PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Moderní dějiny západní Evropy - JMB410
Anglický název: Modern history of Western Europe
Zajišťuje: Katedra evropských studií (23-KZS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 120 / neurčen (120)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Ondřej Matějka, Ph.D.
Mgr. Jan Váška, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Ondřej Matějka, Ph.D.
Mgr. Jan Váška, Ph.D.
Neslučitelnost : JMB015
Prerekvizity : JMB113, JMB119, JMB401, JMB402, JMB404, JMB406
N//Je neslučitelnost pro: JMB015
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (27.09.2019)
Seznámení s vývojem zemí západní Evropy v 19. a 20. století v perspektivě politických, sociálních a hospodářských dějin.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (27.09.2019)

V rámci tohoto kurzu bude kladen důraz na základní procesy charakterizující specifický typ západoevropské modernity. Zaměříme se jednak na jevy kořenící v 19. století (industrializace, nacionalismus, sekularizace), u kterých budeme ovšem sledovat jejich vývoj až do století 21., Zbytek výuky bude věnován představení dalších témat spojených se široce pojatými soudobými (především politickými) dějinami – přibližně od 1. světové války do dnešních dnů.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (27.09.2019)

Hodnocení studentů je závazně založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 17/2018 (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018) a je následně upřesněno Opatřením děkanky číslo 20/2019 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019).

 

Souborná zkouška sestává z průběžného testu, závěrečného testu a eseje. V každé z těchto tří částí zkoušky musí být získána alespoň polovina předepsaných bodů.

 

1) Průběžný test (midterm) – maximum 20 bodů, student/ka musí získat nejméně 10 bodů.

 

Studenti mají nárok na jeden opravný termín. Účast na řádném termínu 1. 11. 2019 je povinná, nárok na náhradní termín vzniká pouze v případě nemoci (nutno doložit potvrzením do lékaře) či studijního pobytu v zahraničí. Neúčast na midtermu není možné omlouvat zpětně. Případný opravný termín studenti absolvují v rámci závěrečné souborné zkoušky. Pokud student/ka neuspěje v řádném ani opravném termínu průběžného testu, ztrácí možnost předmět v daném roce splnit.

 

Průběžný test pokrývá období 1789-1914 a ověřuje nastudování látky v rozsahu relevantních částí povinné literatury (Blanning 2000) a readeru.

  

 

2) Závěrečný test – maximum 30 bodů, student/ka musí získat nejméně 15 bodů.

Studenti mají nárok na dva opravné termíny. Test pokrývá období 1914-1989, ověřuje nastudování látky v rozsahu relevantních částí povinné literatury (Jackson 2002, Judt 2008) a readeru.

 

3) Esej (semi-open book) – maximum 50 bodů, student/ka musí získat nejméně 25 bodů.

Studenti mají nárok na dva opravné termíny. Student/ka si volí jedno ze tří zadaných témat. Ta vycházejí z témat přednášek či readeru a pokrývají celé období od roku 1789 do současnosti

 

Hodnocení

91-100 bodů               výtečně (A)

81-90 bodů                 velmi dobře (B)

71-80 bodů                 dobře (C)

61-70 bodů                 uspokojivě (D)

51-60 bodů                 dostatečně (E)

0-50 bodů                   nedostatečně, neprospěl/a (F)

(nesplnění kterékoli ze tří částí zkoušky = neprospěl/a)

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (27.09.2019)

Povinná literatura k midtermu a závěrečné zkoušce:

T.C.W. BLANNING (ed.): The Nineteenth Century : Europe 1789-1914 (edice Short Oxford History of Europe), Oxford University Press 2000, 304 s.

Julian JACKSON (ed.): Europe 1900-1945 (edice Short Oxford History of Europe), Oxford University Press 2002, 254 s.

Tony JUDT : Poválečná Evropa. Dějiny od roku 1945, Praha: Slovart 2008, 986s.

 

Příručky:

Pečenka M., Luňák P. a kol., Encyklopedie moderní historie. Praha, Libri 2005.

Evropa v proměnách staletí. Praha, Libri 1997 (a další vydání).

 

Doporučená literatura:

Christopher Alan BAYLY: Zrod moderního světa 1780-1914: Globální spojitosti a srovnání. Brno: CDK 2019.

Ivan BEREND: An economic history of nineteenth-century Europe: diversity and industrialization. Cambridge: CUP 2013.

Ivan BEREND: An economic history of twentieth-century Europe: economic regimes from laissez-faire to globalization. Cambridge: CUP 2016.

Eric HOBSBAWM : Věk extrémů - Krátké 20. století 1914-1991. Praha, Argo 1998.

Hartmut KAELBLE: Vers une société européenne: une histoire sociale de l’Europe 1880-1980, Paris: Belin 1988.

Hartmut KAELBLE: The Social History of Europe, 1945-2000: recovery and transformation after two World Wars, New York: Berghanh Books, 2013.

Petr LUŇÁK: Západ. Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce. Praha, Libri 1997.

Hugh MCLEOD: Sekularizace v západní Evropě (1848-1914). Brno: CDK 2008.

Anne-Marie THIESSE: Vytváření národních identit v Evropě 18. až 20. století, Brno: CDK 2007.

Robin WINKS a Joan NEUBERGER: Europe and the making of modernity, 1915-1914. Oxford: OUP 2005.

Edice Dějiny států, Praha, Nakladatelství Lidové noviny

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (27.09.2019)

Přednášky kombinující klasický výklad a diskusi nad vybranými texty a dokumenty budou doplněny pěti výběrovými semináři, důkladněji rozvíjejícími některé aspekty moderních dějin ZE naznačené během přednášek (kolonialismus, reprezentace dějin ZE v audiovizuálních médiích, specifika modernity v zemích Jižní Evropy atd.). V seminářích bude kladen důraz na kritickou práci s primární i sekundární literaturou. Zařazeny budou i diskuse nad filmovými dokumenty.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (27.09.2019)

Program přednášek v ZS 2019-20

 

2. října – přednáška se nekoná

 

4. října – JV: organizace kurzu, studijní povinnosti. Úvod do demografického vývoje a hospodářských dějin zemí ZE v 19. století

 

9. října – JV: Industrializace ZE a její sociální a důsledky

 

11. října – OM: Periodizační a prostorová vymezení moderních a soudobých dějin ZE.

 

16. října – JV: Determinanty politického vývoje zemí ZE v 19. století

 

18. října – OM: Antropocén: proměny klimatu a dějiny ZE (od malé doby ledové ke globálnímu oteplení)

 

23. října – JV: (Západo)evropský kolonialismus

 

25. října – OM: Francouzská revoluce 1789-2019: formativní událost západoevropské politické kultury

 

30.října – JV: Fin de siècle. Západní Evropa v předvečer první světové války.

 

1. listopadu – přednáška se nekoná, pouze průběžný test. Účast je povinná!

 

6. listopadu – JV: Velká hospodářská krize a země ZE

 

8. listopadu – OM: Národy a nacionalismus v dějinách ZE 19.-21.století

 

13. listopadu – JV: Británie a Francie mezi válkami

 

15. listopadu – OM: První světová válka a její dopady v ZE

 

20. listopadu – JV: Vznik a proměny autoritářských režimů v jižní Evropě

 

22. listopadu – OM: Druhá světová válka a syndrom Vichy

 

27. listopadu – JV: Demokratické tranzice v zemích jižní Evropy

 

29. listopadu – OM: De/sekularizační procesy v ZE (1800s-2000s)

 

4. prosince – JV: Rozpad koloniálních říší zemí ZE a traumata dekolonizace

 

6. prosince – OM: Rozpad poválečného konsenzu („spirit of 45“) v ZE – 1970s

 

11. prosince – JV: Nová pravice a hospodářský vývoje zemí ZE od 80. let

 

13. prosince – OM: Migrační procesy v ZE 18.-21.století

 

18. prosince – JV: Determinanty politického vývoje zemí ZE od druhé světové války do současnosti

 

20. prosince – OM: Trápení a léčení západo-evropské duše 19.-21. století (psychoterapie v ZE)

 

8. ledna 2020 – rezervní termín přednášky

 

10. ledna 2020 – (předpokládaný) 1. termín zkoušky

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK