PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Úvod do společenských věd II - JMB402
Anglický název: Introduction to the Study of the Social sciences II
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2016 do 2016
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (150)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: JMB002
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D.
Mgr. Ing. Magdalena Fiřtová, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D.
Neslučitelnost : JMB001, JMB002
Je neslučitelnost pro: JMB001, JMB002
Je prerekvizitou pro: JMB407, JMB408, JMB410, JMB412, JMB413, JMB411, JMB409
Ve slož. prerekvizitě: JMBZ200, JMBZ201
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Petr Šafařík (20.09.2016)

Seminář studenty seznámí jednak s teoretickým zakotvením sociálních věd v širším systému poznávání a související metodologií. Zvláštní pozornost bude věnována postavení teritoriálních studií ve srovnání s dalšími obory. V praktické části seminář studentům představí základní formální a technické požadavky, jež je třeba při studiu dodržovat. Pozornost bude též věnována kritickému myšlení, akademickému psaní a písemné i ústní argumentaci.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Petr Šafařík (20.09.2016)

 seznámit studenty s obecnější problematikou studia sociálních věd a na praktických příkladech natrénovat nutné dovednosti

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Petr Šafařík (23.09.2016)

 

Doporučená literatura:

 

Booth, W. ‒  Colomb, G. ‒ Williams, J. M., The craft of research. Chicago 2008.

Čechová M. a kol., Čeština ‒ řeč a jazyk. Praha 2000.

Grepl M. a kol., Příruční mluvnice češtiny. Praha 2007.
Grepl M., Karlík P., Skladba češtiny. Olomouc 1998.
Hoffmannová J., Stylistika a ... (Současná situace stylistiky). Praha 1997.
Roubal, P., Microsoft Word 2000 jednoduše. Praha 2000.

Šanderová, J., Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha  2005.

 

 

Další doporučené zdroje:

 

 

 

  • Čechová, M. ‒ Chloupek, J. ‒ Krčmová, M. ‒ Minářová, E., Stylistika současné češtiny. Praha 1997.

 

  • Nový akademický slovník cizích slov A-Ž. Kolektiv autorů pod vedením Jiřího Krause. Praha 2005.

  • Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost,Hlavní redaktoři:Josef Filipec, František Daneš, Jaroslav Machač, Vladimír Mejstřík, Academia – 1. vydání 1978, 2. vydání (opravené a doplněné) 1994, 3. vydání (opravené) 2003, 4. vydání (totožné se 3.) 2005.

  • Boldiš, P., Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2: Část 1 - Citace: metodika a obecná pravidla. Verze 3.3. c1999-2004, poslední aktualizace 31. 03. 2006 [cit. 2016-09-20]. Dostupné z WWW: http://www.boldis.cz/citace/citace1.pdf

  • Boldiš, P., Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2: Část 2 - Modely a příklady citací u jednotlivých typů dokumentů. Verze 3.1 [online]. c 1999-2004, poslední aktualizace 31. 03. 2006 [cit. 2016-19-20]. Dostupné z WWW: http://www.boldis.cz/citace/citace2.pdf

     

 

Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. Petr Šafařík (20.09.2016)

 seminář

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Ing. Magdalena Fiřtová, Ph.D. (21.09.2016)

Kurz je ukončen zápočtem. Splnění povinností v seminářích zahrnuje povinnou docházku (s povolenou jednou neomluvenou absencí) a odevzdávání úkolů v daném termínu.

Práce v semináři má připouštěcí charakter k závěrečnému testu, tj. bez splnění povinností v semináři nebude student moci psát závěrečný test. Ze závěrečného testu musí student obdržet minimálně 60 bodů ze 100.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Petr Šafařík (20.09.2016)

Sylabus viz příloha:  dokument v sekci "Soubory"  - Sylabus Úvodu do společenských věd II  2016-2017

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: PhDr. Petr Šafařík (20.09.2016)

 podle studijního programu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK