Doktorandský seminář I - JMD021
Anglický název: PhD. Seminar I
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 16 (20)
letní:neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.
Neslučitelnost : JTD005
Prerekvizity : JMD017, JMD018, JMD019, JMD020
Záměnnost : JTD005
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Dr. phil. Rudolf Kučera, Ph.D. (22.09.2021)
V doktorandském semináři studující představují témata svých disertačních prací s přednostním zřetelem k základním koncepčním, metodologickým a interpretačním problémům. Jejich úkolem je v časově vymezené době vysvětlit a obhájit v diskuzi svůj záměr a zaujmout kvalifikované stanovisko k případným podnětům a námitkám.
Doktorský seminář I si studující zpravidla zapisují v prvním semestru studia, není-li individuálním studijním plánem stanoveno jinak. Předpokladem pro udělení zápočtu je pravidelná a aktivní účast na semináři, případně splnění dalších studijních úkolů podle pokynů vedoucího semináře.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (24.10.2019)

Cílem je prezentace a diskuze dizertační práce

 
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (05.10.2020)

Předpokladem pro absolvování předmětu je pravidelná a aktivní účast na semináři, představení tématu dizertace a případně splnění dalších studijních úkolů podle pokynů vedoucího semináře. V případě dlouhodobého pobytu v zahraničí, který splňuje podmínky toho, aby mohl být uznán jako studijní povinnost "Studijní pobyt v zahraničí/Stáž" (viz Pravidla pro organizaci doktorského studia na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy), je možné po předchozí dolmluvě s vedoucím semináře omluvit absenci, a to za předpokladu plnění náhradních povinností (písemné komentáře k zaslaným expozé) a představení tématu dizertace.

Absolvování kurzu vyžaduje alespoň pasivní znalost češtiny, která umožňuje se zapojit do diskuse. Prezentace může probíhat v angličtině, stejně tak je možné klást otázky také v angličtině.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (24.10.2019)

Z podstaty kurzu není

 
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (05.10.2020)

Předpokladem pro absolvování předmětu je pravidelná a aktivní účast na semináři, představení tématu dizertace a případně splnění dalších studijních úkolů podle pokynů vedoucího semináře. V případě dlouhodobého pobytu v zahraničí, který splňuje podmínky toho, aby mohl být uznán jako studijní povinnost "Studijní pobyt v zahraničí/Stáž" (viz Pravidla pro organizaci doktorského studia na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy), je možné po předchozí dolmluvě s vedoucím semináře omluvit absenci, a to za předpokladu plnění náhradních povinností (písemné komentáře k zaslaným expozé) a představení tématu dizertace.

Absolvování kurzu vyžaduje alespoň pasivní znalost češtiny, která umožňuje se zapojit do diskuse. Prezentace může probíhat v angličtině, stejně tak je možné klást otázky také v angličtině.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Dr. phil. Rudolf Kučera, Ph.D. (22.09.2021)

Pokyny k exposé pro Doktorský seminář I

Účelem exposé je informovat o dosavadním i budoucím postupu práce na Vaší dizertaci, nikoliv poskytnout více nebo méně vyčerpávající informaci o jejím předmětu.

Charakteristika textu: stručná (maximálně 20 min.) ústní prezentace tématu dizertační práce s ohledem na základní koncepční a metodologické problémy. Jedná se o podklad k diskuzi, upozornění na otevřené problémy či nejasnosti a přímo formulované otázky na účastníky semináře jsou vítány. Text má závaznou strukturu podle zdola uvedených bodů. Je to text připravený a promyšlený, je volně přednesený s využitím hand-outu, tedy nikoliv čtený,ale současně není pouhou improvizací např. na podkladě projektu či hotových částí práce. Je to odborný text a má tedy i svůj přiměřený styl a odpovídá mu i volba jazykových prostředků.

Části prezentace

1) Téma, jeho základní charakteristika a jeho vymezení („co chci dělat?“)
(jasné pojmenování předmětu/tématu práce; vymezení tématu zahrnuje obsahové, pojmové,
časové, případně i teritoriální a jiné vymezení tématu)


2) Výzkumný cíl („proč to chci dělat?“)
(charakteristika výzkumného cíle zahrnuje zformulované problémové otázky či pracovní
hypotézy; přičemž byste měli být schopni vyložit, proč si kladete právě tyto otázky a v čem
jsou relevantní. Pokuste se zasadit téma svého výzkumu a svoji výzkumnou otázku do širší
relevantní diskuse ve Vašem oboru. Jak může Vaše práce obohatit současný stav poznání
v daném oboru?)


3) Postup práce („jak to budu dělat?“)
(skica plánovaného metodického postupu a zvažovaných metod k dosažení výzkumného cíle)


4) Prameny a literatura („s čím budu pracovat?“)
(charakteristika a dostupnost pramenů a literatury, případně jiné praktické problémy)


5) struktura práce („jak to bude vypadat?“)
(struktura práce nemusí být totožná s členěním do kapitol; cílem je ozřejmit základní kroky
uvažované argumentace a její strukturu s důrazem na komplexnost, vnitřní provázanost a
logickou výstavbu směřující k dosažení výzkumného cíle)


6) problémy a nejasnosti („s čím si nevím rady“)