PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Církve a náboženství v německy mluvících zemích - JMB206
Anglický název: Churches and Religions in the German Speaking Countries.
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: KUNSTAT (16.02.2013)
Tématem kursu je základní přehled církevních a náboženských dějin v německy mluvících zemích (Německo, alpské země) v 2. polovině 19. a ve 20. století, a to v širším evropském, resp. středoevropském kontextu. V úvodu budou probrány nejdůležitější terminologické problémy a věroučné charakteristiky jednotlivých konfesních společenství, historické partie budou sledovat jak vnitřní vývoj jednotlivých církví v daném teritoriu, zejména jejich společenské ukotvení v proměnách moderny. Zvláštní pozornost bude věnována tzv. náboženské změně (religious change), charakterizované individualizací, sekularizací a novými formami náboženské socializace, a to i s ohledem na postavení církví a náboženství na prahu 21. století.

Literatura
Poslední úprava: KUNSTAT (16.02.2013)

Literatura (širší seznam i pro práci v semináři, povinné tituly budou součástí readeru):

SCHLIETER, Jens: Was ist Religion? Texte von Cicero bis Luhmann. Philipp Reclam jun.: Stuttgart 2010, 9-27, 137-179, 199-209, 223-268.

WALLMANN, Johannes: Kirchengeschichte Deutschlands seit der Reformation. 7.vyd. Mohr Sieberck: Tübingen 2012, 188-325.

BESSIER, Gerhard: Kirche, Politik und Gesellschaft im 20. Jahrhundert (= Enzyklopädie deutscher Geschichte, Bd. 56). Oldenbourg Verlag: München 2000.

ROBBERS, Gerhard: Stát a církev ve Spolkové republice Německo. In: týž (ed.): Stát a církev v zemích EU. Academia: Praha 2002, 63-80.

POTZ, Richard: Stát a církev v Rakousku. In:  Robbers, G. (ed.): Stát a církev v zemích EU. Academia: Praha 2002, 63-80.

HEßLER, Hans-Wolfgang (Hg.): Protestanten und ihre Kirche in der Bundesrepublik Deutschland. Günter Olzog Verlag: München-Wien 1976 (a další vyd.)

LEPP, Klaudia-NOWAK, Kurt (Hg.): Evangelische Kirche im geteilten Deutschland (1945-1989). Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen 2001.

GORSCHENEK, Günter (Hg.): Katholiken und ihre Kirche in der Bundesrepublik Deutschland. Günter Olzog Verlag: München-Wien 1976 (a další vyd.)

DROBINSKI, Matthias-KELLER, Claudia: Glaubensrepublik Deutschland. Herder: Freiburg i. Br. 2011.

DROBINSKI, Matthias: Oh Gott, die Kirche. Versuch über das katholische Deutschland. Patmos: Düsseldorf 2008.

HANNING,  Die Religion der Öffentlichkeit. Kirche, Religion und Medien in der Bundesrepublik 1945-1980. Wallstein Verlag: Göttingen 2010.

BRUNNER, Michael: Geschichte der Juden in Deutschland von 1945 bis zur Gegenwart. Beck: München 2012.

UNNER, José (Hg.): Juden und Muslime in Deutschland. Recht, Religion, identität. Wallstein Verlag: Göttingen 2009.

BASSAM, Tibi: Der Islam in Deutschland. Muslime in Deutschland. 2. vyd. DVA Stuttgart 2001.

ŞEN, Faruk - AYDIN, Hayrettin: Islam in Deutschland. Zentrum für Türkeistudien: Essen 2005.

KAISEROVÁ, Kristina: Římskokatolická církev a Němci v českých zemích. In:  Nešpor, Z.N. a kol: Náboženství v 19. Století. Nejcírkevnější století, nebo období zrodu českého ateismu? Scriptorium: Praha 2010, 96-113; TÁŽ - MACKOVÁ, Marie:  Exkurs: Němečtí evangelíci - srovnání západočeského a východočeského typu. Tamtéž, 169-186; TÁŽ: Starokatolická církev. Tamtéž, 204-211.

KAISEROVÁ, Kristina: Konfesní myšlení českých Němců v 19. a počátkem 20. století. Ve Stráni: Úvaly u Prahy 2003.

KUNŠTÁT, Miroslav: Soudobé církevní dějiny ("kirchliche Zeitgeschichte") v německy mluvících zemích a jejich aktuální témata, Acta Universitatis Carolinae . In: Acta Universitatis Carolinae - Studia territorialia (AUC-ST),   VIII, 2005,  117-130 (dostupné na webových stránkách časopisu).

KUNŠTÁT, Miroslav: Widerspruch von Tradition und Moderne ? Prolegomena zum Verhältnis von sudetendeutscher Identität und Katholizismus im 20. Jahrhundert. In: Zückert, Martin - Hölzlwimmer, Laura (Hgg.), Religion in den böhmischen Ländern 1938-1948. Diktatur, Krieg und Gesellschaftswandel als Herausforderungen für religiöses Leben und kirchliche Organisation (=Veröffentlichungen des Collegium Carolinum, Bd. 115), München: R. Oldenbourg Verlag 2007,  49-71.

KUNŠTÁT, Miroslav: K současné německé reflexi sekularizačního paradigmatu. In: Církevní dějiny, roč. 1 (2008), čís. 1, 12-35.

ŠEBEK, Jaroslav: Mezi křížem a národem. Politické prostředí sudetoněmeckého katolicismu v meziválečném Československu. CDK: Brno 2006.

ŠEBEK, Jaroslav: Die Beziehungen zwischen dem tschechischen und dem deutschen katholischen Milieu in der Zeit der Ersten Republik (1918-1938). In. Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder  45 (2004), 430-453.

BENDEL, Rainer: Aufbruch aus dem Glauben? Katholische Heimatvertriebene in den gesellschaftlichen Transformationen der Nachkriegsjahre 1945-1966. Böhlau: Köln 2003, 59-204.

BENDEL, Rainer: Die katholische Kirche in Deutschland und die Vertriebenen. In: Kirchliche Zeitgeschichte. Internationale Zeitschrift für Theologie und Geschichtswissenschaft 25 (2012), 86-118. 

LIEBMANN, Maximilian: Von der Dominanz der katholischen Kirche zu freien Kirchen im freien Staat. Vom Wiener Kongress 1815 bis zur Gegenwart. In:  Leeb, R. - Liebmann, M. - Scheibelreiter, G. - Tropper, Peter G. :  Geschichte des Christentums in Österreich . Ueberreuter:Wien , 361-456.

Sylabus
Poslední úprava: KUNSTAT (16.02.2013)

Program kursu:
1. Základní charakteristika soudobého diskursu o náboženství a církvích v NMZ
2. Náboženský život Němců v českých zemích v 19. a 20. Století. Význam náboženské problematiky pro vývoj česko-německých vztahů
3. Současný německý katolicismus a jeho historické tradice. Pozice německého katolicismu ve světové (katolické) církvi a v ekumenickém hnutí
4. Současný německý protestantismus a jeho historické tradice. Pozice německého protestantismu ve světovém ekumenickém hnutí
5. Tzv. náboženské menšiny v Německu: svobodné (evangelikální) církve, judaismus, islám a další formy organizovaného náboženského života
6. Současný rakouský katolicismus a jeho historické tradice
7. Menšinové křesťanské konfese, judaismus a islám v Rakousku
8. Církve a náboženství ve Švýcarsku, Lichtenštejnsku a Lucembursku
9. Vztah státu a církví v NMZ jako celku (srovnání)
10. Perspektivy náboženských transformací v Evropě s důrazem na německou jazykovou oblast
11. Beseda s hostem
<br

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK