PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Koncepce a interpretace dějin středovýchodní Evropy - JMM093
Anglický název: Conceptions and interpretations of the history of East-Central Europe
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2014
Semestr: letní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 20 / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
Neslučitelnost : JMMZ082
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (13.02.2018)

Přednáška a seminář se zabývají vývojem základních interpretačních rámců a schémat středoevropských dějin od 19. století s důrazem jak na obecná průřezová témata, tak i na národní reflexi středoevropského regionu.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (13.02.2018)

Povinná literatura

 

Johann P. Arnason, Introduction. Demarcating East Central Europe. European Journal of Social Theory 8(4), 2005, pp. 387-400; Havelka M., Cabada L., Západní, východní a střední Evropa jako kulturní a politické pojmy, Plzeň 2000; Robin Okey, Central Europe/Eastern Europe: Behind the Definitions: Past and Present, No. 137, 1992, pp. 102-133; Perspektivy regionu střední Evropy, Plzeň 2002; Karl A. Sinnhuber, Central Europe: Mitteleuropa: Europa Centrale: An Analysis of a geographical term. Transactions and Papers (Institute of British Geographers), No. 20, 1954, pp. 15-39; P.Wandycz: Střední Evropa v dějinách od středověku do současnosti. Cena svobody. Praha 1998 (jin),   
 
 
Doporučená literatura:

I. Bibó, Bída malých národů východní Evropy. Bratislava 1997 (jin); S.Borsody: The Tragedy of Central Europe. New York 1960; W.Conze: Ostmittel-Europa. Von der Spätantike bis zum 18.Jahrhundert. Műnchen 1993 (IMS); East Central Europe in Transition From the Fourteenth to the Seventeenth century. Cambridge-Paris 1985 (NK); O.Halecki: The Borderlands of Western Civilisation: A History of East Central Europe. New York 1952 (IMS); Berend, I., Decades of Crisis. Central and Eastern Europe before World War II. Berkeley, Los Angeles, London 1998; Berend, I.T., Central and Eastern Europe 1944-1993. Detour from Periphery to Periphery. Cambridge University Press 1998; Fischer-Galati S., Eastern Europe and the Cold war. Perceptions and Perspectives. Boulder-New York 1994; Historia Europy Srodkowo-Wschodniej I. Lublin 2000, Historia Europy Srodkowo-Wschodniej II. Lublin 2000, Chakrabarty D., Provincializing Europe. Postcolonial Thought and Historical Difference. Princeton and Oxford. 2000; Chirot, D. (ed.), The Origins of Backwardness in Eastern Europe: Economics and Politics from the Middle Ages Until the Early Twentieth Century. Berkeley 1991.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (13.02.2018)

Podmínky pro splnění studijních povinností:

1. Oveření povinné četby formou testu, tj. je potřebná písemná příprava (konspekt literatury) na každou hodinu

 

2. Seminární práce (max 15 normostran), téma (formou abstraktu a základní literatury) zadat do 13. března 2018, termín odevzdání 21.5.2018, texty poslat na adresu jiri.vykoukal@post.cz)

Struktura práce:

a) úvod (co se řeší a proč, výzkumná otázka, komentář k použité literatuře)

b) argumentace (jak se problém řeší - text + poznámky pod čarou)

c) závěr (k čemu se dospělo)

d) seznam zdrojů

 

3. Hodnocení: 10 % práce v kurzu, 30 % test, 60 % seminárka

 

4. Pozor na plagiáty (http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-637.html)

 

5. Povolena jedna neomluvená absence, za druhou absenci stupeň dolů, po třetí není nutné v kurzu pokračovat.

 

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (13.02.2018)

Stručný program (viz soubory v SIS):

 

1.         20.02.  Úvod a zadání práce

2.         27.02.  Parametry problému (Wandycz, Arnason).

Otázky: 1. Jaký význam/váhu pro pozdější dějiny Evropy měla návaznost na římské dědictví (co toto dědictví znamenalo konkrétně pro kterou část Evropy? mohla se Evropa rozvíjet progresivně i bez toho dědictví?); 2. Vznikla střední Evropa už ve středověku nebo byla jejím hlavním inciátorem (byť netušícím) habsburská monarchie a říše?; 3. CO bylo podstatou středoevropského tzv. dvojího zpoždění a dohánění Evropy?; 4. Byly středoevropské krize 20. století vnitřního nebo vnějšího původu?

3.         06.03.  Západní a východní Evropa (Wolff)

4.         13.03.  Východní Evropa a Rusko (04Halecki, Lemberg)

Otázky: 1. Proč bylo Rusko zobrazováno jako severská mocnost a jaké to mělo podoby?; 2. Jaké podoby mělo zobrazování Ruska jako severské mocnosti?; 2. Kdy a proč došlo ke zpochybnění severojižního dualismu v Evropě a k jeho nahrazení dualismem západovýchodním?; 3. Které vědecké obory a jak se na této proměně podílely?; 4. Co změna světových orientací udělala s evropským obrazem Ruska?; 5. Jak vzniklo podle Haleckého Rusko z Rusi?; 6. Které byly hlavní prvky ruské civilizace po pádu staré Rusi?

5.         20.03.  Východní a střední Evropa (06Halecki)

Otázky: 1. V čem spočívala podstata diskusí o rozdílech a analogiích mezi východní a západní Evropou (Bidlo, Seton-watson, Toynbee)?; 2. Co mínil Halecki formulací „evident analogy in the formation and constitution of both Western and Eastern Europe?“; 3. V čem spočívala příčina rozkolu západní a východní církve?; 4. Jak definoval Halecki hlavní regionální sekce východní Evropy?; 5. Jak reakce na dílo F. Naumanna ovlivnily debatu o střední Evropě?;

6.         27.03.  Inovace (Jenö Szücs)

Otázky: 1. Co mínil Szücs, když mluvil o "secret of Western development"?; 2. Co je podstatou  "entirely new model of political and social power"?; 3. Jaké nové typy svobod přinesl vývoj západoevropského feudalismu?; 4. Jaké jsou hlavní rozdíly ve vývoji východního a západního absolutismu?; 5. Jak reakce na první krizi absolutismu ovlivnily formování specifické regionální identity středovýchodní Evropy?

7.         03.04.  Kulminace a rozpaky (Kundera, Ash)

Otázky: Kdo nese odpovědnost za pád střední Evropy do ruskou bolševiků? Je střední Evropa kvůli své kulturní tradici lepší než Západ? Co zůstalo ze střední Evropy po pádu komunismus?

8.         10.04.  Polsko (Kochanowicz, Porter)

9.         17.04.  Maďarsko (Bibó, Kürti)

10.       24.04.  Slovensko (Kovac, Bakke)

11.       15.05.  Česko (Baer)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK