PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Konversatorium zu den aktuellen Fragen II. - JMM062
Anglický název: Conversatorium on Contemporary Issues II.
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (7)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: JMMZ307
Je prerekvizitou pro: JMM063
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (09.02.2016)

Předmět se zaměří na problematiku aktuálního politického vývoje ve Spolkové republice Německo a v Rakousku. Zároveň
bude věnována strukturovaná pozornost problematice zahrnuté do okruhu otázek k aktuálnímu hospodářskému a
sociálnímu vývoji v německy mluvících zemích pro státní závěrečné zkoušky oboru německá a rakouská studia.

Každá hodina bude rozdělena na dvě části, v první části se bude diskutovat aktuální politické dění v Německu, v
Rakousku a ve Švýcarsku, ve druhé části budou probrána vybraná témata související s hospodářsko-sociálním vývojem v
německy mluvících zemích.

Kurz bude probíhat v německém jazyce a předpokládá aktivní přístup studentů k výuce.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (09.02.2016)

Sledovat aktuální politické dění v německy mluvících zemích.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (09.02.2016)

* Povinná literatura:
Za povinnou literaturu k předmětu se považuje pravidelné sledování vybraného denního (tištěného či elektronického) tisku z německy mluvících zemích.

Pro sledování ekonomických dat poslouží vládní internetové stránky či stránky statistických úřadů.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (09.02.2016)

Aktivní účast na hodině a prezence.

 

Kreditní ohodnocení jednotlivých typů studijních činností: (1ECTS = 25 hodin)
účast na seminářích 24
pravidelná příprava - sledování médií 24
referát 23
koreferát 7
přípravná četba readerům k diskuzím 22
celkem 100

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (09.02.2016)

Struktura kurzu a přesná témata referátů jsou určena na základě debaty se studenty na úvodní hodině dle jejich zájmu a aktuálního dění. Níže jsou uveny možné okruhy referátů. Každá hodina je uvedena cca 10-15 minut dlouhým přehledem politického dění.

 

1. Úvodní hodina, seznámení se strukturou kurzu.
2. Německá energetika a energetická politika; Ekologizace německého hospodářství
(Ökosteuer, obnovitelné zdroje energií).
3. Bavorsko jako úspěšný příklad hospodářské restrukturalizace; Ekonomický vývoj v
jednotlivých spolkových zemích - důraz na ekonomická a průmyslová centra Německa.
4. Důsledky vstupu Rakouska do Evropské Unie; Současný ekonomický vývoj v Rakousku;
Úsporná opatření současné rakouské vlády a jejich vnímání společností.
5. Restrukturalizace hospodářství v nových spolkových zemích a její problémy; Hospodářské
vyrovnání a finanční transfery mezi tzv. starými a novými spolkovými zeměmi SRN.
6. Nezaměstnanost v NMZ (s důrazem na situaci v SRN).
7. Sociálně orientované reformy v SRN.
8. Financování zdravotnictví a jeho reformy v SRN a Rakousku.
9. Švýcarská ekonomika a vztahy k EU.
10. Aktuální problematika veřejných rozpočtů v SRN a Rakousku; Postavení Německa v EU -
Pakt stability.
11. Německý a rakouský zahraniční obchod; Česko-německé hospodářské vztahy.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (09.02.2016)

Aktivní znalost německého jazyka.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK