PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Rakousko ve 20. století - JMB226
Anglický název: Austria in the 20th Century
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (29.09.2009)
Přednáška je věnována hlavním vývojovým trendům Rakouska ve dvacátém století. Zvláštní důraz je přitom kladen na sledování geneze novodobé rakouské identity a demokratického politického režimu. Cílem přednášky je také přispět k porozumění současného Rakouska, jeho politiky i jeho moderních dějin.
Přednáška je doprovázena obrazovými prezentacemi.
K absolvování přednášky není znalost němčiny bezpodmínečně nutná; posluchači si podle svých jazykových schopností vyberou povinnou i doporučenou literaturu buď v angličtině nebo v němčině.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (29.09.2009)

Cílem přednášky je seznámit posluchače s hlavními vývojovými trendy Rakouska v "krátkém" dvacátém století.

Literatura -
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (01.10.2009)

Povinná:

a) Literatura v češtině

 • Vít Hloušek, Konflikt versus konsensus. Konfliktní linie, stranické systémy a politické strany v Rakousku 1860-2006 ) [kniha je dostupná v jinonické knihovně, v NKP...]
 • Gernot Heiss ... (ed.), An der Bruchliniie. Österreich und die Tschechoslowakei nach 1945 / Na rozhraní světů. Rakousko a Československo po 1945, Innsbruck 1998 (jedná se o dvojjazyčnou publikaci. Povinnou četbu tvoří české překlady příspěvků o Rakousku na str. 259-388) [kniha je dostupná v jinonické knihovně]
 • Oliver Rathkolb, Rakouský politický vývoj po roce 1989, in: Gernot Heiss... (ed.), Česko a Rakousko po konci studené války. Různými cestami do nové Evropy, Ústí nad Labem 2008, str. 295-317 [kniha je dostupná v jinonické knihovně]

b) Literatura v němčině a angličtině (posluchači si mohou vybrat tituly podle svých jazykových znalostí)

 • Ernst Hanisch, Der lange Schatten des Staates. Österreichische Gesellschaftsgeschichte im 20. Jahrhundert, Wien 1994: Entwicklungsstränge (zde kap. I, IV, V, VI); Die Erste Republik; Die NS-Herrschaft; Die Zweite Republik [kniha je dostupná v jinonické knihovně]
 • Oliver Rathkolb, Die paradoxe Republik. Österreich 1945 bis 2005, Wien 2005 [kniha je dostupná v NKP]
 • Günter Bischof ... (ed.), Neutrality in Austria, New Brunswick 2001 [kniha je dostupná v jinonické knihovně]
 • Rolf Steinninger... (ed.), Austria in the twentieth century, New Brunswick 2002 [kniha je dostupná v jinonické knihovně]

Doporučená:

 • Dieter A. Binder - Ernst Bruckmüller: Essay über Österreich. Grundfragen von Identität und Geschichte 1918-2000, Wien 2005
 • Günter Bischof / Anton Pelinka (ed.), Austria in the nineteen fifties, New Brunswick 1994
 • Günter Bischof / Anton Pelinka ... (ed.), The Kreisky era in Austria, New Brunswick 1994
 • Günter Bischof ... (ed.), Austria in the European Union, New Brunswick 2002
 • Günter Bischof / Anton Pelinka (ed.), The americanization/westernization of Austria, New Bruswick 2003
 • Günter Bischof ... (ed.), The Dollfuss/Schuschnigg era in Austria: a reassessment, New Brunswick, 2003
 • Ernst Bruckmüller, Sozialgeschichte Österreichs, Wien 1985
 • Ernst Bruckmüller, Nation Österreich. Kulturelles Bewußtsein und gesellschaftlich-politische Prozesse, Wien 1996 (také v anglličtině jako "The Austrian Nation. Cultural consciousness and socio-political processes, Riverside, Cal. 2003)
 • Herbert Dachs... (ed.), Handbuch des politischen Systems Österreichs, Die Zweite Republik, Wien 1997.
 • Michael Gehler, Der lange Weg nach Europa. Österreich vom Ende der Monarchie bis zur EU. Darstellung, Innsbruck 2002
 • Michael Gehler, Österreichs Aussenpolitik der Zweiten Republik : von der allierten Besatzung bis zum Europa des 21. Jahrhunderts, Wien 2005
 • Martin Jeřábek, Konec demokracie v Rakousku 1932-1938. Politické, hospodářské a ideologické příčiny pádu demokracie, Praha 2004
 • Anton Pelinka, Vom Glanz und Elend der Parteien: Struktur- und Funktionswandel des österreichischen Parteiensystems, Innsbruck: StudienVerlag, 2005
 • Manfred Scheuch, Historischer Atlas Österreich, Wien 1994
 • Rolf Steininger / Michael Gehler (ed.), Österreich im 20. Jahrhundert, 2 sv., Wien 1997
 • Gerald Stourz, Erschütterung und Konsolidierung des Österreichsbewußtseins: Vom Zusammenbruch der Habsburgermonarchie zur Zweiten Republik, in: Richard G. Plaschka (ed.), Was heißt Österreich? Inhalt und Umfang des Österreichsbegriff vom 10. Jahrhundert bis heute, Wien 1995, 19-34
 • Emmerich Tálos... (ed.), Handbuch des politischen Systems Österreichs. Erste Republik 1918-1933, Wien 1995
 • Emmerich Tálos... (ed.), NS-Herrschaft in Österreich. Ein handbuch, Wien 2000
 • Emmerich Tálos / Wolfgang Neugebauer (ed.), Austrofaschismus. Politik - Ökonomie - Kultur 1933 - 1938, Wien 2005
 • Karl Vocelka, Geschichte Österreichs. Kultur, Gesellschaft, Politik, München 2003
 • Erika Weinzierl / Kurt Skalnik (ed.), Österreich 1918-1938. Geschichte der Ersten Republik 1, Graz 1983

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (11.04.2008)

Přednáška

Sylabus -
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (29.09.2009)

Program přednášek:

 • Úvod. Rozpad monarchie, vznik Rakouské republiky (1918-1920)
 • Politický systém první republiky, politické strany a politické ideologie
 • Politický, hospodářský a sociální vývoj ve dvacátých letech
 • Konec demokracie v Rakousku, stavovský stát
 • Anšlus Rakouska a nacionálně socialistická nadvláda
 • Rakousko v letech 1945-1955, státní smlouva
 • Politický systém druhé republiky, politické strany, mezinárodně-politické postavení Rakouska
 • Rakousko v letech 1955-1970
 • Kreiskyho éra
 • Waldheimova aféra, problematika vyrovnávání s nacionálně socialistickou minulostí a problémy rakouské moderní identity
 • Rakouský vstup do EU a devadesátá léta
 • Shrnutí. Rakousko a Rakušané ve dvacátém století

Požadavky na zkoušku:

Zkouška proběhne formou ústního pohovoru. Kromě znalosti látky probírané na přednáškách se předpokládá (1) četba povinné literatury a (2) výběr alespoň jednoho textu z doporučené literatury dle vlastního uvážení.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK