PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Hospodářský a sociální systém NMZ II - JMM080
Anglický název: Economic and Political System of the German Speaking Countries II
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 10 / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.
Vyučující: JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.
Prerekvizity : {Skupina prerekvizit splnitelná buď JMM079 nebo JMM350}
Neslučitelnost : JMM351
Je neslučitelnost pro: JMM351
Anotace
Poslední úprava: JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. (06.02.2017)

Cílem kurzu Hospodářský a sociální systém NMZ II je seznámit studenty magisterského studijního programu s praktickými oblastmi hospodářského a sociálního vývoje ve Spolkové republice Německo.
Přednášky si kladou za cíl seznámit posluchače s fungováním a základními instituty jednotlivých odvětví národního
hospodářství od energetických koncepcí počínaje po problematiku sociální oblasti konče.V rámci seminární výuky jsou
formou referátů zapojováni do výuky také posluchači.
Podmínky pro absolvování: 1) četba literatury 1 ETCS, tj. 25 hodin (cca 50 stran) 2) seminární práce 2 ETCS, tj. 50 hodin 3) ústní zkouška 1 ETCS, tj. 25 hodin na přípravu, včetně konání zkoušky. Celkově: 4 ETCS, tj. 100 hodin
Literatura
Poslední úprava: JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. (06.02.2017)

Základní literatura:

Základní zákon Spolkové republiky Německo (aktuální znění)

Maurer, Hartmut: Staatsrecht I. München, C.H.Beck, 2007, 5. vydání, s. 692-732 (Finanz- und Haushaltwesen)

Ipsen, Jörg: Der Staat der Mitte, Verfassungsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland. München: C.H.Beck, 2009, s. 215-267 (Die Bundesrepublik als Sozialstaat; Grundzüge einer Wirtschaftsverfassung)

Neidhardt, Hilde: Staatsverschuldung und Verfassunf. Tübingen: Mohr Siebeck, 2010, s. 2-39

Ullmann, Hans-Peter: Der deutsche Steuerstaat. Geschichte der öffentlichen Finanzen. München, C.H.Beck, 2005

Mlsna, Petr: Zdravé veřejné finance z pohledu ústavněprávní komparatistiky. In Šimíček, V. (ed.): Fianční ústava, Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2013, s. 120-140

Doporučená literatura:

Eucken, Walter: Zásady hospodářského řádu, Praha: Liberální institut, 2004

Kirchhof, Paul: Deutschland im Schuldensog. Der Weg vom Bürgen zurück zum Bürger. München: C.H.Beck, 2012

Beck, Hanno; Prinz, Aloys: Staatsverschuldung. Ursachen, Folgen, Auswege. München: C.H.Beck, 2013

Schmidt, Rolf: Staatsorganisationsrecht. Grasberg bei Bremen: Rolf Schmidt, 2014, s. 373-388 (Finanzverfassung; Finanzverwaltung und Finanzgerichtsbarkeit)

Herzog, Roman: Jahre der Politik. Die Erinnerungen. München: Siedler Verlag, 2007, s. 213-224, 247-274

Spolková republika Německo-poválečná transformace, ekonomická situace a úloha výzkumu, Praha, Ústřední ústav národohospodářského výzkumu, 1990.

Spolková republika Německo jako hospodářský partner, Praha, Československá obchodní a průmyslová komora, 1991.

Jelínek, Petr: Rozvojová politika Evropského společenství. Mezinárodní politika, č. 6, 2003, s. 30-32.

Zákon o finančním vyrovnání mezi spolkem a zeměmi (Finanzausgleichsgesetz (FAG))

Sylabus
Poslední úprava: JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. (06.02.2017)

* Podmínky pro absolvování předmětu v LS: 

  1. zpracování referátu na uchazečem vybrané téma
  2. přednesení referátu v rámci hodiny
  3. vypracování písemné práce v rozsahu 10-15 stran na téma předneseného referátu
  4. odeslání písemné práce vyučujícímu elektronickou formou nejpozději do konce výuky v letním semestru
  5. ústní zkouška z látky zimního i letního semestru

* Obsah kursu:

1.      potravinářství a zemědělství v Německu a Rakousku - základní struktura trhu, nejvýznamnější podniky, komoditní trh, zemědělství a Evropská unie; podpora zemědělství ze strany státu

2.      aktuální problémy německého a rakouského zdravotnictví - systém zdravotní péče (ambulantní a nemocniční péče); zdravotní pojišťovny (veřejné zdravotní pojištění, platby pojistného, druhy zdravotních pojišťoven); soukromé zdravotní pojištění, aktuální reformy

3.      farmaceutický průmysl v Německu a Švýcarsku - trh s léčivy, institucionální pohled, legislativa, registrace nového přípravku, cenová politika, autorizace léčivých přípravků

4.      sociální reformy v Německu-Hartz I - IV: Hartzova komise, Hartz I - Personal Service Agenturen; Hartz II - Minijobs, Midijobs, Ich-AG; Hartz III - reforma Spolkového úřadu práce; Hartz IV - Arbeitslosengeld II, nezaměstnaná mládež, povinnost přijmout práci

5.      rodinná politika - podpora rodin s dětmi; nezaměstnanost v SRN - řešení hospodářské krize 2007-2015, pracovní doba, nárok na dovolenou, politika reformy pracovního trhu

6.     Německo a kyberprostor - základní nástroje ochrany a bezpečnosti; kritická infrrastruktura

7.     poštovnictví a telekomunikace v Německu, RegTP, Deutsche Post, Deutsche Telecom; statistika v Německu, Spolkový statistický úřad, historie statistiky, sběr dat, standardy kvality statistických údajů

8.      německá zahraniční hospodářská politika - dvoustranné vztahy, vztah k hospodářské politice EU-vnitřní trh, vztah Německa k třetím zemím, Agenda 2000, členství ve WTO, členství v G7, podpora zahraničního obchodu-instituty, instituce projekty

9.      zahraničně obchodní vztahy Německa a Ruska, Německa a USA - vývoj, základní paradigmata, klíčové projekty spolupráce, institucionální podpora

10.  železniční doprava - reforma železnic (90. léta 20. století), restrukturalizace Deutsche Bahn, budování moderní železniční infrastruktury, TNT sítě

11.  doprava v Německu: silniční, letecká, vodní a železniční doprava, nejvýznamnější dopravní cesty, regulační orgány, právní úprava, přepravní společnosti např. Lufthansa

12.  bankovnictví v Německu, postavení bank, Bundesbank, vztah k měnové unii EU

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK