PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Diplomový seminář II - JMM044
Anglický název: Master Thesis Seminar II
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2016
Semestr: oba
Body: 5
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / 15 (10)
letní:neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.
doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.
PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.
Prerekvizity : JMM043
Je prerekvizitou pro: JMM045
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (24.09.2014)

Předmět se zaměří na metodologické a technické problémy spojené s psaním magisterské práce v oboru Německá a rakouská studia IMS UK FSV. Během semináře budou prezentovány a diskutovány teze magisterských prací. Vedoucí diplomového semináře určují pořadí prezentací na počátku každého semestru. Na konci semináře odevzdají studenti vypracované teze diplomové práce.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (24.09.2014)

Tento předmět si klade za cíl napomoci studujícím vyřešit praktické i teoretické otázky,  spojené s formulací výzkumných cílů, s heuristickou resp. výzkumnou fází jejich témat diplomových prací, interpretací získaných poznatků a s vlastním psaním jejich magisterských prací na oboru Německá a rakouská studia IMS UK FSV.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (24.09.2014)

Dunleavy, Patrick: Authoring a PhD : how to plan, draft, write, and finish a doctoral thesis or dissertation. Houndmills: Palgrave Macmillan, 2003.

Spousta, Vladimír: Vádémékum autora odborné a vědecké práce humanitního a sociálního zaměření. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009.

Šanderová, Jadwiga: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Několik zásad pro začátečníky. Praha:SLON 2009.

Drulák, Petr: Jak zkoumat politiku. Kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích. Praha: Portál 2008.

Grix, Jonathan: Approaches to the study of contemporary Germany : research methodologies in German studies, Birmingham : University of Birmingham Press, 2002.

Eibach, Joachim - Lottes, Günther (eds.): Kompass der Geschichtswissenschaft. Ein Handbuch. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2. vyd. 2006

Cornelissen, Christoph (ed.): Geschichtswissenschaften: eine Einführung, Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch, 2000.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (24.09.2014)

Seminář s důrazem na vlastní prezentaci tezí diplomových prací (powerpoint, handouty) a moderaci následné diskuse

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (24.09.2014)

Aktivní účast na výuce, prezentace připravovaného tématu a odevzdání tezí diplomových prací.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (24.09.2014)

 

V jednotlivých hodinách probíhá prezentace zpracovávaných témat a diskuze k nim. Vedoucí diplomového semináře určují pořadí prezentací na počátku každého semestru, respektive akademického roku.

Referát (maximálně 20 min.) informuje o tématu, tezi, literatuře, popř. pramenech, hlavní argumentaci a výsledcích práce. Referent připraví na hodinu jednostránkový handout.

 

Kreditní ohodnocení kurzu

Typ činnosti studenta

Průměrný počet hodin práce studenta

Účast na seminářích

18

Četba odborné literatury

57

Osnova diplomové práce

30

Referát

20

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (24.09.2014)

Studium oboru Německá a rakouská studia, seminář má jako prerekvizitu JMM043

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK