PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Balkán v české/československé zahraniční politice. - JMB060
Anglický název: The Balkans in the Czech/Czechoslovak Foreign Policy
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2016
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (15)
letní:neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Jiří Kuděla, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (27.11.2014)
Kurs je zaměřen na přehled československé/české zahraniční politiky vůči zemím Balkánu od roku 1918 do současnosti. Koncipován je s ohledem na celkové směřování a změny zahraniční politiky československého a českého státu v daném období. Důraz je kladen na hlavní objektivní a subjektivní faktory, aktéry a měnící se priority, které tuto politiku ovlivňovaly a ovlivňují.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (27.11.2014)

Požadavky:  Aktivní účast, referát, ústní zkouška

Literatura -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (27.11.2014)

Literatura povinná:
E. Beneš, Světová válka a naše revoluce, Praha 1927-1928 (pasáže o Balkánu)
E. Beneš, Šest let exilu a druhé světové války, Praha 1946
J. Dejmek, Diplomacie Československa, Díl I. Nástin dějin ministerstva zahraničních věcí a diplomacie (1918-1992), Praha 2012
J. Dienstbier, J. Dienstbierová, M. Had, Z. Matějka, S. Stach, J. Štouračová, Stabilita Balkánu a Evropská unie: příspěvek České republiky. Praha: Rada pro mezinárodní vztahy, 2006
R. Dizdarević, Od smrti Tita do smrti Jugoslávie, Praha, J. Vašut 2002
V. Fischl, Hovory s Janem Masarykem, Praha 1990
L. Hladký a kol., Vztahy Čechů s národy a zeměmi jihovýchodní Evropy,  HÚ, Praha 2010
B. Litera, M. Tejchman, J. Vykoukal, Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989, Praha, Libri 2000, 2004
V. Kotyk (vyd.), Česká zahraniční politika. Úvahy o prioritách, Praha: ÚMV 1997
J. Pelikán, M. Tejchman, Dějiny Jugoslávie, Praha, Karolinum 1994, 1997
L. Havlíková, L. Hladký, J. Pelikán, M. Šesták, M. Tejchman, Dějiny jihoslovanských zemí, Praha NLN 1998
O. Pick - V. Handl (vyd.), Zahraniční politika České republiky 1993-2004. Úspěchy, problémy, perspektivy, Praha 2004 (plus dokumenty k publikaci vydané na samostatném CD-romu)
Předpokládá se znalost výročních zpráv o zahraniční politice České republiky, které vydává Ministerstvo zahraničních věcí ČR v edici Ústavu mezinárodních vztahů každoročně od r. 1998, koncepcí zahraniční politiky ČR (1999, 2003, 2007, 2001) a bezpečnostních strategií ČR.

Doporučená literatura:
Agenda pro českou zahraniční politiku, Asociace pro mezinárodní otázky, 2011-2014.
Balkánské soc. státy mezi dvěma válkami, Praha, Horizont 1970
Češi a Jihoslované v minulosti, Praha, Academia 1975
J. Dienstbier, Daň z krve, Praha 2002
J. Dienstbier, Od snění k realitě. Vzpomínky z let 1989-1999, Praha 1999
Dějiny Jugoslávie, Praha, Svoboda 1970
Dokumenty československé zahraniční politiky, Československá zahraniční politika v roce 1918, … 1942, Historický ústav Akademie věd ČR, Ústav mezinárodních vztahů, 1997 sq.
J. Dejmek, Diplomacie Československa, Díl II. Biografický slovník československých diplomatů (1918-1992, Praha 2012
L. Hladký, Bosenská otázka v 19. a 20. století, Masarykova univerzita, Brno 2005
L. Hladký, Bosna a Hercegovina - deset let po Daytonu, in Slovanský přehled, 1/2006, s. 57-77
B. Chňoupek, Memoáre in claris, Bratislava 1998
R. Holbrooke, To End a War, New York, 1998
J. Janša, The Making of the Slovenian State, 1988-1992, Ljubljana 1994
K. Krofta, Diplomatický deník 1919-1922; Praha HÚ 2010
N. Mappes-Niediek, Die Ethno-Falle, Der Balkan-Konflikt und was Europa daraus lernen kann, Berlin 2005
M. Mareš, České politické strany a zahraniční politika, Mezinárodní vztahy 1999, č.1, s. 7-20
A.Ort, Česká zahraniční politika. Plzeň: Čeněk, 2005
Střední a jihovýchodní Evropa ve válce a v revoluci, Praha, Academia 1969
Sovětizace východní Evropy. Země střední a jihovýchodní Evropy v l. 1944-1948, Praha, Historický ústav 1995
J. Šedivý, Černínský palác v roce nula, Praha 1997
F. Tesař, Můžeme, chceme, dokážeme? Česká ekonomická, veřejná a kulturní diplomacie a Balkán,  ÚMV, Praha 2013
M. Tejchman, Balkánský fašismus, Praha, Academia 1989
Unfinished Peace, Report of the International Commission on the Balkans, Washington 1996
J. Valenta, Máme národní zájmy?, Ústav mezinárodních vztahů, Praha 1992
Z. Veselý, Prameny a literatura k dějinám české zahraniční politiky, Praha: Vysoká škola ekonomická, 2004
O. Vojtěchovský, Z Prahy proti Titovi! Jugoslávská prosovětská emigrace v Československu, UK Praha 2012
The Western Balkans, European Perspective and Tradition, Budapest 2011
Předpokládá se aktuální i retrospektivní sledování českých a slovenských odborných časopisů resp. i tiskem vydaných primárních pramenů (mj. Mezinárodní vztahy, Mezinárodní politika, Medzinárodné otázky, Perspectives, NATO - review (česká verze), Střední Evropa, Československá zahraniční politika resp. Zahraniční politika ČR - data, události)

Sylabus -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (27.11.2014)

Přehled kursu, tematické bloky:
1. Balkán jako tradiční prostor zahraničně politických zájmů Rakousko-Uherska.
2. Vznik československé diplomacie, její snaha následovat zahraniční politiku monarchie v balkánském prostoru.
3. Spolupráce s následnickými státy monarchie na Balkáně (Království SHS, Rumunsko), snaha o udržení hospodářských pozic v Bulharsku, Řecku a Turecku.   
4.  Malá Dohoda, naděje a realita.
5. Druhá světová válka, spolupráce vlád v emigraci (s Jugoslávií a Řeckem).
6. Poválečná obnova vztahů, nemožnost navázat na předválečná schémata.
7.  Rozkol s Jugoslávií, sledování linie SSSR. Posilování přátelských vztahů s dalšími sovětskými satelity - Rumunskem a Bulharskem.
8.  60. léta ve znamení pokusů o hlubší, nezávislou spolupráci, brzká "normalizace" i na tomto poli.
9.  Rok 1989, následné budování samostatné a nezávislé československé, respektive české zahraniční politiky. Návrat k tradičnímu prostoru zájmu v nových podmínkách /rozdělení československého státu, celková krize na Balkánu, rozpad Sovětského svazu, válka v Jugoslávii/.
10.  Cesta do NATO a EU, přizpůsobování české zahraniční politiky.
11.  Úloha české zahraniční politiky v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU vůči zemím tzv. západního Balkánu.
12.   Perspektivy českých zahraničně politických zájmů na Balkáně v kontextu evropského a globálního vývoje.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK