PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Třetí jazyk - JMD009
Anglický název: A third language
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 1
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: 0/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
letní:neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.
Patří mezi: Studijní obor P6702: Mezinárodní teritor
Studijní obor P7105: Moderní dějiny
Neslučitelnost : JTD020
Záměnnost : JTD020
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. (04.02.2014)
Další cizí jazyk může stanovit školitel v individuálním studijním plánu, a to v takových případech, kde je to prospěšné či nutné z hlediska tématu disertační práce. Další/třetí cizí jazyk má v SIS kód JMD009, jakmile studenti dosáhnou předpokladů pro splnění této studijní povinnosti, zapíší si předmět do SIS a během semestru či následujícího zkouškového období předloží (osobně či elektronicky) potřebné podklady (certifikát/vysvědčení, potvrzení o absolvování kurzu, potvrzení školitele o přečtení předepsané literatury v daném jazyce apod.) garantovi oboru (v případě jeho nepřítomnosti předsedovi oborové rady), který na tomto základě potvrdí splnění studijní povinnosti v SIS.
Cíl předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (25.10.2019)

Cílem předmětu je naučení se dalšího cizího jazyka podle potřeby disertačního výzkumu.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (25.10.2019)

Podmínkou absolvování předmětu je znalost případného dalšího cizího jazyka vzhledem k potřebám disertačního výzkumu. 

Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (25.10.2019)

Literatura není vzhledem k povaze předmětu zadána.

Metody výuky
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (25.10.2019)

Metody výuky nejsou vzhledem k povaze předmětu určeny.

Sylabus
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (25.10.2019)

Sylabus není vzhledem k povaze předmětu sestaven.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK