PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Seminář k dějinám středo- a jihovýchodní Evropy - JMB249
Anglický název: East- Central and South Eastern European History Seminar
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 65 (65)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.
PhDr. Petr Balla
PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Petr Balla
PhDr. Eva Irmanová, CSc.
PhDr. Jiří Kocián
doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.
PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D.
Neslučitelnost : JMB013
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (29.09.2019)

Hodnocení studentů je závazně založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 17/2018 (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018) a je následně upřesněno Opatřením děkanky číslo 20/2019 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019).

Povolena je jedna neomluvená absence. V případě systematického neplnění zadaných studijních úkolů nebo opakujících se pozdních příchodů nebude dotyčnému studentovi udělen zápočet.

Předmět je ukončen zápočtem, k jehož získání je nutné splnit v zapsaném semináři následující povinnosti:

a) Ústní vystoupení s referátem na zadané téma (30 bodů)
b) Aktivní účast v hodině (30 bodů)
c) Odevzdání tématu referátu v písemné podobě v rozsahu cca 3-5 normostran (40 bodů)
d) K získání zápočtu je nutné dosáhnout minimálně 50 % z každé z částí uvedených v bodech a-c
e) Účast na semináři je povinná, více než jedna neomluvená absence je důvodem k neudělení zápočtu, případné problémy řeší vedoucí semináře
f) Studenti mají možnost práci dle pokynů učitele jednou opravit, tj. učitel čte každou práci maximálně dvakrát a po druhém čtení stanoví konečný výsledek
g) Obě verze písemné podoby referátu jsou odevzdány v termínech určených vedoucím semináře tak, aby bylo možné rozhodnout o oddělení/neudělení zápočtu v rámci zkouškového období stanoveného harmonogramem školního roku.
h) Písemné podoby všech (!) referátů budou ve stanoveném termínu zaslány v případě kursu JTB009 na emailovou adresu dvestoleti@seznam.cz, v případě kursu JTB013 Přehled moderních světových dějin na emailovou adresu modernidejiny@seznam.cz, v obou případech pak také na adresu vyučujícího, bude-li tak určeno. V případě kurzu JTB009 bude mít emailová zpráva název například novakjan_JTB009_safarik_referat (měnit se tedy bude jen jméno studenta a jméno vedoucího semináře), pod stejným názvem, pouze s příponou .doc bude v emailu obsažen text referátu. V případě kursu JTB013 bude mít emailová zpráva název například novakjan_JTB013_safarik_referat (měnit se tedy opět bude jen jméno studenta a jméno vedoucího semináře), pod stejným názvem, pouze s příponou .doc bude v emailu v příloze připojen text referátu. Toto je závazná forma odevzdání písemné podoby referátu, nevylučuje paralelní dohodu s vyučujícím o odevzdání textu v jiné podobě a jiným způsobem. Přílohu vždy ukládejte ve formátu doc nebo docx!!!

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (29.09.2019)

Literatura je určena dle pogtřeby vedoucími příslušných seminářů.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (29.09.2019)

Autoritativní režimy meziválečného období (Luboš Švec)

Balkán v politice velmocí v době rozpadu bipolárního světa (Ondřej Žíla)

Národnostní otázka v Uhrách a Maďarsku (Eva Irmanová)

Regionální kontext národnostní problematiky středo- a jihovýchodní Evropy (Jiří Kocián)

Vybrané problémy meziválečných dějin středo- a jihovýchodní Evropy (Petr Balla)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK