PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Vztahy Československa, resp. České republiky k NMZ II. (Rakousko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko) - JMB223
Anglický název: The Relations of Czechoslovakia/Czech Republic to German Speaking Countries II. (Austria, Switzerland, Liechtenstein)
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: JUDr. Vladimír Handl, CSc.
PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout ČR ZP 1993-2004.pdf M Kunštát přehled vztahů 1990-2003 s.83-90. JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout Handl - Rakouská bezp pol 03.pdf VH rakousko-česká bezpečn. spolupráce - s.74-86. JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout Koran C-Rak 07.pdf M.Kořan - analýza z ročenky české ZP 2007 JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout Koran CR-Austria 2007-9.pdf Analýza české politiky vůči Rakousku 2007-2009 JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout Koran CR-Rakousko 2008.pdf Analyza české politiky vůči Rakousku 2008 JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout Koran CR-Rakousko 2009.pdf Analýza české politiky vůči Rakousku 2009 JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout Koran rocenka Rakousko 2011.pdf Analýza české politiky vůči Rakousku 2011 JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout Luif-Oesterreich-Mitteleuropa in EU 2007.pdf Analýza rakouské regionální politiky v EU 2007 JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout Polackova CR v rakouske ZP 2004.pdf Analýza rakouské politiky vůči ČR 1990-2004 JUDr. Vladimír Handl, CSc.
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Vladimír Handl, CSc. (19.02.2019)
Kurs přináší zevrubnější představu o bilaterálních vztazích Československa, resp. po r. 1993 České republiky s alpskými zeměmi (Rakouskem, Švýcarskem, Lichtenštejnskem), a to i v historické perspektivě od roku 1918. Detailně budou pojednány i specifické právní problémy těchto relací (dopady tzv. Benešových dekretů na relaci s Rakouskem, otázky konfiskace majetku rodu Lichtenštejnů na území ČSR po r. 1945), jakož i další, dlouhodobě působící faktory minulosti.Současně bude věnována pozornost nynější kvalitě vzájemných vztahů, spolupráci na evropské úrovni, v oblasti bezpečnosti, v ekonomice, kultuře i ochraně životního prostředí.
Cíl předmětu
Poslední úprava: JUDr. Vladimír Handl, CSc. (19.02.2019)

Cílem předmětu je podrobněji seznámit studující s nejdůležitějšími kapitolami dějin bilaterálních vztahů ČSR/České republiky k alpským zemím, především k Rakousku, a s jejich současným stavem. Aktuální témata těchto relací budou průběžně diskutována v semináři, v němž se počítá i s návštěvou hostů (pracovníci MZV či diplomatických misí zmíněných států).

Literatura
Poslední úprava: JUDr. Vladimír Handl, CSc. (19.02.2019)

Literatura:

RATHKOLB, O.: Citlivé vztahy. Rakousko a Československo v letech 1945-1989. In: Kultury na hranici/Kulturen an der Grenze (vyd. A. Komlosy-Václav Bůžek-František Svátek), Vídeň/Wien 1995, s. 75-80;

SAMHABER, T.-PÖTSCHNER, F. - PERZI, N., 1989-1994. Pět let otevřené hranice. tamtéž, s. 81-90;

KARNER, S. - STEHLÍK, M. (eds.): Česko. Rakousko. Rozděleni - odloučeni - spojeni. Sborník a katalog Dolnorakouské zemské výstavy 2009, Schallaburg - Jihlava 2009 (vybrané studie dle pokynů vyučujícího);

LEITNER, D. (ed.): Alte Spuren. Neue Wege. Oberösterreichische Landesaustellung 2013, sv. 1- 2 (katalog výstavy, studie), Linz 2013 (vybrané studie dle pokynů vyučujícího);

COUDENHOVE-KALERGI, B. - RATHKOLB, O. (Hg.): Die Beneš-Dekrete, Wien 2002;

BUSEK, E: (ed.): The Czech Republic and Austria in an Integrating Europe (IDM-Info für den Donauraum und Mitteleuropa, Sonderheft 14/2001), Wien 2001;

HEISS, G.- MÍŠKOVÁ, A.-PEŠEK, J.-RATHKOLB, O. (Hg./Vyd.): An der Bruchlinie - Na rozhraní světů .Österreich und die Tschechoslowakei nach 1945 - Československo a Rakousko po 1945, Wien 1998 (vybrané studie dle pokynů vyučujícího);

HEISS, G. - KRÁLOVÁ, K. - PEŠEK, J. - RATHKOLB, O. (eds.): Česko a Rakousko po konci studené války. Různými cestami do nové Evropy, Ústí nad Labem 2008 (vybrané studie dle pokynů vyučujícího);

KONRÁD, O.: Nevyvážené vztahy. Československo a Rakousko 1918-1933, Praha 2012;

KUNŠTÁT, M. – ŠEBEK, J. – SCHMOLLER, H. (Hg.): Krise, Krieg und Neuanfang. Österreich und die Tschechoslowakei in den Jahren 1933-1948 (=Schriftenreihe der Ständigen Konferenz österreichischer und tschechischer Historiker zum gemeinsamen kulturellen Erbe, Bd. 2), Berlin-Münster 2017. Srov. i českou verzi:

KUNŠTÁT, M. – ŠEBEK, J. – SCHMOLLER, H. (eds.): Krize, válka a nový začátek. Československo a Rakousko v období 1933-1948 (= Publikace Stálé konference českých a rakouských historiků ke společnému kulturnímu dědictví, svazek 2). Praha 2017;

KUNŠTÁT, M.: Österreich und seine Nachbarn: Die Tschechoslowakei. In: Suppan, A. - Vyslonzil, E. (Hgg.), Von Saint Germain zum Belvedere. Österreich und Europa 1919-1955 (=Aussenpolitische Dokumente der Republik Österreich, Hgg. von A. Suppan, Sonderband), Wien 2007, s. 221-237;

KUNŠTÁT, M.: Die Tschechoslowakei und Österreich vor dem Umbruch 1989/90. In: Gehler, M. - Brait, A. (Hgg.), Grenzöffnung 1989: Innen- und Aussenperspektiven und die Folgen für Österreich, Wien 2014, s. 267-284;

KUNŠTÁT, M.: Česko-rakouské paralely: sbližování sousedů, které není přímočaré. In: Pick, O.-Handl, V. (eds.), Zahraniční politika České republiky 1993-2004. Úspěchy, problémy a perspektivy, Praha 2005, s. 83-91;

PLASCHKA, R.G. - HASELSTEINER, H. - SUPPAN, A. - DRABEK, A.M. (Hgg.): Nationale Frage und Vertreibung in der Tschechoslowakei und Ungarn 1938-1948. Aktuelle Forschungen, Wien 1994;

SUPPAN, A.: 1000 Jahre Nachbarschaft. "Tschechen" und "Österreicher" in historischer Perspektive. Eine Synthese (zvláštní číslo Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaftlicher Anzeiger. Zeitschrift der philosophisch-historischen Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, roč. 151, 2016, č. 2), Wien 2017, s. 5-323. K dipozici též e-verze;

ULLMANN, P.: Eine schwierige Nachbarschaft. Die Geschichte der diplomatischen Beziehungen zwischen Österreich und der Tschechoslowakei von 1945 bis 1968, Wien 2006, 300 S.;

VALEŠ, V. (Hg.): Zu Hause in der Fremde. Tschechen in Wien im 20. Jahrhundert, Praha 2002;

DOBEŠ, A.: Dlouhá cesta k majetkovému vyrovnání mezi Rakouskem a Československem. In: Stehlík, M. - Sprengnagel, G.M. (eds), Kreiského éra v Rakousku a období normalizace v ČSSR, Praha 2013, s. 31-42;

HANDL, V.: Rakouská bezpečnostní a vojenská politika a regionální vojenská spolupráce. Mezinárodní vztahy 4/2003, s. 74-86;

KOŘAN, M.: Visegrádská spolupráce, Polsko, Slovensko a Rakousko v české zahraniční politice. In: Kořan, M. (ed.), Čeká zahraniční politika v roce 2007 (až 2016). Analýza ÚMV (Praha: Ústav emzinárodních vztahů, 2008 a dále)

AERNI, A. - KOVÁČ, M.: Sto let Vily Jenner. Budova kanceláře a rezidence velvyslanectví České republiky ve Švýcarsku, Bern-Praha 1995 (obsahuje i přehled bilaterálních vztahů po r. 1918);

GEIGER, P. et al., Česko-lichtenštejnské vztahy v dějinách a současnosti. Souhrnná zpráva Česko-lichtenštejnské komise historiků, Brno 2014 (příp. i další publikace této komise).

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Vladimír Handl, CSc. (19.02.2019)

Předpokladem pro splnění studijních povinností je pravidelná a aktivní účast na přednášce a semináři, která zahrnuje osvojení literatury k probíraným tématům v  rozsahu cca. 360 tiskových stran. 

Výkon studujících bude v rámci ústní zkoušky ohodnocen dle bodové škály A-F, viz Opatření děkanky 17/2018, v české verzi: https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018

Sylabus
Poslední úprava: JUDr. Vladimír Handl, CSc. (19.02.2019)

Tématické okruhy přednášek a cvičení:

 1. Úvod do kursu, komentář doporučené literatury (M. Kunštát) - 19.2.
 2. Československo-rakouské vztahy mezi dvěma světovými válkami (M. Kunštát) - 27.2.
 3. Češi a Rakušané za 2. světové války a bezprostředně po ní (M. Kunštát) - 6.3.
 4. Základní témata a problémy v československo-rakouských vztazích v letech 1945-1968 (M. Kunštát) - 13.3.
 5. Význam Pražského jara 1968 pro vzájemnou relaci. Role české menšiny ve Vídni a československého exilu po r. 1968 ve vzájemných vztazích (M. Kunštát) - 20.3.
 6. Československo-rakouské vztahy v období normalizace. Smlouva z r. 1974 o majetkoprávních záležitostech a její interpretace (M. Kunštát) - 27.3.
 7. Vývoj československo(česko-)-rakouských vztahů po pádu železné opony (90. léta - 2004) (M. Kunštát) - 3.4.
 8. Česko-rakouské vztahy po roce 2004, ČR a Rakousko ve středoevropském regionu (V. Handl) - 10.4. 
 9. ČR a Rakousko v Evropské unii; spolupráce v bezpečnostní oblasti (V. Handl) - 17.4. 
 10. Bilaterální vztahy mezi ČSR/ČSSR/ČR a Švýcarskou konfederací. Vztahy ČR - Lichtenštejnsko, "nevyřešené" majetkoprávní otázky (M. Kunštát) - 24.4.
 11. Seminář/beseda k aktuálním vztahům k alpským zemím (V. Handl - M. Kunštát) - 15.5.

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK