Socio-ekonomická geografie Balkánu - JMB059
Anglický název: Socio-economic Geography of the Balkans
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 8 / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D. (16.02.2020)
Kurs se věnuje socioekonomické geografii zemí Balkánského poloostrova a to jak v kontextu celého areálu, tak i na příkladu konkrétních ukázek z jednotlivých států a v jejich vzájemné komparaci. Seminář klade důraz především na rozbor geografických aspektů demografického vývoje, mobility obyvatelstva, vývoje sídelních systémů a hospodářského vývoje regionu od druhé poloviny 20. století.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D. (16.02.2020)

Cílem kurzu je seznámit studenty se základními okruhy socioekonomické geografie, tj. s vybranými problémy geografie obyvatelstva, sídel a hospodářství v Jihovýchodní Evropě. Po úvodní charakteristice fyzickogeografických poměrů a jejich stěžejního vlivu na rozmístění populace se budeme soustředit na otázku demografického vývoje. Zanalyzujeme rozdílný populační vývoj a rozsáhlé migrační aktivity, jež měly výrazný dopad na geografické rozmístění obyvatelstva v regionu. Posléze se budeme věnovat problematice osídlení, vývoji sídelních systémů a jejich postupné transformaci. Závěrečný blok svou pozornost zaměří na jednotlivá odvětví hospodářství a na jejich ústřední lokalizační faktory (sídelní struktura, surovinová základna, infrastruktura, životní prostředí atd.). Po absolvování kursu budou studenti schopni porozumět geografickým a socioekonomickým podmínkám regionu a potenciálům i limitům dalšího hospodářského rozvoje oblasti. Cílem kursu je rovněž prohloubit základní přehled znalostí regionální geografie studovaného areálu.  

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D. (16.02.2020)

„Hodnocení studentů je závazně založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 17/2018 (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018) a je následně upřesněno Opatřením děkanky číslo 20/2019 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019).“

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D. (16.02.2020)

Povinná literatura:

 

viz reader textů uvedený na první hodině 

 

Doporučená literatura:

·         HALL, D.; DANTA, D. (ed.): Reconstructing the Balkans : A Geography of the New Southeast Europe. London 1996.

·         TURNOCK, D., CARTER, F. W. (ed.):  The States of Eastern Europe. Vol. II. Ashgate 1999.

·         TURNOCK, D.: The Human Geography of East Central Europe. London 2003.

·         HORVÁTH, G., HAJDÚ, Z.: Regional Transformation Processes in the Western Balkan Countries. Pécs 2011.

 

·         AUDET, M., BOCCONFUSO, D., MAKDISSI, P.: The Geographic Determinants of Poverty in Albania. Sherbrooke 2006.

·         BESANCON, A.: Granice Europe. In: Europski Glasnik, Vol. 9, No. 9, 2004, str. 937-954

·         BIČANIĆ, R.: How the people live: life in the passive regions: Peasant life in Southwestern Croatia, Bosnia, and Hercegovina. Massachusetts 1981.

·         BIČÍK, I.: Socioekonomická a regionální geografie evropských socialistických států. Praha 1986.

·         BIDELEUX, R., JEFFRIES, I.: The Balkans. A Post-Communist History. London, New York 2007.

·         BILEN, M., PERIĆ, K. B.: Ekonomska geografija Hrvatske. Zagreb 2002.

·         BUŠATLIJA, I.: Geografija Bosne i Hercegovine. Sarajevo, 1994.

·         CARTER, F. W., NORRIS, H. T. (ed.): The Changing Shape of the Balkans. UCL Press, 1996.

·         CVIIĆ, K., SANFREY, P.: Jugoistočna Europa od konflikata do suradnje. Zagreb 2008.

·         DAY, A., EAST, R., THOMAS, R.: A Political and Economic Dictionary of Eastern Europe. Cambridge 2002.

·         DAWISHA, K., PARROTT, B. (ed.): Politics, power, and the struggle for democracy in South-East Europe. Cambridge 1997.

·         De BLIJ, H. J., MULLER, O. P.: Geography: Relms, Regions and concepts, John Wiley/Sons, New York 1997.

·         LADERCHI, C., SAVASTANO, S. (ed.): Poverty and Exclucion in the Western Balkans. New Directions in Measurement and Policy. New York 2013.

·         LAMPIETTI, J., LUGG, D., CELEN, van der P., BRANCZIK, A.: The Changing Face of Rural Space. Agriculture and Rural Development in the Western Balkans. Washington 2009.

·         MIHAILOVIĆ, K.: Regionalna stvarnost Jugoslavije, Beograd 1990.

·         OROŽEN, ADAMIĆ, M.: Slovenia: A Geographical Overwiew. Ljubljana 2004.

·         PÉCHOUX, P., Y., SIVIGNON, M.:  Les Balkans. Paris 1971.

·         PETROVIĆ, M.: The Role of geography and history in determining the slower progress of post-communist transition in the Balkans. In: Communist and Post-Communist Studies, Vol. 41, 2008, pp. 123-145.

·         Poulton, H.: The Balkans: Minorities and States in Conflict. London 1991.

·         PRIDHAM, G., GALLAGHER, T. (ed.): Experimenting with Democracy. Regime Change in the Balkans. London, New York 2000.

·         RADAN, P.: Yugoslavia´s Internal Borders as International Borders: A Question of Appropriatteness. In: East European Quarterly, Vol. 38, No. 2, 1999.

·         ROTH, K., BRUNNBAUER, U. (ed.): Region, Regional Identity and Regionalism in Southeastern Europe. Part I. LIT 2007.

·         SKAYANNIS, P., SKYRGIANNIS, H.: The Role of Transport in the Development of the Balkans. In: Eastern European Economics, Vol. 40, 2002, pp. 33-48.

·         SZELÉNYI, I. (ed.): Privatizing the Land. Rural political economy in post-communist societies.

·         TURNOCK, D.: The East European Economy in Context. Communism and transition. London, New York 2005.

·         TURNOCK, D.: The Economy of east Central Europe, 1815-1989. Stages of transformation in a peripheral region. London, New York 2006.

·         WEGREN, S. (ed.): Land Reform in the Former Soviet Union and Eastern Europe. London, New York 2005.

·         WOLCHIK, S., CURRY, J.: Central and East European Politics from Communism to Democracy. New York 2011.

·         ZHELEZOV, G. (ed.): Sustainable Development in Mountain Regions. Southeastern Europe. London, New York 2011.

·         ZUPANČIĆ, J.: Političnogeografska analiza Balkana. In: Delo, Vol. 32, 2009, pp. 85-134.

 

ATLASY

·         CATTARUZZA, A., SINTÈS, P.: Atlas géopolitique des Balkans. Paris 2012.

·         CRAMPTON, R., CRAMPTON, B.: Atlas of Eastern Europe in the twentieth Century. Rotledge, London 1996.

·         KOCSIS, K.: South Eastern Europe in Maps. Budapest 2007.

·         ŠEHIĆ, D.: Geografski atlas Hrvatske. Zagreb 2009.

·         ŠEHIĆ, D.: Geografski atlas Srbije. Beograd 2007.

·         HUPCHICK, D., COX, H.: The Palgrave Concise Historical Atlas of the Balkans. New York 2001.

·         KOCSIS, K. (ed.): South Eastern Europe in Maps. Budapest 2007.

·         MAGOCSI, R., P.: Historical Atlas of East Central Europe. Washington 1993. 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D. (16.02.2020)

Základní podmínkou absolvování kursu je pravidelná účast na hodinách (minimálně 70 % - 9 hodin). Kurs bude koncipován následujícím způsobem. Po přehledové přednášce vyučujícího bude následovat rozbor textu ze seznamu povinné četby a společná diskuse Četba je povinná pro všechny. Úspěšné absolvování kursu je kromě povinné a aktivní účasti na hodinách a pravidelné četby povinné literatury podmíněno závěrečným písemným testem. 

  

Student je klasifikován z celkového výsledku následovně:

• 91 a více = A

• 81 - 90 % = B

• 71 - 80 % = C

• 61 - 70 % = D

• 51 - 60 % = E

• 0 - 50 % = F

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D. (16.02.2020)

Sylabus:

1)      Úvod do problematiky socioekonomické geografie Balkánského poloostrova

 

Blok I. Geografie obyvatelstva

2) Demografické pohyby na Balkáně - hledání balkánské demografické jednoty

3) Populační vývoj států jihovýchodní Evropy: demografická tranzice a projekce

4) Mobilita obyvatelstva na Balkáně: dobrovolná vs. nucená migrace

      

Blok II. Geografie sídel

5)      Vývoj sídelních systémů na Balkáně - Městská sídla a proces urbanizace

6)       Venkovská osídlení a transformace venkova

 

Blok III. Hospodářská geografie

7) Úroveň hospodářského rozvoje a regionální disparity na Balkáně. 

8) Hospodářské proměny jihovýchodní Evropy po roce 1989 a geografické aspekty transformace

9)  Zemědělství na Balkáně

10)  Průmysl - desintegrace a reorganizace průmyslu zemí jihovýchodní Evropy

11)  Energetika a doprava na Balkáně

12) Doprava na Balkáně

13)  Turismus na Balkáně