PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Bakalářský seminář pro česko-německá studia I. - JMBZ200
Anglický název: Bachelor Thesis Seminar I.
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2016 do 2016
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 25 (50)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Prerekvizity : {Skupina prerekvizit pro studenty oboru CNS. Pro splnění je třeba splnit buď JMB001 a JMB002 nebo JMB401 a JMB402 v závislosti na studijním plánu.}, JMBZ230
Je prerekvizitou pro: JMBZ231
Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (25.09.2017)

Cílem předmětu je v zimním semestru seznámení studentů se základy badatelské práce a se základními přístupy k psaní bakalářské práce. Budou zopakovány základní pojmy, termíny a formy psaní bakalářské práce. Zároveň dojde k procvičení používání databází informací a knihovních systémů. V případě zájmu studentů je možné uskutečnit exkurzi do vybrané knihovny či archivu. 

V průběhu listopadu předloží studenti první verzi projektů bakalářské práce a proběhne jejich skupinová obhajoba (prezentace tezí bakalářské práce) - termín bude upřesněn v průběhu výuky.

1. Úvodní hodina, seznámení se strukturou předmětu
2. Knihovnické databáze
3. Elektronické a jiné zdroje
4. Volná diskuze nad možnými tématy bakalářských prací
5. Struktura bakalářské práce. Kritika pramenů a práce s nimi.
6. Citace pod čarou.
7. Odevzdání prvního návrhu bakalářských projektů
8. Představení a kolektivní oponentura bakalářských projektů I.
9. Představení a kolektivní oponentura bakalářských projektů II.
10. Představení a kolektivní oponentura bakalářských projektů III.


Charakteristika studiních požadavků:

Pro splnění předmětu je nutné podevzdat v termínu projekt bakalářské práce (včetně předchozí konzultace s vedoucím), odprezentovat téma bakalářské práce, podílet se na práci v hodině (včetně aktivní docházky) a odevzdat čtyřstránkovou recenzi stěžejní knihy (250-400 tiskových stran) k tématu bakalářské práce.

 

Prezentace záměrů projektů:

 

Od konce listopadu budou probíhat presentace/exposé jednotlivých projektů bakalářských prací. Rozsah 10 až 15 minut, PP prezentace, handout. Doporučená struktura a body ke zohlednění:

Exposé

 

části:

1) název tématu, jeho základní charakteristika

(součástí charakteristiky je stručné vylíčení kontextu tématu a relevance tématu, případně pro současnost, pro naši společnost apod.)

2) vymezení tématu

(zahrnuje obsahové, pojmové, časové, teritoriální apod. vymezení tématu, případně odůvodnění zvolených obsahových akcentů apod.)

3) zdůvodnění a cíl práce

(zdůvodnění odpovídá na otázku, proč jste se pro toto téma rozhodli, charakteristika cíle práce zahrnuje zformulované problémové otázky či pracovní hypotézy.

4) struktura práce a její odůvodnění

(struktura práce nemusí totožná s členěním do kapitol, důraz na komplexnost, vnitřní provázanost a logickou výstavbu zpracování tématu)

5) zpracování práce

(základní metoda práce, heuristická základna, charakteristika a dostupnost pramenů a literatury, případně jiné praktické problémy)

 

Kreditní ohodnocení jednotlivých typů studijních činností (1 ETCS = 25 hod.):

účast na semináři:                   18

přípravná četba k tématu práce 45

prezentace tématu práce          12

konzultace projektu                   5

příprava projektu práce            15

recenze knihy                         30

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK