PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2018/2019
  
Bakalářský seminář pro kombinovaný obor Soudobé dějiny II - JMB519
Anglický název: B.C. Thesis Seminar - Contemporary History II
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2014 do 2018
Semestr: oba
Body: 5
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: 0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / 90 (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
Neslučitelnost : JMB001
Prerekvizity : JMB518
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (22.02.2019)
Kurz se věnuje metodickému vedení studentů a jejich projektů bakalářských prací, které prošly prvním dílem bakalářského semináře JMB518 a které na základě komunikace a kooperace studenta, vedoucího práce a vedoucího semináře směřují k úspěšnému dokončení a předložení k obhajobě.
Detaily bakalářského semináře a příslušné dokumenty viz https://ims.fsv.cuni.cz/studium/bakalarske-programy/soudobe-dejiny

Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (05.02.2019)

Cílem druhého dílu bakalářského semináře je připravit a k obhajobě předložit bakalářskou práci splňující příslušná kritéria. Seminář sleduje zejména metodickou složku vývoje bakalářské práce (formální struktura, dodržení povinných částí práce, jazyková úroveň) a ve spolupráci s vedoucím práce komentuje její odbornou úroveň. Za obsahovou, resp. odbornou část práce zodpovídá a má v jejím rámci hlavní slovo vedoucí práce.

Detaily viz https://ims.fsv.cuni.cz/studium/bakalarske-programy/soudobe-dejiny

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (05.02.2019)

Hoffmannová J., Stylistika a .. současná situace stylistiky. Praha: Trizonia. 1997.
Roubal, P., Microsoft Word 2000 jednoduše. Praha 2000.
Šanderová, J., Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Slon.  2005.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (05.02.2019)

Hlavní výukovou metodou je diskuse zahrnující argumenty podloženou obhajobu příslušných částí bakalářské prácena straně studenta, její oponenturu na straně vedoucího semináře a dalších studentů a průběžné hodnocení ze strany vedoucího práce.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (22.02.2019)

Hodnocení studentů vychází z Opatření děkanky číslo 17/2018 (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018).
Studijní povinnosti semináře zahrnují předkládání hotových kapitol bakalářské práce k oponentuře, diskusi nad těmito kapitolami, přípravu finální verze závěrečných tezí práce a práce samotné tak, aby v termínu daném harmonogramem příslušného semestru a školního roku mohla být zadána do SIS a odevzdána ve dvou výtiscích k obhajobě. Zápočet ze semináře je udělen za odevzdání práce v elektronické (SIS) a fyzické podobě.

Detaily bakalářského semináře a příslušné dokumenty viz https://ims.fsv.cuni.cz/studium/bakalarske-programy/soudobe-dejiny

Odevdzání práce a státní závěrečné zkoušky

Červnový termín státní závěrečné zkoušky:
1. Práci je nutné nahrát do SIS a ve dvou kopiích odevzdat na sekretariát IMS do 10.5.2019
2. Jelikož se archivují již jen elektronické verze, vytištěné práce stačí odevzdat v jednoduché kroužkové nebo termo vazbě
3. Všechny studijní povinnosti je nutno mít splněno do 24.5.2019
4. Studenti přihlašují ke státním závěrečným zkouškám od 23. 4. do 10.5.2019

Záříjový termín státní závěrečné zkoušky:
1. Práci je nutné nahrát do SIS a ve dvou kopiích odevzdat na sekretariát IMS do 31.7.2019
2. Jelikož se archivují již jen elektronické verze, vytištěné práce stačí odevzdat v jednoduché kroužkové nebo termo vazbě
3. Všechny studijní povinnosti je nutno mít splněno do 31.7.2019
4. Studenti přihlašují ke státním závěrečným zkouškám od 23. 4. do 10.5.2019

 

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (22.02.2019)

22.2.2019 - bilance prvního semestru, stav průběžnách tezí a částí prací odevzdaných v rámci prvního dílu semináře v předchozím semestru, plán dalšího postupu

29. 3. 2019 - diskuse nad další kapitolou práce (poslat na jiri.vykoukal@post.cz do 22. 3. 2019), charakteristika hlavních problémů a potíží, způsoby jejich odstranění.

26.4. 2019 - diskuse nad předběžnou verzi práce jako celku (poslat na adresu jiri.vykoukal@post.cz do 21. 4. 2019), identifikace případně přetrvávajících problémů, způsoby jejich řešení, rozhodnutí, jestli práce půjdek obhajobě v červnovém nebo záříjovém termínu. Povinnou součástí zaslaného textu je vyjádření vedoucího práce (stačí emailová zpráva, přímo nebo přeposlaná) ke stavu jejího zpracování, odborné úrovni a možnosti předložit ji k obhajobě v jednom nebo druhém termínu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK