PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2018/2019
  
Současná jihovýchodní Evropa - JMB527
Anglický název: Current Southeastern Europe
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2017 do 2018
Semestr: letní
Body: 9
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:4/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 80 / neurčen (60)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Miroslav Tejchman, DrSc.
Vyučující: PhDr. Miroslav Tejchman, DrSc.
Prerekvizity : {Skupina prerekvizit. Pro splnění rekvizity je třeba splnit buď JMB520 nebo JMB499}, {Skupina prerekvizit. Pro splnění rekvizity je třeba splnit buď JMB500 nebo JMB497}, JMB506, JMB521, JMB522, JMB523, JMB524
Neslučitelnost : JMB001
P//Je prerekvizitou pro: JMB531, JMB532, JMB536, JMB534, JMB535, JMB533
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D. (07.02.2020)
Kurs se zabývá výkladem klíčových problémů současnosti v oblasti jihovýchodní Evropy, zejména těch, které byly vyvolány změnami v mezinárodních vztazích, a důsledky na dosavadní rovnováhu sil v globálním měřítku v devadesátých letech minulého století. Pozornost je rovněž soustředěna na razantní nástup nacionalismu a krize komunistických autoritativních režimů. Kurz sleduje vývoj a hlavní problémy v oblasti jihovýchodní Evropy po roce 1989 s důrazem na politický vývoj (vnitřní i zahraniční), transformaci hospodářství, a socioekonomické reformy.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D. (07.02.2020)

1) Seznámit studenty s klíčovými parametry předmětu a jeho organizací

2) Vysvětlit základní vývojové trendy komunistických režimů v jihovýchodoevropských státech na konci 80. let v kontextu proměn v mezinárodních vztazích, přechod k demokratizaci a transformaci politických, ústavních a socioekonomických systémů

3) Ověřit charakter a stupeň znalostí a pochopení probírané látky

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D. (07.02.2020)

Povinná literatura:

Bideleux, R., Ian, J., Conceptual frameworks. ‘The Balkans’ and the nature of post-Communist democratization and economic transformations. In: Bideleux, R., and Ian J., The Balkans: A Post-Communist History. Routledge, 2007, p. 20 (čítanka)

Draper, S.: The conceptualization of an Albanian nation. In: Ethnic and Racial Studies, 20:1, 1997: 123-144 (čítanka)

Gallagher, T., The Balkans After the Cold War: From Tyranny to Tragedy. Routledge, 2003, I. and II. chapter (čítanka)

Gledhill, J., King, C., Romania since 1989. Living beyond the past. In: Woochik, S.L., Curry, J. L. (eds.), Central and East European politics: from communism to democracy. Lanham: Rowman & Littlefield 2015. (čítanka)

Hilaj, A.: The Albanian National Question and the Myth of Greater Albania. In: The Journal of Slavic Military Studies, 26:3, 2013: 393-413 (čítanka)

Hupchick, D.P. The Balkans: from Constantinopole to communisms. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2002, s. 416-443 (čítanka)

Pelikán, J. Ante bellum aneb co předcházelo. In Pelikán, J.: Jihoslovanská krize, Praha 1996, s. 10. (čítanka)

Pelikán, J.: Aktuální situace a perspektivy vývoje států západního Balkánu. In: Pelikán J.,et.al., Státy západního Balkánu v uplynulém čtvrtstoletí a perspektivy jejich vývoje, Praha, Filosofická fakulta UK 2016, s. 9-26. (čítanka)

Spirova, M., Bulgaria since 1989. In: Ramet, S., Central and southeast European politics since 1989. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. (čítanka)

Stokes, G., Lampe, J., Rusinow, D., Mostow, J.: Instant History: Understanding the Wars of Yugoslav Succession In: Slavic Review, Vol. 55, No. 1 (Spring, 1996), pp. 136-160 (čítanka)

Tejchman, M. Balkán ve 20. století. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016, s. 329-403.

 

Doporučená literatura:

Baker, C., The Yugoslav Wars of the 1990s. Palgrave Macmillan, 2015.

Bideleux, R., and Ian J., The Balkans: A Post-Communist History. Routledge, 2007.

Glenny, Misha, Balkán: 1804-1999: Nacionalismus, válka a velmoci, Praha, BB art 2003, 399 s.

Gallagher, T., The Balkans After the Cold War: From Tyranny to Tragedy. Routledge, 2003. Hradečný, P., Řekové a Turci. Nepřátelé nebo spojenci?, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 1999, 226 s.

Hupchick, D. The Balkans: From Constantinople to Communism. Springer, 2002.

Pelikán J.,et.al., Státy západního Balkánu v uplynulém čtvrtstoletí a perspektivy jejich vývoje, Praha, Filosofická fakulta UK 2016, 464 s.

Rychlík, J., Dějiny Bulharska, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2000.
Stýskalíková, V., Smékal, H..(ed), Zahraniční a bezpečnostní politika vybraných zemí Balkánu, Brno, Masarykova universita, Mezinárodní politologický ústav 2004, 296 s.

Šesták, M., Tejchman, M., Havlíková, L., Hladký, L., Pelikán, J., Dějiny jihoslovanských zemí, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 1998

Tejchman, M., Šesták, M., Hradečný, P., Historické souvislosti rozpadu Jugoslávie, Praha, Historický ústav 1996, 255 s.

Treptow, K. (ed), Dějiny Rumunska, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2000.

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D. (07.02.2020)

kurz je založen na:

1) Výkladu klíčových problémů formou blokové přednášky

2) Aktivním samostudiu studenta založeném na využití studijní opory


3) Ověření znalostí a pochopení látky předmětu formou testu a písemné práce

4) Individuálních konzultacích

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D. (07.02.2020)

1. Komentovaná anotace či recenze vybraného knižního titulu, případně vetší studie, zadání do 28.3.2020, odevzdat do 3.5.2020. Komentovanou anotací se rozumí text nepřesahující dvě normostrany, ve kterém budou shrnuty ústřední teze publikace a argumentováno vlastní analytické zamyšlení publikace. Bibliografické záznamy vybraných titulů posílejte na email ondrej.zila@fsv.cuni.cz, v případě, že dojde ke dvojímu zadání jednoho titulu, má přednost student, který jej poslal jako první, další v pořadí si musí vybrat jiné tituly. Zadané knihy či studie by neměly být starší deseti let.

2. Seminární práce v rozsahu max. 15 normostran, minimálně 10 zdrojů (z toho minimálně tři monografie a minimálně polovina zdrojů v cizích jazycích), zadání do 28.3. 2020, odevzdat do 3.5. 2020.  

3. Zkouška se skládá z připouštěcího testu a odevzdání seminární práce a anotace. Test bude zadán v předtermínu v posledním semestrovém týdnu či v týdnu 11.-15.5.2020. Termíny budou zadány elektronicky.

4. Hotové anotace a seminární práce zasílejte ve stanovených termínech na emailovou adresu ondrej.zila@fsv.cuni.cz

  

Hodnocení kurzu zahrnuje test (40 %), recenzi (10 %) a velkou seminární práci (50 %). Test i seminární práce musí získat hodnocení minimálně E.

Student je klasifikován z celkového výsledku následovně:

• 91 a více = A

• 81 - 90 % = B

• 71 - 80 % = C

• 61 - 70 % = D

• 51 - 60 % = E

• 0 - 50 % = F

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D. (07.02.2020)

 

Sylabus:

1)    Úvodní informace

2)    Země jihovýchodní Evropy na konci 80. let 20. století a jejich transformace

3)    Vnitřní a vnější příčiny jihoslovanské krize

4)    Politický a socioekonomický vývoj exjugoslávských republik po rozpadu Jugoslávie v komparaci

5)    Politický a socioekonomický vývoj Rumunska a Bulharska po roce 1989 v komparaci

6)    Politický a socioekonomický vývoj albánského prostoru po roce 1989

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK