PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Doktorandský seminář II - JMD002
Anglický název: PhD. Seminar II
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2017
Semestr: oba
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (20)
letní:neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. (04.02.2014)
V doktorandském semináři studující představují témata svých disertačních prací s přednostním zřetelem k základním koncepčním, metodologickým a interpretačním problémům. Jejich úkolem je v časově stanovené době vysvětlit a obhájit v diskuzi svůj záměr a zaujmout kvalifikované stanovisko k případným podnětům a námitkám.
Doktorský seminář JMD002 si studující zpravidla zapisují v druhém semestru studia, není-li individuálním studijním plánem stanoveno jinak. Předpokladem pro udělení zápočtu je pravidelná a aktivní účast na semináři, případně splnění dalších studijních úkolů podle pokynů vedoucího semináře.
Metody výuky
Poslední úprava: prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. (02.09.2015)

Pokyny k exposé

 

Účelem exposé je informovat o dosavadním i budoucím postupu práce na Vaší dizertaci, nikoliv poskytnout více nebo méně vyčerpávající informaci o jejím předmětu.

 

Charakteristika textu: stručná (maximálně 20 min.) ústní prezentace tématu dizertační práce s ohledem na základní koncepční a metodologické problémy. Jedná se o podklad k diskuzi, upozornění na otevřené problémy či nejasnosti a přímo formulované otázky na účastníky semináře jsou vítány. Text má závaznou strukturu podle zdola uvedených bodů. Je to text připravený a promyšlený, je volně přednesený s využitím hand-outu, tedy nikoliv čtený,ale současně není pouhou improvizací např. na podkladě projektu či hotových částí práce. Je to odborný text a má tedy i svůj přiměřený styl a odpovídá mu i volba jazykových prostředků.

 

Referující je povinnen předložit nejpozději na začátku semináře (případně rozeslat s přestihem) hand-out, vedoucímu semináře jej zašle alespoň s jednodenním předstihem. Hand-out plní roli pomůcky pro referujícího i posluchače, shrnuje, nejlépe v bodech a krátkých a pregnantních formulacích, obsah předneseného textu; případné tabulky, časové řady, grafiky apod. lze, jestliže to referující považuje za nutné, předložit zvlášť.

 

 

Části:

1) název tématu, jeho základní charakteristika

(jasné pojmenování předmětu/tématu práce, součástí charakteristiky je i stručné vylíčení kontextu tématu a jeho relevance v tomto rámci, případně pro současnost, pro naši společnost apod.)

2) vymezení tématu

(zahrnuje obsahové, pojmové, časové, případně i teritoriální a jiné vymezení tématu a odůvodnění zvolených obsahových akcentů apod.)

3) zdůvodnění a cíl práce

(zdůvodnění odpovídá na otázku, proč jste se pro toto téma rozhodli, charakteristika cíle práce zahrnuje zformulované problémové otázky či pracovní hypotézy)

4) struktura práce a její odůvodnění

(struktura práce nemusí být totožná s členěním do kapitol; cílem je ozřejmit základní kroky uvažované argumentace a její strukturu s důrazem na komplexnost, vnitřní provázanost a logickou výstavbu zpracování tématu)

5) zpracování práce

(skica plánovaného metodického postupu a zvažovaných metod k dosažení výzkumného cíle, charakteristika a dostupnost pramenů a literatury, případně jiné praktické problémy)

Sylabus
Poslední úprava: prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. (31.01.2017)

 

Program doktorského semináře

LS 2016/2017

 

 

Seminář se koná v uvedených termínech od 17,30 do 19,30 v Rytířské 31, 2. patro, č. 201; seminář je povinný pro zapsané studentky a studenty, zájemci z vyšších ročníků i další jsou srdečně vítáni

 

 

22.2.2017

Šárka Navrátilová: Česko-německé vztahy v Brně v meziválečném období

Tereza Hrušková: Proměna italského stranického systému. Případ Ligy severu

 

8.3.2017

Zdeněk Král: Příčiny dlouhodobého neúspěchu třetích stran na federální úrovni ve Spojených státech

 

22.3.2017

Tomáš Mareš: Média jako nástroj vlivové zahraniční politiky RF: případ ruské intervence na Ukrajině

Martin Barák: Ruský letecký průmysl a zahraniční politika Vladimíra Putina

 

12.4.2017

Štěpán Šantrůček: Sociální, ekonomické a geografické dopady privatizace státních podniků v Bosně a Hercegovině

Barbora Knappová: Vymezování hranic: Dynamika politiky paměti v Republice srbské

 

26.4.2017

Andrés Morales: A comparison of the Comprehensive Economic and Trade Agreement between Canada and the European Union and the Economic Partnership, Political Coordination and Cooperation Agreement between Mexico and the European Union: A look into their Negotiations

Viktorie Mertová: Rozdílné strategie současného občanského aktivismu Afroameričanů

 

10.5.2017

Jaromír Volf: Reforma strategického odvětví na pozadí transformace hospodářství: proměny železniční politiky v Československu a České republice v letech 1985 až 1997

Tereza Svobodová: Jaderný odpad v Německu: společenské, politické a právní aspekty

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK