PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Německé dějiny - JMBZ230
Anglický název: German History
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 8
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:4/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: JMB009
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.
XP//Ve slož. prerekvizitě: JMBZ200, JMBZ201
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (14.02.2018)
JMBZ230: Německé dějiny


Vyučující: prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc., doc. PhDr. Tomáš Nigrin, PhD.

Typ předmětu: povinný

Forma výuky: přednáška a satelitní seminář

Rozsah předmětu: 4/2

Studijní požadavky: Účast na přednášce a zvládnutí povinné literatury v rozsahu ca. 580 tiskových stran a pravidelná a aktivní účast na satelitním semináři, vybraném z nabídky v rámci kurzu JMB247. Přednáška je ukončena písemnou soubornou zkouškou. Předpokladem pro postup k souborné zkoušce je vykonání písemné dílčí zkoušky (midterm) v polovině semestru, která prověřuje znalosti z první části kurzu, a absolvování vybraného satelitního semináře.

Celkové kreditní ohodnocení: 8

Kreditní ohodnocení jednotlivých typů studijních činností: (1 ETCS = 25 hod.)
účast na přednášce 36
povinná četba 110
midterm 1
souborná zkouška 3
účast na semináři 18
ústní a písemná prezentace na semináři 32
celkem 200

Anotace:

Přednáška, jejíž povinnou součástí je satelitní seminář, se zabývá základními problémy politického, hospodářského, sociálního a kulturního vývoje německy mluvících zemí od druhé poloviny 19. století do současnosti. Jejím cílem je postihnout příčiny a průběh jejich zpravidla velmi proměnlivého vývoje, který je založen ve specifickém průběhu modernizačního procesu v tomto regionu a jehož důsledkem jsou vyhraněné a zásadní společenské střety a střídání často zásadně protikladných politických a společenských konstelací.


Témata a program kurzu:

21.2.
Tomáš Nigrin: Úvod a vymezení základních pojmů; politické dějiny NMZ 1815-1914; modernizační procesy v prostoru NMZ během „dlouhého 19. století“

28.2.
Jaroslav Kučera: První světová válka 1914-1918 a společenský vývoj NMZ; mírové uspořádání s Německem.

7.3.
Jaroslav Kučera: Výmarská republika 1918-1933: základní problémy jejího vnitropolitického, sociálního, hospodářského a kulturního vývoje; Vznik NSDAP a její vývoj do roku 1933

14.3.
Jaroslav Kučera: Nástup a konsolidace nacionálně socialistického režimu v Německu: Ideologie nacionálního socialismu; Nástup k moci a upevňování nacionálně socialistického režimu; Období konsolidace režimu do vypuknutí války; Základní charakteristiky nacionálně socialistického režimu a praxe jeho vlády v Německu; Teror a pronásledování do začátku války; zahraniční politika Německa 1933-1939; Hospodářský a sociální vývoj Německa v období vlády nacionálního socialismu;

21.3. a 28.3.
Jaroslav Kučera: Druhá světová válka a vláda nacionálního socialismu nad Evropou, MIDTERM (21.3.2018)
Nacionálně socialistická expanse v Evropě a ve světě; Rasa a prostor: Okupační politika národně socialistického režimu; Budování německého hospodářského prostoru; odboj proti nacionálnímu socialismu; reflexe nacionálního socialismu v Německu;

4.4.
Tomáš Nigrin: Okupace a rozdělení Německa 1945-1949; Vnitropolitický vývoj SRN 1949-1961 a základní problémy jejího mezinárodního postavení

11.4.
Tomáš Nigrin: Od Adenauera ke Kohlovi, od Ulbrichta k Honeckerovi: Základní tendence v politickém vývoji obou německých států 1961-1989 resp. 1949-1989; SRN na cestě k Velké koalici 60. let, Léta šedesátá - čas změn, Sociálně-liberální koalice 70. let, Konzervativní obrat 80. let; NDR na cestě k socialismu a Ulbrichtova éra, Smutný korunní princ Honecker; Oba německé státy v systému mezinárodních vztahů 70. a 80. let.

18.4.
Tomáš Nigrin: Od hospodářského zázraku ke krizi sociálního státu, Od antifašisticko-demokratické revoluce k budování rozvinuté socialistické společnosti: Hospodářský a společenský vývoj SRN a NDR 1945-1989

25.4.
Jaroslav Kučera: Politický, hospodářský, sociální a kulturní vývoj Rakouska a Švýcarska od velké hospodářské krize do pádu komunismu

2.5. a 9.5.
Tomáš Nigrin: Pád komunismu a sjednocení Německa 1990; základní tendence politického, hospodářského, sociálního a kulturního vývoje NMZ na přelomu 20. a 21. století

16.5.
Rektorský denPovinná Literatura:
- Křen, Jan: Dvě století střední Evropy, Praha 2005, 1109 s., kapitoly I až VIII.
- Müller, Helmut - Krieger, Karl Friedrich - Vollrathová, Hanna: Dějiny Německa, Praha 1995.
- Hlavačka, Milan - Vorel, Petr - Polívka, Miloslav - Wihoda, Martin - Měřínský, Martin: Dějiny Rakouska, Praha 2002, kapitoly 4 až 7
- Schweizer Geschichte. URL: www.geschichte-schweiz.ch (14. 2. 2018)
- Wolfrum, Edgar: Zdařilá demokracie. Dějiny Spolkové republiky Německo od jejích počátků až po dnešek, Brno 2008
- Weber, Hermann: Dějiny NDR. Lidové noviny, Praha 2003
- Fakta o Německu. URL: https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/cs/system/files/download/tatsachen_2015_cze.pdf (14. 2. 2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK