zde zejména vybrané pasáže od str. s. 119 po s. 348).

Veselá, Barbora (2011): „Normativní a institucionální rámec tvorby německé zahraniční politiky“, in: Handl, Vladimír (ed.), Německo v čele Evropy? SRN jako civilní mocnost a hegemon eurozóny, Praha: Ústav mezinárodních vztahů, s. 135-153.

Weidenfeld, Werner -  Wessels, Wolfgang (1990-2013): Jahrbuch der Europäischen Integration (zde kapitoly „Bundesrepublik Deutschland“) , roč. 1990-2012 (Bonn: Europa Vrlg., Baden-Baden: NOMOS-Vrlg.)

 

Sylabus
Poslední úprava: HANDL (12.09.2017)

 

Sylabus „Německá politika v Evropské unii“, JMM650

Typ předmětu: povinně volitelný

Forma výuky: přednáška/ seminář

Rozsah předmětu: 1/1

Studijní požadavky: aktivní účast na seminářích (četba zadaných textů), celkem zpracování asi 350 stran textů k základním i specializovaným tématům kurzu. Příprava jednoho specializovaného autorského semináře (zpracování asi 80 stran textů), vystoupení 15 minut, písemné zpracování referátu (rozsah cca 5-10 stran) a otázek pro ostatní účastníky. Závěrečná zkouška probíhá formou testu.

Celkové kreditní ohodnocení: 4

 

Anotace: Kurs se bude věnovat politice SRN v ES/EU od doby sjednocení Německa v roce 1990. Vyjde z teoretického rámce analýzy integrační politiky obecně, definuje hlavní koncepty, nejčastěji používané pro analýzu německé politiky v EU. Soustředí se dále na proces tvorby německé integrační politiky, její normativní základy, aktéry a instituce, procedury. Dále se kurz bude věnovat hlavním okruhům: 1. konstitutivní politika (institucionální vývoj EU), 2. řešení krize eurozóny (teze o hegemonii Německa v EU), 3. rozšiřování EU, 4. zahraniční, bezpečnostní a obranná politika, 5. regulativní politika (vybrané sektory) a 6. vybrané bilaterální/regionální relace (Francie, Polsko, ČR, Ukrajina/Rusko). Bude analyzovat prvky kontinuity a změny v německé integrační politice, zdroje těchto změn (vnitřní i vnější), jak se změny odrážejí v ideovém a koncepčním zaměření politiky jednotlivých německých vlád a její realizaci (rozdělní kompetencí, institucionální zajištění, proces tvorby a realizace politiky). Základní literaturou bude nejnovější publikace: Katrin Böttger/Mathias Jopp (eds) Handbuch zur Deutschen Europapolitik (Baden-Baden: Nomos 2016), dále budou přidělovány rozšiřující texty

Kurz bude pozůstávat za prvé z úvodních přednášek ke každému tématu (40 min) a následného semináře (40 min). Vedle běžných seminářů ke společným tématům proběhnou specializované semináře autorské k vybraným tématům.

 

Témata kurzu:

1.      Úvod: Teorie, koncepty, interpretace, literatura.

Bulmer, S: in Tamed Power: projevy moci + rozdíl constitutive and regulative politics

  

2.      Tvorba evropské politiky SRN:

Handbuch zur Deutschen Europapolitik

 

3.      Německá integrační politika 1949-1989, sjednocení a ES

Handbuch zur Deutschen Europapolitik

Handl, Vladimír (2007) „Evropské Německo“, nebo „de-evropeizace“ německé politiky?“, in Rovná, Lenka (ed.): „Evropská unie v členských státech a členské státy v Evropské unii: Evropeizace vybraných zemí EU“. Praha: Eurolex Bohemia, 75-118.

 

4.      Konstitutivní politika – Maastricht, Amsterodam, Nice

Handbuch zur Deutschen Europapolitik

Engel, Christian (2006):  Germany: A Story of Saving Face. in: Larsen, Finn: The Treaty of Nice. Autor Preferences, Bragaining and institutional Choice. Martinus Nijhoff Publishers,  Leiden/Boston, 83-116.

 

5.      Konstitutivní politika – Konvent, německé předsednictví 2007, Lisabonská smlouva Handbuch zur Deutschen Europapolitik

Almut Möller (2008): From Idealism To Pragmatism: Germany And The, Constitutional Treaty, In: Laursen, Finn (ed): The Rise and Fall of the EU’s Constitutional Treaty.   Leiden/Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 145-160.

 

 

6.      Německá hegemonie v EU? Vznik eurozóny

 

Handbuch zur Deutschen Europapolitik

Bulmer-Paterson, text ke krizi Eurozony

 

7.      Německá hegemonie v EU? Krize eurozóny, konstitutivní a regulativní aspekty řešení krize.

Handbuch zur Deutschen Europapolitik

Amandine Crespy and Vivien Schmidt (2014): The clash of Titans: France, Germany and the discursive double game of EMU reform, Journal of European Public Policy, 2014, Vol. 21, No. 8, 1085–1101,

  

8.      Role Německa při rozšiřování EU po roce 1990, zejména přijetí zemí SVE

Handbuch zur Deutschen Europapolitik

Stephen Gross (2013): The German Economy And East-Central Europe. The Development of Intra-Industry Trade from Ostpolitik to the Present. German Politics and Society, Issue 108 Vol. 31, No. 3 (Autumn 2013): 83–105

 

9.      Společná zahraniční a bezpečnostní politika, Evropská bezpečnostní a obranná politika

Handbuch zur Deutschen Europapolitik

Obrana: Jonas-Ondarza, EU-Streitkräfteintegration etc., 2010 - rozdat po kapitole?

Fröhlich, Stefan (2014): Die AP der EU (buch), rozvoj der mechanismen, Bez. zu RUssland  (Putin odchod od integračního cile k gemeisame Räume pod tlakemkonservativcu, 239)

 

10.  Sektorální politiky: obchodní politika, oblast spravedlnosti a vnitra, zemědělství, , ochrana životního prostředí

Handbuch zur Deutschen Europapolitik

 

11.  Německo-francouzská spolupráce v EU: klíčový, ale nedostatečný tandem 

Handbuch zur Deutschen Europapolitik

Text Kurz/Schild

 

12.  Německo a země střední-východní Evropy v EU

Handbuch zur Deutschen Europapolitik

Text Jeřábek

 

Způsob přípravy specializovaného semináře

Specializované semináře mají dva cíle: obecnou empirickou analýzu a autorskou interpretaci za použití preferovaného teoretického zakotvení a konceptu.

Postup přípravy: v součinnosti s lektorem autor/autoři (podle rozsahu tématu)

·         upřesní téma, způsob jeho pojetí a literaturu.

·         zpracují téma ve formě referátu (10-15 min), připraví otázky a literaturu k tématu.  Pro seminář autor připraví stručný handout a následně, po semináři, odevzdá referát písemně formou tezí/argumentů v odrážkách, cca 5-10 stran.

·         připraví literaturu pro účastníky kurzu a vybere povinné čtení (cca 20 stran) a další literaturu pro hlubší seznámení s tématem.

 

Literatura by měla zahrnovat

·         základní empirický a analytický podklad (Handbuch atd.),

·         základní prameny (dokumenty, statistická data, atd.)

·         a interpretaci tématu v odborné literatuře (pokud možno více příkladů teoretického a metodologického přístupu a zejména nejvíce používaných konceptů).

    

Referát by měl charakterizovat (pokud jsou relevantní) následující aspekty, důležité pro politiku SRN v dané oblasti evropské integrace

 • definovat téma/politický sektor a jeho význam v německé integrační politice
 • Normy a kognitivní faktory (vč. ZP kultury SRN), které mají vliv
 • Veřejný zájem a soukromé zájmy (politické, ekonomické, bezpečnostní…)
 • Instituce (aktéři, kompetence na národní a mezi/nadnárodní úrovni)
 • Potenciál SRN (soft a hard power), který se uplatňuje při realizaci
 • Vliv vnitropolitických a mezinárodních aspektů na formování NZP
  • Dané téma v německém politickém prostoru (pozice politických stran, dalších aktérů, veřejnosti, případně médií…)
  • Mezinárodní konstelace, postoje hlavních partnerů SRN v EU (Francie, Polska), případně mimo EU (USA, Ruska, Číny…)
 • Koncepční aspekty (strategie, koncepce a jejich absence)
 • Základní chronologie německé politiky v dané oblasti (politické kroky a jejich výsledky)
  • historická tradice (do 1990)
  • od sjednocení do 1998 (vlády H.Kohla)
  • vláda levice SPD/Zelení (1998-2005)
  • vlády Angely Merkelové, zejména post-Lisabon (2005 až současnost)
 • Téma v odborné literatuře, používané teoretické přístupy, nosné koncepty a interpretace
 • Vaše vlastní interpretace s použitím teorie a zejména konceptů/typologie
 • Otázky pro seminář (a tím i zkoušku)