PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2018/2019
  
Zrození SSSR jako velmoci. Společenský systém, jeho vliv a místo v XX. století. - JMM102
Anglický název: The Birth of the USSR as a Great Power. Social system and Its Influence and Role in the 20th Century.
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 5 / neurčen (5)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D.
prof. PhDr. Michal Reiman, DrSc.
Anotace
Poslední úprava: VYKOUKAL (19.12.2011)
Dějiny Sovětského svazu v kontextu světového vývoje. Kurz v úvodu analyzuje stav carského impéria během vlády
posledního cara, aby jasně identifikoval příčiny jeho pádu v průběhu první světové války. Sleduje růst moci
bolševiků i střety názorových autorit uvnitř strany a vysvětluje rozhodující vnitropolitické a zahraničněpolitické
problémy sovětského meziválečného vývoje. Kurz dále vysvětluje sovětské pozice a možnosti na počátku druhé
světové války a pokračuje rozborem sovětské strategie od roku 1941. V svém závěru pak kurz popíše proměnu
sovětské společnosti, politiky, ekonomiky i mezinárodní pozice v důsledku vítězně vedené války proti Hitlerovi.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D. (09.02.2019)

Kurz studenty seznámí s vybranými aspekty vývoje SSSR, aby se zorientovali v diskusi o totalitarismu, revizionismu a tzv.postsocialismu a dokázali na ni samostatně reagovat.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D. (19.02.2019)

O.V. Chlevňuk, Historie Gulagu: Od kolektivizace do Velkého teroru, Praha, BBArt 2008

O.V. Chlevňuk, Stalin. Nový žíivotopis. Paseka, Praha, 2015.

B. Litera a kol. Formování stalinského mocenského systému, Praha, HU, 2003

M.Reiman, O komunistickém totalitarismu a co s tím souvisí, Karolinum 2000

R.Service, Lenin, Praha, Argo, 2002

Jan Slavík, Leninova vláda, Praha, LN, 2009 

Stalin, Otázky Leninismu, Praha, Svoboda 1950

L.D.Trockij, Zrazená revoluce,  (S předmluvou J.Šabaty) Brno, Doplněk, 1995

Why Does Joseph Stalin Matter? (St. Kotkin) Hoover Institution, 7. 6. 2018

 
Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D. (18.02.2019)

Příprava plánů lekce, diskuse.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D. (04.02.2019)

Aktivní účast ve výuce 30% (jedna absence povolena), test znalostí 20%, esej na zadané téma 50% - v obou kategoriích je třeba získat nadpoloviční počet bodů.

Student je klasifikován z celkového výsledku následovně:

• 91 a více = A

• 81 - 90 % = B

• 71 - 80 % = C

• 61 - 70 % = D

• 51 - 60 % = E

• 0 - 50 % = F

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Petr Novák, Ph.D. (20.02.2013)

1) Ruská revoluce 1917, její povaha a obecnější rysy; role války a úrovně zralosti země. Pojem plebejské revoluce.

2) Sociální a politické změny, jejich povaha a role. Rozpad staré struktury společnosti, jeho dosah. Vztah mezi sociální strukturou společnosti a vertikální strukturou moci v porevolučním Rusku a SSSR. Moc, strana, stát a společnost.

3) Cizina jako faktor vnitropolitického rozvoje a jeho zaměření, model ekonomiky a povaha společnosti. SSSR a vyspělá cizina. Možnosti a omezení vzájemných styků.

4) Sovětský hospodářský systém, jeho vznik a předpoklady rozvoje. Válečný komunismus a NEP. Tržní hospodářství v SSSR, jeho povaha. Oficiální hospodářská doktrina a opozice. Krize SSSR na přelomu 20. a 30. let. Industrializace nebo?

5) Opozice v státě sovětského typu, její podstata, možnosti a důsledky. Skytá zřízení sovětského typu možnost pro vývoj občanské společnosti a demokratický vývoj společnosti?

6) Kultura a kulturní revoluce v SSSR. Kulturní revoluce a státní kontrola vědy a umění. Státní monopol ideologie.

7) Stalinismus a teror. Podstata stalinského teroru. Dvojí typ teroru za Stalina, přeměny společnosti plošné a vertikální. Totalitní stát v SSSR. Podoba a zásadní rozdíly totalitní moci v SSSR a v nacistickém Německu.

8) Druhá světová válka a etablování SSSR jako světové velmoci, vznik bipolarity světa. Vznik studené války a její příčiny. Předpoklady konce bipolarity. Co potom? Rusko v dnešním světě a v dnešní Evropě.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK