PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Demokratické strany zemí střední Evropy po roce 1945 - JMB213
Anglický název: Democratic Parties in Central Europe After 1945
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 12 / neurčen (12)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout FSV-sylabus-MB213-DSZSE-LS 17-18.doc sylabus Markéta Mrzenová
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (14.02.2019)
Kurz je o vývoji, činností a historii demokratických politických stran v zemích střední Evropy po roce 1945. Vysvětlí, proč byly po roce 1945 obnovené demokratické strany ve středoevropských režimech lidové demokracie postupně likvidovány nebo se staly nedobrovolnými satelity komunistů. Poukáže na roli těchto stran v exilu. Vyloží důvody odlišného vývoje politických stran v zemích střední Evropy (Rakousko a poválečný západoněmecký stát), ve kterých se strany plnohodnotně podílely na obnově a upevňování poválečných parlamentních demokracií. Připomenuta bude úloha a osudy některých důležitých osobností, které stály v čele politických stran.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (14.02.2019)

Cílem kurzu je:

1. Probrat hlavní problémové okruhy související s obnovou a vývoje politických stran v zemích střední

    Evropy po roce 1945

2. Pomocí komparace vysvětlit odlišnosti a analogie ve vývoji politických stran   

3. Ověřit stupeň charakteru pochopení probírané látky

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (14.02.2019)

Povinná literatura:

Irmanová Eva: Kádárismus : Vznik a pád jedné iluze. Praha 1998

Jurek Tomasz, Wihoda Marti, Friedl Jiří, Řezník Miloš: Dějiny Polska. Praha, NLN - Nakladatelství Lidové noviny 2017

Hlavačka Milan a kol., Dějiny Rakouska. Praha, NLN - Nakladatelství Lidové noviny 2002

Hloušek Vít: Konflikt versus konsenzus. Konfliktní linie, stranické systémy a politické strany

v Rakousku 1860–2006. Brno, Masarykova univerzita 2008.

Kontler László: Dějiny Maďarska. Praha, NLN - Nakladatelství Lidové noviny, 2001

Kováč Dušan, Dějiny Slovenska. Praha, NLN - Nakladatelství Lidové noviny 2011

Křen Jan: Dvě století střední Evropy. Praha, Argo 2005

Malíř Jiří – Marek Pavel a kol., Politické strany (Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a v Československu v letech 1861-2004), 2. díl 1938-2004. Brno, Doplněk 2005

Müller Helmut: Dějiny Německa. Praha, NLN - Nakladatelství Lidové noviny 1995

Paczkowski Andrzej: Půl století dějin Polska 1939-1989. Praha 2000

Šutaj Štefan: Občianske politické strany na Slovensku v rokoch 1944-1948. Bratislava, Veda 1999

Vykoukal Jiří – Litera Bohuslav – Tejchman Miroslav: Východ : Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989. Praha 2000

 

Doporučená literatura:

Békes Csaba et all, Magyarorszagi pártprogramok 1944-1988. Budapest 2004

Olzog Günter – Liesse Hans.-J.,  Die politischen Parteien in der Bundesrepublik Deutschland (1990)

Fischer, H. (Hrsg.), Das politische System Österreichs, Wien 1977 (2. vyd.)

Mysl polityczna na wygnaniu : Publicysci I politycy polskiej emigracji powojennej / Pod red. Andrzej Friszke. – Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN, 1995.

Weber Hermann: Die DDR 1945-1990. München 1993.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (14.02.2019)

Kurz je založen na:

1. výkladu dané problematiky formou přednášky

2. průběžném ověření znalostí formou zpracování anotace a výběru zdrojů k písemné práci      

3. ověření schopnosti koncepčního zpracování vybrané problematiky formou písemné práce

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (14.02.2019)

Hodnocení studentů je založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 17/2018: v české verzi (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018).0

Hodnocení studentů zahrnuje odevzdání anotace písemné práce s vybranými zdroji (40 bodů), hodnoceno bude též logické zdůvodnění výběru tématu písemné práce (10 bodů), hodnocení zahrnuje dále odevzdání tematicky relevantní písemné práce v rozsahu nejméně 10 normostran (50 bodů).

1. Bez vypracování anotace písemné práce nebude uznána a hodnocena samotná písemná práce. Anotace předpokládá výběr a znalost tematicky relevantní části povinné literatury. Anotace musí obsahovat vymezení cíle a zaměření práce a stručné zdůvodnění výběru tématu práce.

2. Tematická písemná práce v rozsahu nejméně 10 normostran (pouze text bez poznámek a příloh) bude obsahovat výklad vývoje vybraných politických stran z nejméně tří zemí střední Evropy po roce 1945 a komparaci analogií či odlišností v rámci jejich vývoje. Písemná práce musí být založena též na znalosti významných událostí, pojmů a osobností, musí vysvětlit, „proč se něco v rámci vývoje vybraných stranických subjektů stalo“.

3. Výběr tématu písemné práce vychází z tematických okruhů vymezených v sylabu kurzu. Anotace písemné práce s vybranými zdroji (nejméně 10 zdrojů, z toho minimálně polovina cizojazyčných, je zákaz používat zdroje formátu seznam.cz, apod.) bude odevzdána do 15. 4. 2019. Výběr tématu, zdrojů a zpracování anotace vyhodnotí vyučující do 29. 4. 2019.   

4. Písemná práce bude odevzdána v termínu do 2. 6. 2019. Součástí práce je abstrakt práce, který musí obsahovat jasně definovanou výzkumnou otázku (jaký problém práce řeší) a zdůvodnění výběru zdrojů.

Práce musí obsahovat jasnou definici hlavní teze (výzkumná otázka, problém, hypotéza, zakázána jsou slova jako popis), důvody výběru použité literatury a její kritické zhodnocení (zdroje citovat řádným poznámkovým aparátem formou footnotes), výklad metodologie (komparace, typologie apod.), popřípadě použitého teoretického rámce, závěr, v němž se autor vyjádří, jestli byla předložená teze doložena, resp. jestli a jak byla vstupní otázka zodpovězena. 

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (14.02.2019)

Základní tématické okruhy

 

1. Stav historického bádání o moderních politických stranách.

a) literatura   

b) periodizace

c) typologie politických stran

c) terminologie

 

2. Obnova politických stran ve střední Evropě v roce 1945

a) politické strany a systém národních a vlasteneckých front 1945-1948

b) politické strany v Německu a Rakousku - od okupační spojenecké správy k upevnění

    demokracie

c) nekomunistické strany v sovětských středoevropských satelitech.

 

3. Politické strany ve střední Evropě po  nástupu komunistů k moci 

a) komunisté ve střední Evropě po roce 1948

a) exilové strany v letech 1948-1989

b) trendy ve vývoji politických stran v zemích střední Evropy do roku 1989

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK