PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Koncepce a interpretace dějin středovýchodní Evropy - JMM093
Anglický název: Conceptions and interpretations of the history of East-Central Europe
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2014
Semestr: letní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 6 / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
Neslučitelnost : JMMZ082
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (01.02.2019)
Kurz se zabývá vývojem a charakterem základních interpretačních rámců a schémat středoevropských dějin od 19. století do současnosti. Důraz klade na obecná pojetí regionu jako celku, na vztahy mezi střední Evropou a klíčovými regiony a státy v jejím sousedství (Balkán, německý prostor, Rusko) a také na národní reflexe středoevropského prostoru, jeho osvojování a projekci vlastních zájmů do něj.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (01.02.2019)

Cílem kurzu je:

1. Formou odborné debaty probrat hlavní problémové okruhy související s konceptualizací dějin střední Evropy v širším regionálním kontextuu

2. Vysvětlit základní výkladová a interpretační schémata (autory a školy) charakteristické pro tyto konceptualizace

3. Poukázat na obecnější přesahy středoevropské debaty

4. Ověřit stupeň a charakter pochopení probírané látky studenty

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (18.02.2019)

Hodnocení studentů je založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 17/2018 (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018).
Konečná známka zahrnuje:

1. Práci v kurzu - diskuse nad textem (10 bodů)

2. Oveření povinné četby formou testu - každý týden jednoduchý test na zadanou povinnou literaturu, tj. je potřebná písemná příprava (konspekt literatury) na každou hodinu (30 bodů)

3. Seminární práce (cca 12 normostran), téma (formou abstraktu a základní literatury) zadat do 17. března 2019, termín odevzdání 26.5.2019, texty poslat na adresu jiri.vykoukal@post.cz (60 bodů)

Prácese zaměřuje na dohodnuté středoevropské historické téma s možnými přesahy na Balkán nebo do východní Evropy, cílem práce je konceptualizace problému, výklad díla, názorů nějaké školy apod.

Povinné parametry práce:

a) úvod (co se řeší a proč, jak zní výzkumná otázka, jaká literatura je použita a proč)

b) argumentace (jak se k řešení problému přistupuje a proč, které argumenty literatury/autora jsou relevantní a proč)

c) závěr (k čemu se dospělo, resp. odpověď na výzkumnou otázku)

d) poznámkový aparát firmou footnotes a seznam zdrojů

 

4. Pozor na plagiáty (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekana-c-182015)

5. Povolena jedna neomluvená absence, za druhou absenci stupeň dolů, po třetí absenci není nutné v kurzu pokračovat.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (18.02.2019)

Povinná literatura

Arnason Johann P., Introduction. Demarcating East Central Europe. European Journal of Social Theory 8(4), 2005, pp. 387-400; Okey Robin, Central Europe/Eastern Europe: Behind the Definitions: Past and Present, No. 137, 1992, pp. 102-133; Wandycz Piotr, Střední Evropa v dějinách od středověku do současnosti. Cena svobody. Praha 1998

Tituly zadávané na každou hodinu
 
 
Doporučená literatura:

Bibó István, Bída malých národů východní Evropy. Bratislava 1997; Borsody Steven, The Tragedy of Central Europe. New York 1960; Bideleux Robert-Jeffries Ian, A History of Eastern Europe.Crisis and Change. Routledge 2007; Conze Werner, Ostmittel-Europa. Von der Spätantike bis zum 18.Jahrhundert. Műnchen 1993; Dvorník František, Zrod střednía východní Evropy. Mezi Byzancí a Římem. Praha 2008; Halecki Oskar, The Borderlands of Western Civilisation: A History of East Central Europe. New York 1952; Berend Ivan T., Decades of Crisis. Central and Eastern Europe before World War II. Berkeley, Los Angeles, London 1998; Berend Ivan T., Central and Eastern Europe 1944-1993. Detour from Periphery to Periphery. Cambridge University Press 1998; Chakrabarty D., Provincializing Europe. Postcolonial Thought and Historical Difference. Princeton and Oxford. 2000; Havelka M., Cabada L., Západní, východní a střední Evropa jako kulturní a politické pojmy, Plzeň 2000; Chirot, D. (ed.), The Origins of Backwardness in Eastern Europe: Economics and Politics from the Middle Ages Until the Early Twentieth Century. Berkeley 1991; Janos Andrew C., East Central Europe in the Modern World. The Politics of the Borderlands fromPre to Postcommunism. Stanford 2000; Perspektivy regionu střední Evropy, Plzeň 2002; Sinnhuber  Karl A., Central Europe: Mitteleuropa: Europa Centrale: An Analysis of a geographical term. Transactions and Papers (Institute of British Geographers), No. 20, 1954, pp. 15-39; Under Eastern eyes.A Comparative Introduction to East European Travel Writing on Europe. Budapest 2008; Webb Adrian, Central and Eastern Europe since 1919. A Companion. Routledge 2008.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (01.02.2019)

Hlavní metodou výuky v tomto semináři je odborná debata (dialog) kombinovaná s průběžným písemným ověřováním pochopení probíraných textů a schopnosti zpracovat vybrané, koncepčně pojaté téma formou seminární práce.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (03.03.2019)

Stručný program (viz soubory v SIS):

 

1.         19.02.  Úvod a zadání práce

2.         26.02.  Parametry problému (Wandycz, Arnason).

Otázky: 1. Jaký význam/váhu pro pozdější dějiny Evropy měla návaznost na římské dědictví (co toto dědictví znamenalo konkrétně pro kterou část Evropy? mohla se Evropa rozvíjet progresivně i bez toho dědictví?); 2. Vznikla střední Evropa už ve středověku nebo byla jejím hlavním inciátorem (byť netušícím) habsburská monarchie a říše?; 3. CO bylo podstatou středoevropského tzv. dvojího zpoždění a dohánění Evropy?; 4. Byly středoevropské krize 20. století vnitřního nebo vnějšího původu?

3.         05.03.  Západní a východní Evropa (Wolff)

Otázky: 1. Kdy a proč vzniká západovýchodní schizma? 2. Je toto schizma pravdivé a skutečné? 3. Dá se "kletba" zlomit?

4.         12.03.  Východní Evropa a Rusko (Halecki, Lemberg)

Otázky: 1. Proč bylo Rusko zobrazováno jako severská mocnost a jaké to mělo podoby?; 2. Jaké podoby mělo zobrazování Ruska jako severské mocnosti?; 2. Kdy a proč došlo ke zpochybnění severojižního dualismu v Evropě a k jeho nahrazení dualismem západovýchodním?; 3. Které vědecké obory a jak se na této proměně podílely?; 4. Co změna světových orientací udělala s evropským obrazem Ruska?; 5. Jak vzniklo podle Haleckého Rusko z Rusi?; 6. Které byly hlavní prvky ruské civilizace po pádu staré Rusi?

5.         26.03.  Východní a střední Evropa (06Halecki)

Otázky: 1. V čem spočívala podstata diskusí o rozdílech a analogiích mezi východní a západní Evropou (Bidlo, Seton-watson, Toynbee)?; 2. Co mínil Halecki formulací „evident analogy in the formation and constitution of both Western and Eastern Europe?“; 3. V čem spočívala příčina rozkolu západní a východní církve?; 4. Jak definoval Halecki hlavní regionální sekce východní Evropy?; 5. Jak reakce na dílo F. Naumanna ovlivnily debatu o střední Evropě?;

6.         02.04.  Inovace (Jenö Szücs)

Otázky: 1. Co mínil Szücs, když mluvil o "secret of Western development"?; 2. Co je podstatou  "entirely new model of political and social power"?; 3. Jaké nové typy svobod přinesl vývoj západoevropského feudalismu?; 4. Jaké jsou hlavní rozdíly ve vývoji východního a západního absolutismu?; 5. Jak reakce na první krizi absolutismu ovlivnily formování specifické regionální identity středovýchodní Evropy?

7.         09.04.  Kulminace a rozpaky (Kundera, Ash)

Otázky: Kdo nese odpovědnost za pád střední Evropy do ruskou bolševiků? Je střední Evropa kvůli své kulturní tradici lepší než Západ? Co zůstalo ze střední Evropy po pádu komunismus?

8.         16.04.  Polsko (Kochanowicz, Porter)

9.         23.04.  Maďarsko (Bibó, Kürti)

10.       30.04.  Slovensko (Kovac, Bakke)

11.       07.05.  Česko (Baer)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK